head4.png

Vzdelávacie podujatie o ľudských právach pre verejnú správu

ODZ, 9. 11. 2015

Pre ľudí zamestnaných vo verejnej správe a verejných inštitúciách sme pripravili vzdelávacie podujatie Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci ľudí zamestnaných vo verejnej správe a verejných inštitúciách. Uskutočnilo sa 9. novembra 2015 v Bratislave.

Téma ľudských práv je v svojej podstate multidisciplinárna a v sociálnej realite dneška aj veľmi náročná a mnohorozmerná. V súčasnosti je veľkou výzvou pre ľudí mnohých profesií pracujúcich vo verejnej správe a verejných inštitúciách, pretože tvorí dôležitý kontext pre akékoľvek rozhodovanie. Rozhodli sme sa predstaviť ju v inej podobe, ako ju tradične ponúka systém vzdelávania na Slovensku. Zamerali sme sa najmä na hodnoty a postoje s aktuálnym ľudskoprávnym zarámcovaním tejto problematiky, aj s prihliadnutím na nedávno schválenú Celoštátnu stratégiu podpory a ochrany ľudských práv.

Témy:

  • Znevýhodňujúce dopady sociálnych interakcií a prostredí na životné dráhy ľudí v kontexte ľudských práv (zážitková aktivita spojená s diskusiou)
  • Konkrétne podoby rozličných znevýhodnení a s nimi súvisiacich problémov, identifikácia ich príčin a možných prístupov k riešeniam (zážitková aktivita spojená s diskusiou)
  • Kultúrne a hodnotové kontroverzie a ich ľudskoprávne rámce (riešenie modelových situácií)

Poukázali sme aj na problematickosť väčšinovej spoločenskej normativity a na mechanizmy, akými sa stereotypy, diskriminácia a iné porušovania ľudských práv ukotvujú v prejave, v jazyku a ďalej nimi reprodukujú. Zamerali sme sa taktiež na budovanie a posilňovanie schopnosti presadzovať ľudskoprávne prístupy vo svojej profesii a na tento účel využívať všetky dostupné mechanizmy (prostriedky právnej ochrany, možnosti oslovovania iných inštitúcií a spolupráce s nimi, tvorbu politík – interných aj klientsky/recipientsky orientovaných).

Podujatie prebehlo v troch 90-minútových blokoch participatívnou zážitkovou formou s riešením modelových situácií, s veľkým priestorom pre diskusiu a výmenu skúseností. V závere si účastníčky a účastníci poskytli spätnú väzbu o celkovom priebehu aktivity, svojich zážitkoch či zisteniach a vyvodených záveroch.

Na podujatí sa zúčastnilo vyše 30 ľudí, prevažne zamestaných v štátnej správe a samospráve, ktorých zaujíma, akým spôsobom by mali poznatky z oblasti ľudských práv uplatniť vo svojej práci. Viedli ho naše skúsené lektorky – právnička Mgr. Zuzana Dlugošová, psychologička PhDr. Alena Ambrózová a výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

 

Podujatie sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 a Open Society Foundations.

Projekt Posilňovanie ľudskoprávnych postojov a hodnôt ako kľúčový faktor pre napĺňanie ľudských práv, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, sa zameriava na ľudskoprávne vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok verejnej správy, súdnictva, verejných inštitúcií aj vzdelávacích inštitúcií v SR s cieľom pripravovať ich na aktívne presadzovanie ľudských práv v ich práci a celkovo na uplatňovanie ľudských práv vo verejných politikách v rôznych spoločenských sférach.

Projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách bol podporený sumou 46 424,90 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

 

ODZ_logo_farba_512_zmensene

OSF_logo_sk_w

OSF-I_logo_w_biely_okraj