head2.png

POZVÁNKA: Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to?

ODZ, 19. 11. 2016

Pripravujeme ďalšie podujatie – workshop Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to? Workshopom nadväzujeme na vydarenú panelovú diskusiu o štruktúrnych aspektoch rodových nerovností vo verejných politikách, ktorú sme zorganizovali v októbri. Teraz sa chceme sústrediť na najdôležitejšie veci, ktoré z tejto diskusie vzišli a zároveň sa nechať inšpirovať príkladmi dobrej praxe zo zahraničia. Tie zaznejú v úvode podujatia v krátkych úvodných prezentáciách. Pre všetky účastníčky a účastníkov podujatia sme ich pripravili v detailnejšej verzii aj v tlačenej podobe. 

Ťažiskom podujatia bude diskusia v menších skupinách podľa jednotlivých tém. V nej budeme spoločne hľadať možné spôsoby implementácie medzinárodných záväzkov a právnych noriem, ktoré sú na Slovensku nastavené relatívne dobre. Chýbajú však efektívne politiky rodovej rovnosti, dobre fungujúce a rodovo zodpovedné inštitúcie, ako aj kvalitné vzdelávanie, ktoré by sa otázkam rodu, rodovej citlivosti a rodovej spravodlivosti venovalo na všetkých úrovniach a prierezovo.

Príčiny tohto stavu sme predebatovali na podujatí v októbri. Teraz sa sústredíme viac na hľadanie prístupov a riešení v našich podmienkach. Na podujatí sa zúčastnia odborníčky a odborníci z mimovládnych organizácií, akadémie, verejných inštitúcií a verejnej správy.

Podujatie sa uskutoční 23. novembra 2016 v Bratislave.
 
V prípade záujmu kontaktujte sekretariat@odz.sk.

 

 

 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a s podporou Open Society Foundations.

 

odz_c_128 MPSVR_logo_w          OSF-I_logo