head5.png

ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

Editorka: Janka Debrecéniová

Autorky: Kristína Babiaková, Janka Debrecéniová, Miroslava Hlinčíková, Zuzana Krišková, Martina Sekulová, Sylvia Šumšalová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, apríl 2015
 
Publikácia je prvou na Slovensku, ktorá sa zaoberá pôrodnou starostlivosťou v SR z pohľadu ľudských práv žien. Ponúka obe v súčasnosti chýbajúce perspektívy – perspektívu autentickej ženskej skúsenosti i ľudskoprávnu perspektívu, ktoré vzájomne dopĺňa a kombinuje. Je preto nielen prierezom vnútroštátnymi a medzinárodnými štandardmi ľudských práv žien, ktoré sa vzťahujú na pôrodnú starostlivosť, ale najmä spätnou väzbou od ich autentických nositeliek, získanou práve cez optiku ľudskoprávnych štandardov. Táto optika chýba aj verejnému diskurzu týkajúcemu sa uvedenej témy.

Publikácia je výsledkom viac ako dvojročného intenzívneho monitoringu a výskumu, ktorý uskutočnilo naše združenie v spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy a ďalšími spolupracovníčkami. Interdisciplinárny tím expertiek z viacerých oblastí zozbieral, spracoval a analyzoval dáta rôzneho druhu – hĺbkové autentické výpovede žien s osobnou skúsenosťou s pôrodnou starostlivosťou v nemocniciach, dáta na webových stránkach pôrodníc, resp. dáta získané od nich priamo, adresne aj dáta oficiálne získané od Ministerstva zdravotníctva SR ako hlavného subjektu exekutívy zodpovedného za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Autorky zozbierali a spracovali všetky dáta štandardnými metódami sociálnovedného výskumu a metódami ľudskoprávneho monitoringu. Viaceré aspekty práce konzultovali s osobami, ktoré poskytujú rôzne formy poradenstva ženám pred pôrodom aj po ňom (obzvlášť v prípadoch traumatizujúceho alebo inak ubližujúceho pôrodného zážitku), a tiež s dulami, ktoré sprevádzajú ženy počas pôrodov.

Publikácia je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola ponúka prehľad základných medzinárodných a vnútroštátnych štandardov v oblasti ľudských práv žien, ktoré sa musia pri pôrode napĺňať. Druhá kapitola sumarizuje medzinárodne uznávané zdravotnícke štandardy týkajúce sa pôrodnej starostlivosti, ktoré sú zároveň relevantné z pohľadu dodržiavania ľudských práv žien. Tretia kapitola prezentuje výskumné zistenia z kvalitatívneho výskumu o skúsenostiach žien s pôrodmi v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, spracované na základe 15 semištruktúrovaných rozhovorov. Štvrtá kapitola prezentuje výsledky monitoringu mapujúceho poskytovanie informácií pôrodníckymi zariadeniami pred pôrodom aj po ňom, aby sa rodiace ženy mohli rozhodnúť pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Cenné sú aj prílohy doložené v plnom znení:

  • výskumný scenár rozhovoru so ženami
  • zoznam sledovaných položiek na webových stránkach pôrodníc
  • vzor listu žien o pôrodných prianiach zasielaný pôrodniciam
  • vzor žiadosti/prosby o informácie zasielanej pôrodniciam
  • žiadosť o informácie zaslaná ministerstvu zdravotníctva
  • odpoveď ministerstva zdravotníctva

Prehľad publikácie a jej jednotlivých kapitol, ako aj všetky prílohy sú spracované aj v angličtine.
 
Vydanie: prvé
Náklad: 500 ks
ISBN: 978-80-89140-22-0
EAN: 9788089140220
 

Stiahnite si:

 
Publikáciu sme vydali v spolupráci so združením Ženské kruhy a s finančnou podporou Open Society Foundations a Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 spravovaného NOS-OSF.

Projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách bol podporený sumou 46 424,90 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

 

ODZ_logo_farba_512_zmensene

ZK_logo1_w_hl

EEA_logo_wEEA+N_hrube

OSF-I_logo_w

OSF_logo_2_wOSF_zarovno