head6.png

2011

ANALÝZA: Zapojenie migrantov a migrantiek na slovenskom trhu práce

Analýza reálnych možností migrantov a migrantiek participovať na nediskriminačnej báze na trhu práce na Slovensku

 

Od januára 2010 do marca 2011 sme realizovali projekt Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce, v rámci Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010. Jedna z dvoch ťažiskových aktivít projektu sa zamerala na zlepšenie reálnych možností migrantov a migrantiek zapojiť sa na trhu práce v SR.

So zámerom získať informácie týkajúce sa diskriminácie migrantov a migrantiek sme oslovili 50 subjektov verejného a súkromného práva – štátne orgány, verejné inštitúcie, zamestnávateľov a pod. Zo získaných reakcií sme mapovali a analyzovali:

  • situáciu v oblasti diskriminácie migrantov a migrantiek na trhu práce,
  • existujúce verejné politiky, opatrenia a praktiky,
  • najčastejšie bariéry pre migrantky a migrantov naplno a na nediskriminačnej báze participovať na trhu práce v SR, ako aj ich príčiny.

Continue reading

Calculated injustice. The Slovak Republic´s Failure to Ensure Access to Contraceptives

Autorky: Christina Zampas, Roseanne Kross, Adriana Lamačková, Janka Debrecéniová

Vydali: Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, marec 2011

 

Anglická verzia publikácie VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom.

Continue reading

VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ – prístup žien na Slovensku k antikoncepcii

Slovenská republika zlyháva v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

Bratislava, 30. 3. 2011 (MVO) – Antikoncepcia nie je len úzko medicínska či farmakologická záležitosť. Dáva ženám možnosť slobodne a zodpovedne rozhodnúť o počte a čase narodenia svojich detí, čím zásadne ovplyvňuje kvalitu života žien. Zároveň predstavuje zdravotne najbezpečnejšiu a z dlhodobého hľadiska aj ekonomicky najvýhodnejšiu cestu, ako predchádzať neželaným tehotenstvám. Štatistiky z ostatného dvadsaťročia jasne preukazujú postupný pokles interrupcií na Slovensku práve v závislosti od zvyšujúceho sa používania antikoncepcie. Slobodný prístup a používanie antikoncepcie je súčasťou základného ľudského práva na zdravie v sexuálnej a reprodukčnej sfére, ale aj práva na informácie a celkovo slobodného rozhodovania o vlastnom živote. Zabezpečiť primerané podmienky na realizáciu týchto ľudských práv môže v plnom rozsahu iba verejná správa a jej ústredné inštitúcie. Na Slovensku si však túto povinnosť plnia len veľmi žalostne.

Continue reading

PODPORTE: Hromadná pripomienka na ochranu tehotných žien (veľká novela Zákonníka práce)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo 8. 3. 2011 návrh tzv. veľkej novely Zákonníka práce do medzirezortného pripomienkového konania.

Podporte, prosím, hromadnú pripomienku k veľkej novele Zákonníka práce.

CIEĽ:

• ochrániť tehotné ženy pred diskriminačným prepúšťaním z práce v skúšobnej dobe
• umožniť všetkým rodičkám prevoz do pôrodnice a naspäť blízkou osobou aj jej účasť pri pôrode

Continue reading

PODPORTE: Hromadná pripomienka proti okliešťovaniu prístupu k antikoncepcii

Bratislava, 7. 3. 2011 (Možnosť voľby) – Občianske združenia Možnosť voľbyObčan, demokracia a zodpovednosť,Centrum pre reprodukčné právaSpoločnosť pre plánované rodičovstvoEsFemAspektSlovensko-český ženský fondOZ Žena v tiesni a Fenestra sa obracajú na širokú verejnosť so žiadosťou o podporu hromadnej pripomienky k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Continue reading

Hromadná pripomienka proti okliešťovaniu prístupu žien k antikoncepcii

7. 3. 2011

 

Spolu s ďalšími občianskymi združeniami [1] sme vypracovali hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona Ministerstva zdravotníctva SR o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia [2]. Návrh explicitne vylúčil akúkoľvek možnosť uhrádzania antikoncepčných prostriedkov pre prevenciu otehotnenia. Táto novela tak ešte viac oklieštila práva žien slobodne a zodpovedne sa rozhodovať o počte a čase narodenia ich detí.

Continue reading

MVO: Novela Zákonníka práce umožňuje diskrimináciu tehotných žien

Slovenská republika stále neplní svoje medzinárodné záväzky

Bratislava, 2. 3. 2011 (MVO) – Novela Zákonníka práce, ktorú onedlho predloží ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do medzirezortného pripomienkového konania, stále obsahuje neprijateľné ustanovenie, ktoré umožňuje diskriminovať tehotné ženy, ženy krátko po pôrode alebo dojčiace ženy. Napriek mnohým aktivitám mimovládnych organizácií (MVO) totiž ministerstvo odmieta upraviť ustanovenie tak, aby zamestnávatelia mohli prepustiť tieto ženy v skúšobnej dobe iba výnimočne, z vážnych a opodstatnených dôvodov, nijako nesúvisiacich s ich tehotenstvom alebo materstvom, ktoré by museli pri prepúšťaní uviesť v písomnej forme. Na toto flagrantné ignorovanie ľudskoprávnych aj medzinárodnoprávnych záväzkov SR preto MVO upozorňujú premiérku Ivetu Radičovú, podpredsedu vlády Rudolfa Chmela a ministra práce Jozefa Mihála v dnes zaslanomotvorenom liste a žiadajú nápravu tohto stavu. List za dva dni podporilo 25 organizácií [1] a 61 jednotlivcov a jednotlivkýň.

Continue reading

Za antikoncepciu by ženy nemali platiť

Pravda, 28. 2. 2011

Po neúspešnom zákaze interrupcií sa minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH) pokúša zákonom zakázať aj preplatenie antikoncepcie z verejných zdrojov. Štát ju zatiaľ preplácal aspoň v prípade, keď ju lekár predpísal zo zdravotných dôvodov Aktivistky za práva žien, naopak, žiadajú preplácať všetku antikoncepciu.

Continue reading

Antikoncepcia nie je lifestylová záležitosť, tvrdí Janka Debrecéniová

Pravda, 28. 2. 2011

Právnička združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová upozorňuje na dôležitosť preplácania antikoncepcie z verejných zdrojov.
 
● Ako vnímate snahu ministra zdravotníctva uzákoniť zákaz preplácania antikoncepcie?

V zákone o umelom prerušení tehotenstva platí ustanovenie, podľa ktorého má štát ženám poskytovať bezplatne všetku antikoncepciu, ktorá je na lekársky predpis. A všetka ženami používaná antikoncepcia je na lekársky predpis. To, že sa to dnes neuplatňuje, je porušovanie platnej legislatívy, pretože žiadna používaná antikoncepcia nie je ženám preplácaná z verejného zdravotného poistenia, okrem sterilizácie, ak je zdravotne indikovaná. Čo je pre mnohé ženy nevyhovujúca metóda, ak by naozaj otehotnenie bolo hrozbou pre ich zdravie. A tlačí ich to do rozhodovania sa výlučne o sterilizácii, čo nie je v poriadku. Continue reading

Svedomie môže mať len lekár, nie nemocnica

Pravda, 22. 1. 2011

Právnička občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová tvrdí, že sťažený prístup k interrupciám je diskrimináciou.

 

● Univerzitná nemocnica v Bratislave v poslednom čase pod rôznymi zámienkami nevykonáva interrupcie. Je to v poriadku?

Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien hovorí, že žena má právo rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia svojich detí. Tento dohovor má v zmysle ústavy prednosť pred našimi zákonmi. K tomuto dohovoru zriadilo OSN výbor a ten vo výklade k dohovoru v jednom zo svojich všeobecných odporúčaní konštatoval, že ak nejakú službu zdravotnej starostlivosti potrebujú iba ženy – a interrupcia je taká služba, ktorú potrebujú iba ženy – a táto služba im nie je dostatočne prístupná v potrebnej kvalite, teda ak majú ženy bariéry k jej prístupu, v zmysle tohto dohovoru je to diskriminácia žien.

Continue reading