head2.png

2011

Minister zdravotníctva chce diskriminovať ženy

O vládnom návrhu zákona rokuje NR SR

Bratislava, 8. 9. 2011 (ODZ) – Ustanovenia návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia predloženého ministrom zdravotníctva by výslovne zakázali akúkoľvek možnosť úhrady antikoncepčných prostriedkov určených na prevenciu neželaného otehotnenia [1] z verejného zdravotného poistenia. Ustanovenia sú v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s princípmi rovnosti a zákazu diskriminácie zaručenými v ústave. Ich prijatím by sa diskriminácia žien zakotvila priamo do právneho poriadku. Ľudskoprávne a feministické organizácieCentrum pre reprodukčné právaMožnosť voľby a Občan, demokracia a zodpovednosť preto vyzývajú poslancov a poslankyne NR SR, aby tieto diskriminačné ustanovenia z návrhu zákona vypustili a nedovolili obmedzovať práva žien predkladaným zákonom. Návrh MVO schválil aj Ústavnoprávny výbor NR SR na svojom zasadnutí 23. 8. Parlament prerokuje zákon v druhom čítaní pravdepodobne už dnes, 8. 9. 2011.

Continue reading

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE SENIORKY A SENIOROV – ľudské práva a diskriminácia

Aktívnym seniorom a seniorkám ponúkame možnosť zapojiť sa do spolupráce s naším združením v programe, zameranom na občiansku participáciu a kontrolu v oblasti dodržiavania ľudských práv a diskriminácie. Cieľom programu je napomôcť ich včleneniu do aktuálneho diania v občianskej spoločnosti, súvisiaceho s ochranou ľudských práv a antidiskrimináciou.

Ponúkame Vám rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Získate ich na troch tréningových stretnutiach zorganizovaných naším združením. Následne si ich budete môcť vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu. Na stretnutiach budete môcť diskutovať so zaujímavými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a celkovo posilniť svoje občianske sebavedomie. Continue reading

POSILNITE SEBA AJ NÁS v občianskej kontrole verejných inštitúcií

Program pre seniorky a seniorov spojený so vzdelávaním

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť  hľadá aktívnych seniorov a seniorky pre svoj program, zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a prístupu k spravodlivosti.

Ponúkame Vám rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Získate ich na troch špecializovaných tréningových stretnutiach zorganizovaných naším združením. Následne si ich budete môcť vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu. Continue reading

ZAPOJTE SA S NAMI do občianskej kontroly

Tréning pre študentky a študentov spojený s účasťou v občianskych aktivitách

 

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť hľadá aktívnych študentov a študentky pre svoj program, zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a prístupu k spravodlivosti.

 

Ponúkame Vám rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Získate ich na špecializovaných tréningoch organizovaných naším združením v rozsahu 3 až 4 tréningových dní. Následne si ich budete môcť vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci činnosti nášho združenia, alebo aj vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti.

Continue reading

Školenie: Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Stretávate sa vo svojej práci s dilemami a rozpormi ohľadom diskriminácie, napríklad vo vzťahu k svojim zamestnancom a zamestnankyniam, resp. pri ich hľadaní? Kladiete si otázky, či možno od zamestnávateľa žiadať, aby vo vlastnej firme zamestnal z jeho pohľadu menej sympatickú osobu? Alebo aby do riadiacej pozície vymenoval ženu, hoci podľa neho má muž prirodzene lepšie predpoklady? Poznáte povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zákazom diskriminácie?

Zamestnávateľom zo súkromného aj verejného sektora a osobám s profesijným zameraním na trh práce ponúkame školenie DISKRIMINÁCIA V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH, na ktorom Vám zodpovieme tieto a ďalšie otázky či nejasnosti. Účastníci a účastníčky tak získajú relevantné informácie ohľadom zákonných práv a povinností v tejto sfére, s možnosťou kvalifikovanej odbornej konzultácie. Continue reading

Hromadná pripomienka na ochranu tehotných žien – veľká novela Zákonníka práce

15. 7. 2011

Vláda a v júli 2011 aj parlament schválili tzv. veľkú novelu Zákonníka práce, do ktorého na podnet nášho združenia zapracovali požiadavky na prepúšťanie tehotných žien v zmysle práva EÚ: zamestnávatelia môžu ukončiť pracovný pomer v skúšobnej lehote s tehotnou alebo dojčiacou ženou a s matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode iba vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom alebo materstvom, a musia to písomne zdôvodniť. V zákonníku je zapracovaný aj druhý návrh ODZ – aby pri prevoze rodičiek do pôrodnice mohli otcovia detí čerpať pracovné voľno. Continue reading

Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť II.

V rámci programu Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation na podporu advokačných aktivít RES PUBLICA 2010 sme v období od júla 2010 do októbra 2011 realizujeme projekt Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť II. Projekt nadviazal na viaceré aktivity ODZ zamerané na zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie antidiskriminačnej legislatívy a tvorby verejných politík, ktoré podporila NOS-OSF v rámci svojich programov v rokoch 2008 – 2010.

Projekt pokračoval v iniciatívach začatých v rámci programu Res Publica 2009 v intenciách projektu Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť I. Sústredil sa najmä na tie oblasti, ktoré sú v súčasnosti predmetom vytvárania verejných politík v oblasti rodovej rovnostiľudských práv žien a vysporiadavania sa s extrémizmom a rasovo motivovanou trestnou činnosťou (napr. presadzovanie nediskriminačného prístupu žien k antikoncepcii, presadzovanie ľudských práv žien prostredníctvom Rady vlády pre rodovú rovnosť, tvorba novej koncepcie protiextrémistického úsilia a pod.). Continue reading

ZÁKONNÍK PRÁCE: Vďaka MVO sa zvýšila ochrana tehotných žien pred diskrimináciou

Ministerstvo práce porušilo legislatívne pravidlá vlády

Bratislava, 4. 5. 2011 (ODZ) – Ľudskoprávne mimovládne organizácie (MVO) už pred viac ako polrokom upozornili, že ani pripravovaná novelizácia Zákonníka práce nechráni tehotné ženy pred diskriminačným prepúšťaním z práce v skúšobnej dobe. Napriek medzinárodným záväzkom a smerniciam EÚ situácia na Slovensku je dlhodobo poznačená diskrimináciou žien vo forme ich prepúšťania v skúšobnej dobe z dôvodu tehotenstva. SR mala pritom transponovať príslušné smernice EÚ už pred niekoľkými rokmi. MVO sa preto intenzívne snažili prispieť k náprave.

Continue reading

Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie – dodržiavanie zásady rovného zaobchádzania na trhu práce

Od októbra 2010 do marca 2011 sme realizovali projekt Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce. Projekt bol súčasťou Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010, podporeného Úradom vlády SR.

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť situáciu v oblasti (anti)diskriminácie na trhu práce, a to v dvoch špecifických oblastiach:

  1. Zvýšenie efektívnosti fungovania inšpektorátov práce
  2. Zlepšenie reálnych možností migrantov a migrantiek zapojiť sa na trhu práce v SR

Continue reading

VZDELÁVANIE: Inšpektoráty práce a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania

Inšpektoráty práce a ich pôsobenie pri plnení záväzkov SR týkajúcich sa presadzovania dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahoch

 

Od októbra 2010 do marca 2011 sme realizovali projekt Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce, v rámci Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010. Jedna z dvoch ťažiskových aktivít projektu sa zamerala na zvýšenie efektívnosti fungovania inšpektorátov práce.

 

 

S cieľom zlepšiť fungovanie inšpektorátov práce pri presadzovaní zásady rovnakého zaobchádzania sme sa snažili prispieť k systémovým zmenám v tejto sfére viacerými projektovými aktivitami:

  • vzdelávanie inšpektoriek a inšpektorov práce v oblasti (anti)diskriminácie,
  • bližšie identifikovanie systémových nedostatkov a bariéram v oblasti inšpekcie práce,
  • ďalšie komunikovanie zistení a navrhovaných opatrení relevantným aktérom a aktérkam (napr. vláde a ďalším tvorcom a tvorkyniam legislatívy a politík