head1.png

Uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám na vybraných úradoch verejnej správy

Implementation of the Free Information Access Act at Seleceted Authorities of Public Administration

 

Správa z monitoringu – Monitoring Report

Autorka, autor: Marcela Mezianová, Peter Wilfling

Vydalo: združenie Občan a demokracia, Bratislava, 2002

Cieľom monitoringu bolo identifikovať problémy a nedostatky pri uplatňovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám, upozorniť na ne a podľa možností inšpirovať úrady (povinné osoby) k ich riešeniu, resp. odstráneniu.

Monitoring bol zameraný nielen na zisťovanie informácií o správnostipostupu vybavovania žiadostí o informácie, ale aj na zbieranie informácií o spôsobe komunikácie orgánov verejnej správy (povinných osôb) s občanmi a občiankami.

Monitorovanie toho, ako úrady poskytujú informácie verejnosti, predstavuje priamu účasť občianskych aktivistov a aktivistiek pri získavaní informácií. Monitorovanie dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám zo strany orgánov verejnej správy je významnou súčasťou kontroly verejnej správy a hospodárenia s verejnými prostriedkami zo strany občanov a občianok. Zverejnenie výsledkov môže priamo ovplyvniť činnosť monitorovaných orgánov verejnej správy. Výsledky monitoringu sú pre orgány verejnej správy istou spätnou väzbou a môžu mať dopad na zlepšenie ich vnútornej organizácie, kontroly, ich fungovania a komunikácie s verejnosťou.

Správa vyšla aj v anglickom jazyku.

Na stiahnutie: