head5.png

Aby Slovensko bolo krajinou pre všetkých – Vyhlásenie MVO k situácii v oblasti ľudských práv

MVO, 24. 10. 2013

Dolu podpísané organizácie a jednotlivé osoby podporujeme iniciatívy vlády a štátnych orgánov, ktoré smerujú k zdokonaľovaniu ľudskoprávneho prostredia u nás, k zlepšovaniu kvality života obyvateľov Slovenskej republiky a tak i k napĺňaniu všetkých záväzkov, ktoré SR v tejto oblasti má. S plnou vážnosťou sa zasadzujeme za dopracovanie a prijatie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorá by mala prispieť k uvedenému cieľu.

Problematike ľudských práv sa venujeme dlhodobo a systematicky, pričom svojimi aktivitami často nahrádzame nedostatočnú činnosť či chýbajúcu iniciatívu štátu. Snažíme sa o napĺňanie ľudskoprávnych princípov v Rade vlády SR pre ľudské práva a vo všetkých jej výboroch. Samotný zámer stratégie od začiatku vítame a aktívne podporujeme. Nemáme za sebou bohaté korporácie ani vplyvné inštitúcie. Máme však za sebou ľudí, čo žijú a chcú žiť v duchu ľudskoprávnych hodnôt. 

Odsudzujeme všetky výroky a iné aktivity, ktoré urážajú a dehonestujú osoby dlhé roky sa zasadzujúce o pokrok v oblasti ochrany ľudských práv. V ostatnom čase sa útoky zamerali aj na niektorých členov vlády, najmä ministra Miroslava Lajčáka, jeho spolupracovníčky a iné osoby zastupujúce štátne orgány, ako aj na nezávislú expertnú obec, podieľajúcu sa na doterajšom procese tvorby ľudskoprávnej stratégie. Hlavným objektom nenávisti zaplavujúcej verejný i mediálny priestor sú však ľudia patriaci k menšinám a zraniteľným skupinám. So všetkými vyjadrujeme solidaritu.

Zasadzujeme sa za ľudské práva i za stratégiu na ich podporu a ochranu. Oceňujeme pozitíva, ktoré u nás v tejto oblasti nastali po roku 1989. Ak sa však ľudskoprávne princípy v praxi nenapĺňajú, nemajú pre ľudí cenu. Potrebujeme stratégiu, ktorá jasne poukáže na vzájomnú podmienenosť princípov demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. Stratégiu, ktorá jednoznačne určí rámec ochrany všetkých zraniteľných skupín spoločnosti, vrátane detí, seniorov a senioriek, národnostných, etnických a náboženských komunít, ľudí bez vyznania, žien, migrantov a migrantiek, azylantov a azylantiek, osôb so zdravotným postihnutím, LGBTI ľudí a ľudí žijúcich pod hranicou chudoby. Dokument, ktorý identifikuje prekážky lepšieho napĺňania a vymáhateľnosti ľudských práv a stane sa politickým záväzkom, ktorý určí nástroje, prostriedky a cesty zlepšenia súčasného stavu.

Vyjadrujeme znepokojenie nad tým, že viaceré kroky vlády a orgánov verejnej moci sú v protiklade s princípmi, z ktorých by ľudskoprávna stratégia mala vychádzať. Zákon o hmotnej núdzi, zrejme zasahujúci do ústavných práv občanov; nerešpektovanie zákonného a platného miestneho referenda v Tešedíkove; pochybné postupy polície v Moldave nad Bodvou a inde; pokračovanie kauzy Hedvigy Malinovej a novinárky Jany Teleki; vyjadrenia ústavných činiteľov spochybňujúce lojalitu a rovnosť obyvateľov patriacich k menšinám – tieto kroky v nás vyvolávajú pochybnosť o smerovaní ľudskoprávnych politík štátu. Žiaľ, žiadna z doterajších vlád nemá v tejto oblasti úplne čistý štít.

Chceme sa naďalej aktívne podieľať na formovaní ľudskoprávnych politík. Máme vôľu  k dialógu – nielen s vládou, ale aj s organizáciami a ľuďmi, ktorí zrejme v dôsledku nedorozumenia či nepochopenia cieľov pripravovanej ľudskoprávnej stratégie k nej vyjadrujú odmietavé postoje. Takýto dialóg však nesmie popierať princípy demokracie a základné ľudskoprávne hodnoty, akými sú sloboda, rovnosť, dôstojnosť, spravodlivosť a solidarita. Má byť o tom, ako ich dostať do života. Mal by preto byť založený najmä a predovšetkým na odborných východiskách, na vzájomnom rešpektovaní, úcte a rovnocennom partnerstve. Postavme sa k nemu zodpovedne a vážne, aby sa Slovensko stalo skutočne krajinou pre všetkých.

V Bratislave, 24. októbra 2013
 
Signatári a signatárky vyhlásenia v mene organizácií:

Kálmán Petőcz – Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Šarlota Pufflerová – Občan, demokracia a zodpovednosť
Adriana Mesochoritisová – Možnosť voľby
Laco Oravec – Nadácia Milana Šimečku
Elena Gallová Kriglerová, Jarmila Lajčáková – Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Grigorij Mesežnikov, Martin Bútora – Inštitút pre verejné otázky
Irena Biháriová – Ľudia proti rasizmu
Zuzana Števulová – Liga za ľudské práva
Martin Macko, Jana Jablonická Zezulová – Iniciatíva Inakosť
Zuzana Kusá – Slovenská sieť proti chudobe
Romana Schlesinger – Queer Leaders Forum
Klára Orgovánová – Rómsky inštitút
Géza Tokár – Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
Branislav Mamojka – Národná rada občanov so zdravotným postihnutím
Saša Draková – Slovenský výbor UNICEF
Vanda Durbáková –  Poradňa pre občianske a ľudské práva
Helena Woleková – SOCIA
Brigit Trimajová – POPI-SK (Inštitút procesorientovanej psychológie Slovensko)
Liliana Bolemant – Phoenix, o.z.
Ingrid Kosová – Quo vadis, o.z.
Nora Beňáková – Človek v ohrození, o.z.
Hana Fábry – Ženská sieť HEPY
Jana Cviková, Jana Juráňová – Záujmové združenie žien ASPEKT
Monika Bosá – EsFem, o.z.
Rasťo Kužel – MEMO 98
Katalin Hodossy – Tandem, o.z.
Alena Pániková – Nadácia otvorenej spoločnosti
Dušan Ondrušek – PDCS Slovensko
Rado Sloboda – Amnesty International Slovensko
Tímea Stránska – Člověk v tísni – Slovensko
Iveta Chovancová – ODYSEUS, o.z.
Katarína Glosová – Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
Ivan Hamráček – ETHOS, o.z.
Andrej Kuruc – NOMANTINELS
Roman Kollárik – TransFúzia
Martina B. Pavlíková – Združenie Slatinka
Marcela Barová, Matej Berenčík – Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS)
Apolónia Sojková – Záujmové združenie žien MyMamy
Károly Tóth – Fórum inštitút pre výskum menšín
Diákhálózat – Študentská sieť

Signatári a signatárky – súkromné osoby:

prof. Soňa Szomolányi (Univerzita Komenského); prof. Silvia Miháliková (Univerzita Komenského); Dagmar Horná (Bratislava); Dagmar Kusá (Bratislava); Peter Guráň (Modra); Viliam Figusch (Bratislava); Jana Kviečinská (Bratislava); Sylvia Porubänová (Bratislava); Mária Kolíková (advokátka, Bratislava); Lucia Faltinová (podpredsedníčka rady vlády pre ľudské práva); Jozef Hašto (psychiater); prof. Marta Botíková (Univerzita Komenského); doc. Ivan Buraj (Univerzita Komenského); Ján Šajban (Bratislava); Michal Bočák (Prešovská univerzita); Peter Varga (Bratislava); Milan Zacharovský (psychológ, Ružomberok); Denisa Šoltésová (Prešovská univerzita); Lýdia Gabčová (Bratislava); Elena Ondrušková (Univerzita Komenského); Dávid Bosý (Prešov); Katarína Krnová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová (ASPEKT); Lucia Najšlová (Praha); Marcel Zajac (Bratislava); Miroslav Kocúr (Marianka); Lucia Berdisová (Trnavská univerzita, ÚŠP SAV); Marek Hojsík (Bratislava); Ľubica Trubíniová (Bratislava)

Dokument:

 

Ďalšie informácie:

 

Pozrite aj: