head6.png

Ako sa (ne)darí uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania

Bratislava, 24. 2. 2012 (ODZ) – Už 20 rokov usilujeme, aby sa ľudské práva dostali do života spoločnosti i verejných inštitúcií. Zaoberáme sa aj s dôležitou témou uplatňovania zásady rovn(ak)ého zaobchádzania v praxi. To úzko súvisí s odhaľovaním a účinnou prevenciou diskriminácie, a teda s problémami, ktoré denne trápia mnohých ľudí.

„S týmto zámerom sme uskutočnili množstvo vzdelávacích aj advokačných aktivít s rôznymi cieľovými skupinami (učitelia a učiteľky, študenti a študentky, seniori a seniorky, sudcovia a sudkyne, polícia, väzenstvo, mimovládne organizácie a i.),“ pripomína výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. „Od stredy do piatku (22. – 24. 2.) realizujeme v BratislaveTréning v presadzovaní princípu rovnosti a antidiskriminácie na základe veku, zdravotného postihnutia, etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, sexuálnej orientácie, pohlavia alebo rodu a ďalších dôvodov.“

Cieľom tréningu bolo ďalej rozvíjať kapacity občianskej spoločnosti pri vysporiadavaní sa s diskrimináciou, a to aktivitami zameranými na efektívne zavádzanie zásady rovn(ak)ého zaobchádzania do praxe verejných inštitúcií. Program sa zameral najmä na postupy, ktoré sa na Slovensku zatiaľ veľmi nepoužívajú, môžu však byť mimoriadne účinné pri odhaľovaní diskriminácie a jej prevencii. Podujatie bolo súčasťou projektu zameraného na antidiskriminačný tréningaktívnych ľudí z mimovládnych a odborových organizácií vo všetkých členských štátoch EÚ a podporeného Európskou komisiou. Združenie ODZ ho realizovalo v spolupráci s holandskou organizáciou Human European Consultancy.

„Účastníci a účastníčky tréningu sa sústredili najmä na metodológiu situačného testovania a tvorby etických kódexov zameraných na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania. Oboznámili sa s právnym rámcom a nástrojmi ich využívania v praxi. Participatívnou formou sme spoločne hľadali možnosti, ako ich čo najúčinnejšie uplatňovať a smerovať k pozitívnym zmenám v oblasti antidiskriminácie,“ uviedla Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. a spresnila: „Vymieňali sme si skúsenosti a diskutovali o tom, ako sa (ne)darí na Slovensku uplatňovať zásadu rovn(ak)ého zaobchádzania v praxi verejných inštitúcií, ale aj v privátnom sektore.“

„Účastníci a účastníčky tréningu sa sústredili najmä na metodológiu situačného testovania a tvorby etických kódexov zameraných na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania. Oboznámili sa s právnym rámcom a nástrojmi ich využívania v praxi. Participatívnou formou sme spoločne hľadali možnosti, ako ich čo najúčinnejšie uplatňovať a smerovať k pozitívnym zmenám v oblasti antidiskriminácie,“ uviedla Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. a spresnila: „Vymieňali sme si skúsenosti a diskutovali o tom, ako sa (ne)darí na Slovensku uplatňovať zásadu rovn(ak)ého zaobchádzania v praxi verejných inštitúcií, ale aj v privátnom sektore.“

„Účastníci a účastníčky popisovali množstvo prípadov nedôstojného zaobchádzania v reálnom živote, keď bola narúšaná osobná integrita i autonómia diskriminovaných, ba dokonca ohrozované ich zdravie či hmotná existencia. Ukazovali, ako sa nás diskriminácia bytostne dotýka, siaha na našu slobodu a narúša naše bazálne hodnoty. Či už išlo o diskrimináciu tehotných žien alebo ľudí s duševným ochorením pri prijímaní do zamestnania (dokonca do chránených dielní), odopretie poskytnutia lekárskej pomoci ľudom s HIV, alebo neposkytnutie úveru podnikateľom rómskeho pôvodu, všetky tieto situácie boli v tréningu využité ako podnet do diskusie, námet na riešenie modelového situačného testovania alebo na simuláciu riešenia, ktoré povedie k systémovým zmenám v diskriminujúcej organizácii. Tieto návrhy sa niesli v duchu kooperatívnych postupov a konštruktívnych riešení pri tvorbe pravidiel i etických kódexov. V tréningu sa zároveň kládol dôraz na ďalšie rozvíjanie zručností potrebných pri kontrole efektívneho napĺňania možností, ktoré dáva antidiskriminačná legislatíva Slovenska a Európskej únie,“ uzavrela Janka Debrecéniová.

Bratislavské podujatie nadviazalo na predošlý tréning v novembri 2011 v Tatranskej Štrbe. Na oboch podujatiach sa zúčastnilo takmer 50 ľudí z mimovládnych a odborových organizácií z celého Slovenska, ktoré sa aktívne venujú ľuďom so zdravotným postihnutím, seniorom a seniorkám, rómskym komunitám, právam sexuálnych menšín či problematike rovnosti príležitostí vo všeobecnosti.

Tréning viedol lektorský tím združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) – Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., Ing.Andrea Chorváthová a výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. Praktické skúsenosti košickej Poradne pre občianske a ľudské práva so situačným testovaním výskytu diskriminácie prezentoval Mgr. Štefan Ivanco.

Viac informácií o problematike presadzovania ľudských práv a (anti)diskriminácie:

 

Kontakt:

• Ing. Ľubica Trubíniová, mediálna manažérka ODZ – 0905 271 888, trubiniova@oad.sk
• PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., výkonná riaditeľka ODZ – 0906 471 164, pufflerova@oad.sk
• sekretariát ODZ – (02) 5292 5568 alebo 5292 0426,sekretariat@oad.sk