head1.png

2012

Eurobarometer: Vnímanie diskriminácie v EÚ

TNS, 13. 12. 2012

Posledný prieskum Európskej únie sa zameriaval na otázky diskriminácie, jej pociťovanie medzi občanmi EÚ, vnímanie diskriminácie a verejných politík v oblasti boja proti diskriminácii, informovanosť o právach obete, názory na rovnosť príležitostí v zamestnaní a vnímanie situácie Rómov v spoločnosti. Posledná vlna prieskumu týkajúca sa diskriminácie zrealizovaná spoločnosťou TNS Opinion & Social network sa uskutočnila v 27 členských krajinách EÚ v období medzi 2. až 17. júnom 2012, pričom formou face-to-face bolo oslovených spolu 26 622 respondentov.

Continue reading

Vitajte na našej novej web stránke!

Spustili sme novú webstránku a postupne dopĺňame všetky informácie.

Ak máte záujem dostať sa k doterajším informáciám, navštívte, prosím, našu archívnu web stránku www.oad.sk.

 

 

 

JESENNÁ ŠKOLA ANTIDISKRIMINÁCIE

Koncom novembra organizujeme ďalšie zo zaujímavých interaktívnych podujatí – Jesennú školu antidiskriminácie. Netradičný vzdelávací tréning sa zameriava na odborný rast v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Jeho absolventi a absolventky zvýšia aj svoj potenciál aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom.
 
Jesenná škola bude prebiehať prevažne formou zážitkového a interaktívneho vzdelávania. Zároveň poskytne možnosti zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie. Umožní účastníkom a účastníčkam aktívne sa podieľať na aktivitách združenia ODZ, medziiným i monitoringu existujúcich verejných politík v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie. Continue reading

Mapovanie výskytu diskriminácie – využívanie metód aktívneho riešenia problémov v procese vzdelávania

Od októbra 2011 do októbra 2012 realizujeme projekt Mapovanie výskytu diskriminácie – využívanie metód aktívneho riešenia problémov v procese vzdelávania, ktorý podporila Nadácia Tatra banky v rámci svojho grantového programu Vedieť viac. Projekt nadviazal na úspešnú spoluprácu nášho združenia s prof. Janou Plichtovou, PhD. z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, v rámci ktorej sa podarilo včleniť interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii do teoretického kurzu sociálnej psychológie. Zameral sa na ďalšie rozvíjanie tejto spolupráce so zdôraznením participatívnych prvkov a praktické dopady vzdelávania. Continue reading

DOTAZNÍK: Odhaľovanie bariér v ochrane pred diskrimináciou

Stretli ste sa s diskrimináciou? Chcete pomôcť pri jej odstraňovaní?

Prosíme, vyplňte anonymný online dotazník zameraný na odhaľovanie bariér v prístupe k právnym prostriedkom ochrany pred diskrimináciou.

Jeho vyplnenie trvá asi 3 minúty.

Týraným ženám treba veriť, tvrdia aktivisti

Pravda, 17. 9. 2012

Zákony, ktoré chránia týrané ženy, má Slovensko nastavené dobre. Problémom je ich aplikácia v praxi. Aktivisti, ktorí sa venujú ľudským právam, už dlhšie upozorňujú, že svoje myslenie by mali zmeniť policajti a začať týraným ženám veriť. Polícia je totiž zo štátnych inštitúcií jedným z prvých miest, kam sa žena v núdzi zvykne obrátiť. Continue reading

Hosť v štúdiu: Šarlota Pufflerová o podpore demokracie

TA3 / EP, 16. 9. 2012

Medzinárodný deň demokracie si každý rok pripomíname 15. septembra. Je príležitosťou zdôrazniť význam demokracie a je určený na jej podporu a ochranu. Tejto téme sa 16. septembra venovala TA3 v rozhovore so Šarlotou Pufflerovou, výkonnou riaditeľkou združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

 

 

Sociálno-právny tréningový kurz: Ľudské práva a právo Európskej únie

Tréningový kurz na tému Ľudské práva a právo Európskej únie je zameraný na získanie relevantných právnych vedomostí a rozvoj sociálnych zručností jednotlivcov, ktoré smerujú k posilneniu ich vzdelania v oblasti práva (najmä pracovného práva a ľudských práv) v kontexte práva Európskej únie a jej konkrétnych cieľov na zlepšovanie zamestnateľnosti jednotlivcov.

Priamymi cieľovými skupinami kurzu sú učitelia a učiteľky, nepriamymi cieľovými skupinami sú študenti a študentky všetkých druhov stredných škôl. Kurz a jeho materiály sú určené aj iným záujemcom a záujemkyniam z prostredia verejnej správy alebo podnikateľského sektora.

Kurz je príspevkom k zvýšeniu efektívnosti systému celoživotného vzdelávania a tým aj opatrení aktívnej politiky na trhu práce. Pozostáva z ôsmich tém, ktoré sú rozložené do ôsmich modulov po 10 tréningových hodinách. Continue reading

Kurz: Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien – úvod do problematiky

Kurz je zameraný na získanie relevantných vedomostí o rodovej rovnosti a rozvoj komplementárnych sociálnych zručností smerujúcich k posilneniu vzdelania v oblasti ľudských práv.

Program pozostáva z ôsmich tém, ktoré sú rozložené do ôsmich modulov po 10 tréningových hodín. Jednotlivé moduly môžu účastníci a účastníčky absolvovať osobitne, vo vzájomnej kombinácii i v celom rozsahu všetkých ôsmich modulov.

Ide o tréningový kurz s modelovými situáciami, prednáškami, štruktúrovanou diskusiou, analýzou dokumentov a učenie sa praxou, pričom forma organizácie môže byť rôzna: od práce vo väčšej skupine cez jej rozdelenie do menších skupín až po prácu vo dvojiciach. Podobne vedenie skupiny môže variovať od direktívneho po nedirektívny prístup, kde tréner/trénerka môže preberať na seba rôzne roly od aktívneho vedenia skupiny, cez moderátora/moderátorku, facilitátora/facilitátorku až po analytika/analytičku. Continue reading

Program pre študentov a študentky ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINÁCIE

Zaujímajú vás ľudské práva a diskriminácia?
Veríte, že aj vy môžete aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom?
Chcete odborne rásť a netradične sa vzdelávať?

 

Zapojte sa do programu združenia Občan, demokracia a zodpovednosť
 

ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINÁCIE

Program je určený študentom a študentkám práva, sociálnej práce, sociológie, politológie, ekonómie, manažmentu a iných humanitných odborov. Je zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie.
 

Čo vám program prinesie?

Continue reading