head2.png

Sociálno-právny tréningový kurz: Ľudské práva a právo Európskej únie

Tréningový kurz na tému Ľudské práva a právo Európskej únie je zameraný na získanie relevantných právnych vedomostí a rozvoj sociálnych zručností jednotlivcov, ktoré smerujú k posilneniu ich vzdelania v oblasti práva (najmä pracovného práva a ľudských práv) v kontexte práva Európskej únie a jej konkrétnych cieľov na zlepšovanie zamestnateľnosti jednotlivcov.

Priamymi cieľovými skupinami kurzu sú učitelia a učiteľky, nepriamymi cieľovými skupinami sú študenti a študentky všetkých druhov stredných škôl. Kurz a jeho materiály sú určené aj iným záujemcom a záujemkyniam z prostredia verejnej správy alebo podnikateľského sektora.

Kurz je príspevkom k zvýšeniu efektívnosti systému celoživotného vzdelávania a tým aj opatrení aktívnej politiky na trhu práce. Pozostáva z ôsmich tém, ktoré sú rozložené do ôsmich modulov po 10 tréningových hodinách.

Jednotlivé moduly môžu účastníci a účastníčky absolvovať osobitne, vo vzájomnej kombinácii i v celom rozsahu všetkých ôsmich modulov. Ide o tréningový kurz s modelovými situáciami, prednáškami, štruktúrovanou diskusiou, analýzou dokumentov a učenie sa praxou.

Obsah tréningového kurzu:

1. Pracovné právo – najmä podmienky a spôsoby vzniku pracovnoprávneho vzťahu; zákaz diskriminácie v zamestnaní, zákaz obťažovania na pracovisku a možnosti domáhať sa nápravy v prípadoch diskriminácie v zamestnaní; povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa počas trvania pracovnoprávneho vzťahu; pracovná disciplína, možnosti a spôsoby sankcionovania jej nedodržania; dôvody a spôsoby zániku pracovnoprávneho vzťahu; možnosti ochrany zamestnanca a zamestnávateľa pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru a pod. Všetky pracovnoprávne témy sú realizované v kontexte pracovného práva Európskej únie.

2. Zákaz diskriminácie – dôkaz sa kladie najmä na uvedomenie si podstaty práva na rovnaké zaobchádzanie založené na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na príslušnosť jednotlivca k akejkoľvek skupine definovanej na základe akéhokoľvek kritéria (napríklad na základe pohlavia, príslušnosti k etnickej skupine, sociálneho pôvodu alebo náboženskej príslušnosti) a na scitlivovanie účastníkov a účastníčok k prípadom latentnej a spoločensky tolerovanej diskriminácie vo všetkých oblastiach spoločenského života. Pri zákaze diskriminácie, ako aj pri všetkých nasledujúcich právnych témach zameraných na základné ľudské práva a slobody, sa dôraz kladie na podstatu a obsah jednotlivých práv, na ich legislatívne zakotvenie v právnych predpisoch SR, v medzinárodných dokumentoch (najmä v Európskom dohovore o ľudských právach a základných slobodách) a na ich konotácie v súvislosti s činnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

3. Rodová rovnosť – osobitné vyčlenenie tejto témy je dôsledkom vysokej miery necitlivosti spoločnosti k rôznym spoločensky zakoreneným stereotypom a predsudkom, v ktorých dôsledku sú príslušníčky ženského pohlavia často celospoločensky znevýhodňované v súkromnom aj verejnom živote. Keďže dôsledky uplatňovania rodových stereotypov možno veľmi často vnímať a pomenovať nielen v právnej, ale aj v širšej spoločenskej rovine, dôraz sa kladie na právne aj na širšie spoločenské súvislosti tohto javu. Z právnych súvislostí budú relevantné napríklad pracovnoprávne, rodinnoprávne, trestnoprávne súvislosti či súvislosti v oblasti reklamného práva. Celkový kontext dotvárajú ustanovenia (hard lawsoft law) práva Európskej únie súvisiace s rodovou problematikou.

4. Domáce násilie – dôraz sa kladie najmä na občianskoprávne a trestnoprávne súvislosti tohto javu, ktoré často pramenia zo stereotypného vnímania spoločenských rol príslušníkov a príslušníčok obidvoch pohlaví.

5. Sloboda prejavu – dôraz sa kladie najmä na podstatu a obsah tohto práva, so zameraním na jeho právne a morálne hranice vo vzájomných interakciách jednotlivcov. Dôležitým aspektom časti kurzu týkajúcej sa tohto práva sú jeho súvislosti s inými základnými právami a slobodami – najmä s právom na nediskrimináciu, s právom na súkromie či právom na informácie.

6. Právo na informácie – táto časť kurzu sa zameriava na zmysel a podstatu práva na informácie, na teoretické a praktické aspekty získavania informácií zo strany potencionálnych žiadateľov a ich poskytovania zo strany povinných osôb definovaných v Zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

7. Právo na súkromie – táto časť kurzu sa zameriava na zmysel a podstatu práva na súkromie a na teoretické a praktické aspekty tohto práva v rôznych spoločenských a právnych súvislostiach. Dôraz sa kladie najmä na zisťovanie a evidovanie osobných údajov, na právo na súkromie súvisiace so slobodou prejavu najmä v mediálnom práve a v reklame, a na právo na súkromie súvisiace s právami pacientov.

8. Právo Európskej únie – historické, politické a právne základy fungovania Európskej únie a Európskych spoločenstiev; pramene práva Európskej únie; možnosti jednotlivca domáhať sa nápravy pri porušení práva Európskej únie súkromnými a verejnoprávnymi subjektmi; ľudské práva v Európskej únii – legislatívne zakotvenie, ľudské práva v činnosti Súdneho dvora Európskej únie; zákaz diskriminácie v Európskej únii s dôrazom na antidiskriminačné smernice z rokov 2000 a 2002; pozitívny postup; mainstreaming – nielen s ohľadom na jeho rodové aspekty, ale aj s ohľadom na sociálnu inklúziu všetkých skupín obyvateľstva, ktoré sa nachádzajú na periférii spoločnosti.
 
V prípade záujmu o vzdelávanie kontaktujte riaditeľku združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Šarlotu Pufflerovú.
 

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ)
Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: pufflerova@odz.sk