head2.png

Kurzy

Sociálno-právny tréningový kurz: Ľudské práva a právo Európskej únie

Tréningový kurz na tému Ľudské práva a právo Európskej únie je zameraný na získanie relevantných právnych vedomostí a rozvoj sociálnych zručností jednotlivcov, ktoré smerujú k posilneniu ich vzdelania v oblasti práva (najmä pracovného práva a ľudských práv) v kontexte práva Európskej únie a jej konkrétnych cieľov na zlepšovanie zamestnateľnosti jednotlivcov.

Priamymi cieľovými skupinami kurzu sú učitelia a učiteľky, nepriamymi cieľovými skupinami sú študenti a študentky všetkých druhov stredných škôl. Kurz a jeho materiály sú určené aj iným záujemcom a záujemkyniam z prostredia verejnej správy alebo podnikateľského sektora.

Kurz je príspevkom k zvýšeniu efektívnosti systému celoživotného vzdelávania a tým aj opatrení aktívnej politiky na trhu práce. Pozostáva z ôsmich tém, ktoré sú rozložené do ôsmich modulov po 10 tréningových hodinách. Continue reading

Kurz: Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien – úvod do problematiky

Kurz je zameraný na získanie relevantných vedomostí o rodovej rovnosti a rozvoj komplementárnych sociálnych zručností smerujúcich k posilneniu vzdelania v oblasti ľudských práv.

Program pozostáva z ôsmich tém, ktoré sú rozložené do ôsmich modulov po 10 tréningových hodín. Jednotlivé moduly môžu účastníci a účastníčky absolvovať osobitne, vo vzájomnej kombinácii i v celom rozsahu všetkých ôsmich modulov.

Ide o tréningový kurz s modelovými situáciami, prednáškami, štruktúrovanou diskusiou, analýzou dokumentov a učenie sa praxou, pričom forma organizácie môže byť rôzna: od práce vo väčšej skupine cez jej rozdelenie do menších skupín až po prácu vo dvojiciach. Podobne vedenie skupiny môže variovať od direktívneho po nedirektívny prístup, kde tréner/trénerka môže preberať na seba rôzne roly od aktívneho vedenia skupiny, cez moderátora/moderátorku, facilitátora/facilitátorku až po analytika/analytičku. Continue reading