head3.png

Kurz: Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien – úvod do problematiky

Kurz je zameraný na získanie relevantných vedomostí o rodovej rovnosti a rozvoj komplementárnych sociálnych zručností smerujúcich k posilneniu vzdelania v oblasti ľudských práv.

Program pozostáva z ôsmich tém, ktoré sú rozložené do ôsmich modulov po 10 tréningových hodín. Jednotlivé moduly môžu účastníci a účastníčky absolvovať osobitne, vo vzájomnej kombinácii i v celom rozsahu všetkých ôsmich modulov.

Ide o tréningový kurz s modelovými situáciami, prednáškami, štruktúrovanou diskusiou, analýzou dokumentov a učenie sa praxou, pričom forma organizácie môže byť rôzna: od práce vo väčšej skupine cez jej rozdelenie do menších skupín až po prácu vo dvojiciach. Podobne vedenie skupiny môže variovať od direktívneho po nedirektívny prístup, kde tréner/trénerka môže preberať na seba rôzne roly od aktívneho vedenia skupiny, cez moderátora/moderátorku, facilitátora/facilitátorku až po analytika/analytičku.

Pod rodom sa rozumie „sociálne“, resp. „kultúrne“ pohlavie. V chápaní a poznávaní rodovo špecifického rozmeru rôznych oblastí života zohralo veľký význam práve odlíšenie pojmov pohlavie (sex)rod (gender). Znamená to, že pohlavie nie je nerozlučne späté s rodom. Rod predstavuje naučený, kultúrne akceptovaný a predpisovaný spôsob správania a vystupovania žien a mužov, ako aj toho, ako sa majú celkove prejavovať. Rod sa historicky mení a má rôzne podoby — tak v rámci jednotlivých kultúr, ako aj medzi kultúrami. Je to sociálne utváraná kategória, ktorá vzniká v kontexte určitej sociálnej, kultúrnej a ekonomickej štruktúry. Odovzdáva sa a reprodukuje sa procesom sociálneho učenia. Vymedzuje odlišné postavenie žien a mužov v sociálnych a mocenských vzťahoch, ktoré nie sú dôsledkom biologických, fyziologicko–anatomických odlišností. Rod je sociálnou konštrukciou, ku ktorej sa viažu pripisované alebo očakávané sociálne roly, správanie, ale aj predsudky, stereotypy, hodnotenia a sebahodnotenia, predstavy o tom, čo je a čo nie je pre ženu alebo muža správne a vhodné. Uplatňovanie rodového hľadiska (gender mainstreaming) vo všetkých rozhodovacích procesoch je dôležitým nástrojom rodovej politiky, ktorej cieľom je dosiahnutie rodovej rovnosti. Princíp uplatňovania rodového hľadiska posilnila Amsterdamská zmluva z roku 1996, v ktorej sa všetky štáty Európskej únie zaviazali uplatňovať vo svojej politike rodové hľadisko.

Kurz je vhodný pre záujemcov a záujemkyne z prostredia verejnej správy, mimovládnych organizácií alebo podnikateľského sektora. Na vytvorení jeho koncepcie sme úzko spolupracovali so záujmovým združením žien Aspekt v rámci projektu s názvom ruzovyamodrysvet.sk a partnerstva programu EQUAL. Metodiky vytvorené v priebehu trvania projektu boli overované počas dvoch rokov v opakovaných tréningových kurzoch s tromi skupinami učiteľov a učiteliek z celého Slovenska. Expertky podieľajúce sa na príprave koncepcie i jednotlivých metodík čerpali aj so skúseností získaných v nadnárodnom partnerstve WEGA zamerané na spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti rozvoja rodovej demokracie, rodovo citlivej kultúry a eliminácia rodovej diskriminácie vo viacerých krajinách Európskej únie (Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko).

Obsah tréningového kurzu:

1. Rodové stereotypy
Cieľom prvého modulu je poskytnúť školeným osobám informácie a nástroje na lepšie rozpoznávanie existencie a účinku stereotypov v každodennej realite. Tréning bude zameraný na definíciu pojmov (pohlavie, rod, rodový stereotyp, rodová rola), spoznanie štruktúry rodových stereotypov, dôvodov a mechanizmov prijímania ako aj spôsobov udržiavania stereotypov a ich dôsledkov pre ženy a mužov na rôznych úrovniach spoločenského života. Účastníci/čky tréningu sa oboznámia s dopadmi rodových stereotypov na prerozdelenie moci žien a mužov a ich angažovanie sa vo verejnej a súkromnej sfére. Osvoja si právny rámec v oblasti diskriminácie na základe rodu. Prostredníctvom pripravených interaktívnych metodík sa účastnící a účastníčky naučia identifikovať rodové stereotypy v masmédiách (noviny, časopisy) a v reklame.

2. Základy rodovo citlivej pedagogiky
V druhom module sa kladie hlavný dôraz na identifikáciu rodových stereotypov vo vzdelávacích materiáloch. Účastníci a účastníčky sa naučia rozpoznávať udržiavanie rodovej stereotypizácie vo viacerých oblastiach vzdelávania (napr. rozdielne postoje učiteliek a učiteľov k chlapcom a dievčatám v triede, rodovo necitlivý jazyk v školskej dokumentácii a školskom poriadku, nerovnováha pri profilácii a výbere odborov, postavenie učiteľov v porovnaní s učiteľkami a pod.). Účastníci a účastníčky kurzu budú mať možnosť spoznať mechanizmy kontroly rodových stereotypov, identifikovať strereotypy v konkrétnych učebniciach a textoch. Cieľom školenia v tomto module bude zvýšiť citlivosť účastníkov a účastníčok tréningu na prítomnosť a udržiavanie stereotypov v nástrojoch, s ktorými denne pracujú. Zároveň pôjde o to, vybaviť ich vedomosťami o medzinárodných a vnútroštátnych právnych štandardoch vyžadujúcich uplatňovanie rodovo citlivej pedagogiky a sústrediť ich pozornosť na inštitucionálne predpoklady efektívneho uplatňovania rodovo citlivej pedagogiky a jej mainstreaming do všetkých aspektov výchovno-vzdelávacieho procesu.

3. Deľba práce medzi ženami a mužmi
Nosnou témou tretieho modulu je rodovo špecifická deľba práce. Účastníci a účastníčky sa oboznámia s ekonomickými a mocenskými dopadmi deľby práce medzi ženami a mužmi, s dôrazom na horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na trhu práce. Budú sa zaoberať aj analýzou pojmov „ženská“ a „mužská“ práca ako dôsledku rodových stereotypov, pričom nebudú vynechané ani právne aspekty a predpoklady rovnocennej deľby práce medzi ženami a mužmi v súkromnej a verejnej sfére. Ťažiskom riešení, ktoré modul ponúka sú výchova a vzdelávanie ako nástroje presadzovania spravodlivej deľby práce medzi ženami a mužmi.

4. Rodičovstvo, otcovstvo, materstvo
Štvrtý modul kurzu je orientovaný na pochopenie súvislosti medzi rodovými stereotypmi a modelmi rodičovstva – materstva a otcovstva. Jeho dôležitou súčasťou je oblasť stereotypného vnímania mužskosti, ktoré vytvára silné bariéry pri rozvíjaní plnohodnotných citových vzťahov otcov k deťom. Tréning sa bude rovnako venovať aj modelom materstva a ich dôsledkom pre ženy i mužov, ale tiež presahu rodových stereotypov do predstáv o rodičovstve a rolách žien a mužov ako matiek a otcov ako aj ich dopadom na životné cykly žien a mužov. Zvlášť sa zameria na aktívne otcovstvo ako jeden z nevyhnutných predpokladov pre dosiahnutie rodovej rovnosti. V rámci školenia bude vytvorený priestor aj pre problematiku zosúlaďovania rodinného a pracovného života, pochopenie pojmu sociálnej zodpovednosti firiem a možným ústretovým opatreniam zo strany zamestnávateľov smerom k rodine. Predstavíme aj právne aspekty rodičovstva – ako súbor rodovo nepodmienených práv a povinností, či sexuálne a reprodukčné zdravie.

5. Diskriminácia v zamestnaní
Dominantnou témou piateho modulu je zásada rovnakého zaobchádzania a zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia a rodu, pričom sa bude klásť dôraz na vnútroštátne, medzinárodné a európske právne aspekty. Nebudú vynechaná ani problematika rovnosti žien a mužov v odmeňovaní a viacnásobnej diskriminácie žien v zamestnaní. Pozornosť sa sústredí i na sexuálne obťažovanie ako formu rodovo podmienenej diskriminácie a na jej psychologické, právne a sociálne aspekty. Podrobne budú prebraté možnosti uplatňovania preventívnej zložky zásady rovnakého zaobchádzania ako nevyhnutného predpokladu pre odstraňovanie rodovo podmienenej diskriminácie v zamestnaní i možnosti vytvárania opatrení ústretových k rodinám, partnerstvám a k súkromnému životu zamestnankýň a zamestnancov. Časť tréningu bude venovaná právnym prostriedkom ochrany pri porušení zásady rovnakého zaobchádzania v zamestnaní.

6. Mýtus krásy
Šiesty modul je zameraný na problematiku mýtu krásy – krásy ako súčasti identity dievčat a žien. Cieľom tréningu bude najmä identifikovať formy, v akých mýtus krásy pôsobí na ženy a dievčatá a naučiť sa rozpoznávať, ako sa dievčatá a ženy sami zúčastňujú na jeho pretrvávaní. Účastníci a účastníčky budú mať tiež možnosť pozorovať dôsledky mýtu krásy v rôznych oblastiach života žien (práca, sebahodnota, vzťah k telu, finančná závislosť, vynakladaná energia, vzájomné vzťahy žien…). Tréning poskytne potrebnú bázu informácií (aj z oblasti práva) a zručností, ktorá umožní účastníkom a účastníčkam tréningu nepodporovať posolstvá a dôsledky mýtu krásy akými sú napríklad komodifikácia žien, sexizmus v reklame sexuálne obťažovanie a sexualizované násilie.

7. Násilie páchané na ženách
Témou siedmeho modulu je domáce násilie alebo násilie v rodine, ktoré obsahuje všetky prejavy fyzického, psychického, sociálneho sexualizovaného násilia (slovné urážky, ponižovanie, ublíženie na zdraví, znásilnenie, zneužívanie, vyhrážanie, ekonomické vydieranie) a vyskytuje sa v domácnosti, resp. v rodine. Domáce násilie je rodovo podmienený mocenský akt páchaný mužmi na ženách. Účastníci a účastníčky sa dozvedia viac o štruktúrnych aspektoch násilia páchaného na ženách, cykle násilia i právnych aspektoch rodovo podmieneného násilia v párových vzťahoch. Ťažiskom prednášok bude inštitucionalizované násilie: najmä rodové stereotypy v konaní a rozhodovaní verejných inštitúcií. Dôraz bude kladený na možnosti pedagogičiek a pedagógov pri posilňovaní sebavedomia dievčat a na vytváraní prostredia neakceptujúceho akékoľvek násilie, ktorého obeťami sa potom stávajú najčastejšie ženy a deti, býva však namierené aj proti starším členom rodiny.

8. Ženy v politike
Ôsmy modul vytvára priestor pre otvorenie často tabuizovanej témy rovnocennej participácie žien na verejnej moci a bariérach, ktoré jej bránia. Účastníci a účastníčky tréningu získajú prehľad o inštitucionálnych a štruktúrnych predpokladoch pre rovnocennú participáciu žien na verejnej moci. Ich základom sú vnútroštátne a medzinárodné právne štandardy pre presadzovanie politických práv žien, ktoré sú v našich podmienkach málo známe a veľmi málo verejne diskutované. Na príkladoch mediálnych prezentácií političiek a politikov, budú rozoberané korektné postupy pri verejnej diskusii o rodovo relevantých témach. Pozornosť bude venovaná aj rodovým aspektom volebných programov politických strán – najmä ich posudzovaniu (mladými) voličmi a voličkami.
 
V prípade záujmu o vzdelávanie kontaktujte riaditeľku združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Šarlotu Pufflerovú.
 

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ)
Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: pufflerova@odz.sk