head2.png

Eurobarometer: Vnímanie diskriminácie v EÚ

TNS, 13. 12. 2012

Posledný prieskum Európskej únie sa zameriaval na otázky diskriminácie, jej pociťovanie medzi občanmi EÚ, vnímanie diskriminácie a verejných politík v oblasti boja proti diskriminácii, informovanosť o právach obete, názory na rovnosť príležitostí v zamestnaní a vnímanie situácie Rómov v spoločnosti. Posledná vlna prieskumu týkajúca sa diskriminácie zrealizovaná spoločnosťou TNS Opinion & Social network sa uskutočnila v 27 členských krajinách EÚ v období medzi 2. až 17. júnom 2012, pričom formou face-to-face bolo oslovených spolu 26 622 respondentov.


 
Hlavné zistenia:
Z prieskumu vyplynulo, že najviac rozšírenou formou diskriminácie na Slovensku je diskriminácia na základe etnického pôvodu (56 %), ďalej diskriminácia vyplývajúca z postihnutia a sexuálnej orientácie (v oboch prípadoch po 46 %). V EÚ je najčastejším dôvodom diskriminácie vek vyšší ako 55 rokov (66 %).

Z prieskumu taktiež vyplynulo, že najviac akceptovateľnými na najvyšších voliteľných politických pozíciách sú ženy. Naopak, Slováci by na takýchto postoch neakceptovali transsexuálne a homosexuálne osoby a osoby staršie ako 75 rokov. V európskom priemere sú rovnako ženy najviac akceptovateľné na najvyšších voliteľných politických pozíciách spomedzi všetkých skupín, ktorých sa diskriminácia najčastejšie týka. Rovnako tiež transsexuáli a osoby staršie ako 75 rokov sú tí, ktorých Európania nie sú ochotní na týchto postoch akceptovať.

Až 42 % Slovákov sa domnieva, že úsilie bojovať proti všetkým formám diskriminácie nie je účinné. V tomto smere sú Európania optimistickejší, kde si 37 % Európanov myslí, že snahy verejných politík v boji proti všetkým formám diskriminácie sú stredne účinné. Až 54 % Európanov a 68 % Slovákov vyslovilo názor, že so zreteľom na hospodársku krízu bude politika zameraná na propagáciu rovnosti a diverzity považovaná za menej dôležitú a získa menšiu finančnú podporu.

Viac ako polovica Slovákov (51 %) a 48 % Európanov nepozná svoje práva pre prípad, že by sa stali obeťami diskriminácie alebo obťažovania. Ak by sa takouto obeťou stali, až 42 % Slovákov by sa obrátilo na políciu alebo na organizáciu, ktorá podporuje rovnosť príležitosti (17 %). Na právnika by sa obrátilo 14 % Slovákov aj Európanov a súdnou cestou by to riešila desatina Európanov a 7 % Slovákov. Desatina obyvateľov Slovenska by nevedela, na koho sa obrátiť.

Pri výbere kandidátov do zamestnania, ktorí majú rovnaké schopnosti a kvalifikáciu, sú podľa Slovákov tieto kritéria znevýhodňujúce jedného z kandidátov: vek nad 55 rokov (62 %), farba pleti alebo etnický pôvod kandidáta (44 %), postihnutie (42 %) a fyzický vzhľad (36 %). Až 45 % Európanov považuje za znevýhodňujúci vzhľad kandidáta (45 %), pričom toto kritérium by riešilo iba 34 % Slovákov.

Až 67 % Slovákov a 45 % Európanov si myslí, že úsilie o integráciu miestnych rómskych obyvateľov v oblasti školstva, zdravotníctva, bývania alebo zamestnanosti nie je účinné. Zaujímavé je, že 34 % euroobčanov by malo nepríjemný pocit, keby ich deti mali rómskych spolužiakov. Na Slovensku by tento pocit zdieľalo až 58 % občanov. Ďalším zaujímavým zistením je, že až 75 % Európanov si myslí, že Rómovia sú skupina, ktorej hrozí diskriminácia. S tým názorom súhlasí podstatne menšie percento Slovákov a to 44 % (54 % obyvateľov Slovenska s týmto názorom nesúhlasí). Pri otázke osohu z lepšej integrácie Rómov sa 59 % Slovákov vyslovilo, že takáto integrácia má význam. Tento názor má tiež 53 % Európanov.

 

O prieskume:
Záverečná správa z výskumu Eurobarometer bola publikovaná v novembri 2012.

Výsledky pochádzajú z výskumu TNS Opinion & Social, ktorý sa realizoval v období od 2. júna do 17. júna 2012. Všetky dáta uvedené vyššie v článku, vychádzajú z názorov respondentov opytovaných v rámci tohto výskumu.

Zber dát bol realizovaný prostredníctvom osobných rozhovorov na vzorke 26 622 respondentov starších ako 15 rokov v 27 členských štátoch Európskej únie, z toho bolo 1000 obyvateľov Slovenska. Terénny zber na Slovensku zrealizovala agentúra TNS Slovakia.

Tohtoročný prieskum bol zameraný na:

  • vnímanie diskriminácie
  • verejné politiky v oblasti boja proti diskriminácii
  • informovanosť o právach obete
  • názory na rovnosť príležitostí v zamestnaní
  • vnímanie situácie Rómov v spoločnosti

 

Tlačová správa (386,26 kB)

 

Ďalšie informácie:
Ľubica Szviteková (Custom Deputy)
tel.: 02/ 32 366 402, mobil: 0902/901 660, e-mail: lubica.szvitekova@tns-global.sk

Sebastián Révay (Marketing Assistant)
tel.: 02/ 32 366 105, e-mail: sebastian.revay@tns-global.sk