head6.png

DOTAZNÍK: Odhaľovanie bariér v ochrane pred diskrimináciou

Stretli ste sa s diskrimináciou? Chcete pomôcť pri jej odstraňovaní?

Prosíme, vyplňte anonymný online dotazník zameraný na odhaľovanie bariér v prístupe k právnym prostriedkom ochrany pred diskrimináciou.

Jeho vyplnenie trvá asi 3 minúty.

Vaše názory a skúsenosti budú slúžiť ako podklad pre analýzu príčin, prečo súčasná slovenská antidiskriminačná legislatíva stále nie je efektívnym nástrojom na ochranu pred diskrimináciou. Veríme, že analýza prispeje k zlepšeniu situácie v oblasti ochrany pred diskrimináciou na Slovensku.

Dotazníkom oslovujeme predovšetkým tých, ktorí v našej spoločnosti vo zvýšenej miere čelia riziku diskriminácie.

Odpovede budú použité iba na výskumné účely.

Dotazník vyplňte, prosím, najneskôr do 15. júna 2012.

Ak môžete, prepošlite dotazník,prosím, aj ďalším ľuďom vo svojom okolí.

Ďakujeme za Vašu pomoc a spoluprácu.

Kontakt:

Vanda Durbáková
Poradňa pre občianske a ľudské práva
tel./fax: 055 – 68 06 180
e-mail: vanda.durbakova@poradna-prava.sk
www.poradna-prava.sk

Výskum je súčasťou projektu Rovnosť v slovenskej realite.
 
Výskum sa realizuje s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program realizuje Európska komisia. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020v uvedených oblastiach. Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress