head5.png

Mapovanie výskytu diskriminácie – využívanie metód aktívneho riešenia problémov v procese vzdelávania

Od októbra 2011 do októbra 2012 realizujeme projekt Mapovanie výskytu diskriminácie – využívanie metód aktívneho riešenia problémov v procese vzdelávania, ktorý podporila Nadácia Tatra banky v rámci svojho grantového programu Vedieť viac. Projekt nadviazal na úspešnú spoluprácu nášho združenia s prof. Janou Plichtovou, PhD. z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, v rámci ktorej sa podarilo včleniť interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii do teoretického kurzu sociálnej psychológie. Zameral sa na ďalšie rozvíjanie tejto spolupráce so zdôraznením participatívnych prvkov a praktické dopady vzdelávania.

Študenti a študentky sa priamo zapájali do procesu mapovania výskytu diskriminácie, s využívaním metód aktívneho prístupu k riešeniu vážnych spoločenských problémov. Tento interdisciplinárny teoreticko-praktický prístup bol použitý aj pre študentov/ky ďalších odborov (sociálna práca, právo, politológia). Vytvorili sa tým možnosti pripravovať mladých profesionálov/ky prostredníctvom akčného výskumu na ich budúce aktivity smerujúce k presadzovaniu princípu rovnosti. Projekt nadviazal na naše predchádzajúce aktivity realizované v rámci projektu Od teórie k praxi: interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii, ktorý taktiež podporila Nadácia Tatrabanky.

Ciele projektu:

  • prispieť k aktívnej participácii mladých ľudí, študentov a študentiek, na zlepšení dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania, a to prostredníctvom ich vzdelávania ako budúcich odborníkov a odborníčok
  • ďalej rozvíjať spoluprácu ODZ s vysokou školou, s väčším dôrazom na participatívne prvky vo vzdelávaní a priamym zapojením študentov a študentiek do procesov
  • venovať dostatočnú pozornosť téme diskriminácie a antidiskriminácie vo vysokoškolskom vzdelávaní v rámci viacerých vedných odborov
  • nastaviť vzdelávanie multidisciplinárne, s výrazným zastúpením participatívnych prvkov a s dôrazom na občiansku angažovanosť a zodpovednosť
  • preniesť znalosti a skúsenosti, ktoré v oblasti antidiskriminácie majú mimovládne organizácie, do prostredia vysokej školy

Cieľové skupiny:

  • študenti a študentky filozofickej fakulty, prípadne iných fakúlt UK
  • osoby spolupracujúce s naším združením vrátane ďalších študentov a študentiek z celej SR a osoby pôsobiace na Katedre psychológie FiF UK (vzájomné obohacovanie sa v teoretických vedomostiach a v praktických zručnostiach pri odstraňovaní diskriminácie)
  • osoby, resp. komunity/prostredia, na ktoré sa zamerajú aktivity študentiek a študentov (napr. médiá, užívatelia a užívateľky portálu www.diskriminacia.sk a i.)

 

Prvá fáza projektu (október 2011 – február 2012):

Príprava náplne, vzdelávacích materiálov a metód aktívneho prístupu k riešeniu spoločenských problémov v oblasti antidiskriminácie, tréning študentiek a študentovs dôrazom na rozvoj občianskych spôsobilostí.

Druhá fáza (marec – október 2012):

Uplatňovanie získaných spôsobilostí a poznatkov z oblasti (anti)diskriminácie v aktivitách študentov/iek rôznych spoločenskovedných odborov: mapovanie výskytu diskriminácie a porušení zásady rovnakého zaobchádzania (s využitím monitoringu dodržiavania tejto zásady vybranými organizáciami a inštitúciami, napr. zamestnávateľmi alebo orgánmi verejnej správy), popisovanie situácie s cieľom presadzovať opatrenia na ochranu pred diskrimináciou.