head3.png

Program pre študentov a študentky ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINÁCIE

Zaujímajú vás ľudské práva a diskriminácia?
Veríte, že aj vy môžete aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom?
Chcete odborne rásť a netradične sa vzdelávať?

 

Zapojte sa do programu združenia Občan, demokracia a zodpovednosť
 

ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINÁCIE

Program je určený študentom a študentkám práva, sociálnej práce, sociológie, politológie, ekonómie, manažmentu a iných humanitných odborov. Je zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie.
 

Čo vám program prinesie?

Možnosť:

  • zapojiť sa do série vzdelávacích aktivít zameraných na posilnenie právneho vedomia (napr. o práve informácie, práve na súkromie, nediskrimináciu a iných ľudských právach) i hodnotového zázemia (s dôrazom na rovnosť, dôstojnosť, spravodlivosť, slobodu a zodpovednosť) a na získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe a kontrole verejných politík
  • prakticky si vyskúšať získané poznatky a zručnosti zapojením do našich aktivít zameraných na občiansku kontrolu
  • stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi z praxe, výskumu i z prostredia mimovládnych organizácií (MVO) a zapojiť sa do siete mladých ľudí rôzneho profesijného zamerania
  • zúčastniť sa 5-dňovej jesennej školy zameranej na právne, filozofické, psychologické a sociologické aspekty diskriminácie

 

AKTUÁLNA INFORMÁCIA!

Pre nepredvídané vážne problémy, ktorých riešenie bolo – napriek enormnej snahe – už mimo možnosti nášho združenia, museli sme konanie Jesennej školy antidiskriminácie presunúť na neskôr. Táto komplikácia nás veľmi mrzí. Veríme však, že si aj v novembri nájdete čas pre toto zaujímavé podujatie.

 

NOVÝ TERMÍN jesennej školy antidiskriminácie:
21. – 25. novembra 2012

 

 

Kontakt:

Lenka Molčanová
Občan, demokracia a zodpovednosť
ul. 29. augusta 38, 811 09 Bratislava
tel.: 02-5292 0426
e-mail: sekretariat@oad.sk
www.odz.sk

 
Program sa realizuje s podporou Úradu vlády SR a Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013). Program realizuje Európska komisia. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020v uvedených oblastiach. Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

 
Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress