head4.png

ANALÝZA: Ako médiá informujú o (anti)diskriminácii

Bratislava, 26. 3. 2010 (ODZ) – V rámci aktivity Analýza verejného diskurzu v oblasti práva na rovnosť a (anti)diskriminácie vydalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť analýzu Hany Lyons Ako slovenské médiá tlmočili verejnosti informácie o (anti)diskriminácii. Analýza je výstupom projektu Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť, ktorý ODZ realizovalo v období od novembra 2009 do mája 2010 ako súčasť programu Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation na podporu advokačných aktivít RES PUBLICA 2009.

 

Kvalitatívna analýza monitoringu médií za I. polrok 2009 vychádza zo súboru 13 064 informácií, ktoré obsahovali mediálne výstupy zhromaždené agentúrou SITA v období od 1. 1. do 30. 6. 2009. Výstupy tvorili prepisy printových a elektronických príspevkov zo servisu TASR a SITA, z novín, web novín, časopisov, rádií a televízií. Predmetom analýzy vybraných príspevkov boli informácie týkajúce sa diskriminácie, jej prejavov a antidiskriminácie (podľa antidiskriminačného zákona). Analýza poukazuje naprevládajúce tendencie v pôsobení slovenských printových i elektronických médií. V závere prináša odporúčania, ako k týmto témam pristupovať s ohľadom na ich citlivejšiu prezentáciu a zároveň účinnejšie tlmočenie širokej verejnosti.

 

Cieľ analýzy:

  • Zmapovať kvalitu informácií o diskriminácii a antidiskriminácii v slovenských médiách v prvom polroku 2009.
  • Identifikovať komunikačné kódy, ktorými sa analyzované informácie týkajúce sa (anti)diskriminácie odovzdávali.
  • Pomenovať predsudky a stereotypy, ktoré pretrvávali v informáciách o diskriminácii.
  • Poukázať na dopady, ktoré tieto informácie a spôsob ich sprostredkovania majú na jednotlivcov, skupiny a celú spoločnosť.

 

Výstup analýzy:

Výstupom analýzy je séria odporúčaní pre médiá a ľudí pracujúcich v médiách s témou (anti)diskriminácie pre citlivejšie a kompetentnejšie informovanie verejnosti o otázkach diskriminácie, v nestereotypnom kontexte a na základe relevantných ľudskoprávnych princípov. Tieto odporúčania zároveň slúžia ako základ pre tvorbu štandardov citlivej žurnalistiky v antidiskriminačnej oblasti.

 

Ďalšie informácie:

 

Projekt podporila Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v rámci programu RES PUBLICA 2009.