head4.png

2010

MVO: Časť požiadaviek k novele Zákonníka práce akceptovaná

Rozporové konanie na ministerstve práce k hromadnej pripomienke MVO a verejnosti

Bratislava, 26. 10. 2010 (MVO) – Za účasti ministra Jozefa Mihálaa troch pracovníčok príslušných sekcií ministerstva sa v piatok 22. 10. uskutočnilo na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozporové konanie k pripravovanej novele Zákonníka práce. Predmetom rokovania boli tri zásadné pripomienky, ktoré k tejto novele predložilo 25 mimovládnych organizácií (MVO)* a takmer 650 podporovateľov a podporovateliek. Pripomienku si osvojili aj podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Continue reading

ZA TRANSPARENTNÉ SÚDNICTVO REŠPEKTUJÚCE PRINCÍP ROVNOSTI

Hlavným cieľom projektu bolo posilniť nezávislosť a nestrannosť súdnictva aj dôveru verejnosti v jeho zákonné a transparentné rozhodovanie. Zároveň posilniť aj významný aspekt rozhodovania súdov, ktorý si vyžaduje hĺbkové a interdisciplinárne porozumenie problematiky – princíp rovnosti.

Realizáciou projektu a ďalšími naň nadväzujúcimi aktivitami, ktoré organizujeme až podnes, usilujeme o posilnenie princípov právneho štátu: najmä princípu rovnosti a nediskriminácie, princípu právnej istoty a ochrany legitímnych očakávaní a princípu zákonnosti. Dôležité je aj posilnenie verejnej kontroly súdnictva a posilnenie občianskej participácie. Continue reading

Od teórie k praxi: interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii

V rámci projektu Od teórie k praxi: interdisciplinárne vzdelávanie o diskriminácii, ktorý podporila Nadácia Tatra banky v rámci svojho grantového programu Vedieť viac sme uskutočnili tieto projektové aktivity.

 

V prvej fáze projektu sme pripravovali učebný plán, učebné materiály (vrátane zoznamu odporúčanej literatúry) a metódy práce so študentmi a študentkami, a to v interdisciplinárnom kontexte. Na príprave sa podieľali odborníčky a odborníci z praxe spolupracujúce/i s naším združením (najmä z oblasti práva, psychológie a sociológie), ako aj vyučujúce/i z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK pod vedením PhDr. Jany Plichtovej, PhD., profesorky sociálnej psychológie.

Continue reading

Hromadná pripomienka na ochranu tehotných žien – malá novela Zákonníka práce

22. 10. 2010

 

S cieľom zosúladiť znenie Zákonníka práce s antidiskriminačným zákonom a s antidiskriminačnými smernicami EÚ sme 6. 10. 2010 spolu s 24 mimovládnymi organizáciami* podali  hromadnú pripomienku k navrhovanej novele Zákonníka práce. V septembri 2010 ju predložilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadali sme predovšetkým, aby Slovenská republika po dlhých rokoch konečne naplnila svoje záväzky v oblasti ľudských práv žien. Konkrétne, aby zabezpečila dôslednú právnu ochranu tehotných žien ohrozených prepustením zo zamestnania v skúšobnej dobe a odstránila diskrimináciu žien žijúcich mimo manželstva pri čerpaní voľna na prevoz do zdravotníckeho zariadenia a späť pri narodení dieťaťa.

Continue reading

MVO: Štát nesmie tolerovať diskrimináciu tehotných žien

Hromadná pripomienka MVO k novele Zákonníka práce a ochranu tehotných žien a odstránenie ich diskriminácie

Bratislava, 7. 10. 2010 (MVO) – Skupina 22 ľudskoprávnych, feministických a niektorých ďalších mimovládnych organizácií (napr. profesijných, environmentálnych, spotrebiteľských či odborárskych organizácií) žiada, aby Slovenská republika po dlhých rokoch konečne naplnila svoje záväzky v oblasti ľudských práv žien. Konkrétne, aby zabezpečila dôslednú právnu ochranu tehotných žien ohrozených prepustením zo zamestnania v skúšobnej dobe a odstránila diskrimináciu žien žijúcich mimo manželstva pri čerpaní voľna na prevoz do zdravotníckeho zariadenia a späť pri narodení dieťaťa. Mimovládne organizácie (MVO) zároveň požadujú zosúladiť znenie Zákonníka práce s antidiskriminačným zákonom a s antidiskriminačnými smernicami EÚ. S týmto cieľom včera odoslali ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefovi Mihálovi hromadnú pripomienku k navrhovanej novele Zákonníka práce, ktorú za tri dni podporilo 626 ľudí*. K pripomienke MVO sa osobitným listom ministrovi pripojilo ajSlovenské národné stredisko pre ľudské práva. Continue reading

PODPORTE: Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce na ochranu tehotných žien

Podporte, prosím, hromadnú pripomienku na občianskom portáli ChangeNet.sk.

Organizácie sa môžu pripojiť zaslaním podporného mailu na adresu trubiniova@oad.sk.
TERMÍN: Najlepšie do 6. 10. 2010 do 13.00 hod.
ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

HROMADNÁ PRIPOMIENKA K NOVELE ZÁKONNÍKA PRÁCE NA ODSTRÁNENIE DISKRIMINÁCIE A OCHRANU TEHOTNÝCH ŽIEN

Continue reading

ÚSPECH MVO: Ľudské práva a rodová rovnosť v kompetenciách vicepremiéra aj rady vlády SR

Bratislava, 13. 8. 2010 (SITA) – Podpredseda vlády pre menšiny Rudolf Chmel bude usmerňovať, koordinovať a presadzovať dodržiavanie ľudských práv, práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti. Zároveň sa bude podieľať na príprave koncepčných materiálov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania národnostných menšín, ktoré si budú vyžadovať jeho podpis. Vicepremiér bude tiež prerozdeľovať finančné prostriedky určené na presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, kultúru národnostných menšín a rodovú rovnosť. Vyplýva to z novely kompetenčného zákona, ktorú dnes schválila vláda.

Continue reading

ÚSPECH MVO: Ľudské práva a rodová rovnosť v kompetenciách vicepremiéra aj rady vlády SR

13. 8. 2010

 

Spolu s ďalšími ľudskoprávnymi a feministickými mimovládnymi organizáciami (MVO) sme dosiahli úspech v snahe o systematický prístup k ľudským a občianskym právam. Nová vláda už pri svojich prvých krokoch schválila novelu kompetenčného zákona, ktorou sa medzi kompetencie podpredsedu vlády dostali aj ľudské práva, rovnaké zaobchádzanie a rodová rovnosť (vrátane prerozdeľovania príslušných financií). Vláda tak akceptovala a zrealizovala iniciatívny návrh MVO. Tento návrh sme presadzovali v zákonnom procese pripomienkovania vládnej novely kompetenčného zákona prostredníctvom hromadnej pripomienky.

Continue reading

MVO: V programovom vyhlásení vlády chýba rodová rovnosť

Občan, demokracia a zodpovednosť – ASPEKT – Možnosť voľby – OZ Žena v tiesni – EsFem – Aliancia žien Slovenska – Queer Leaders Forum – Fenestra – Ženská loby Slovenska – Museion – QUO VADIS, o.z.

Bratislava, 11. 8. 2010 – Viaceré ľudskoprávne a feministické organizácie vidia nedostatky v tom, ako vláda v programovom vyhlásení poňala obsah ľudských práv a svoju zodpovednosť v tejto oblasti. Ako problém vnímajú skutočnosť, že v celom programovom vyhlásení vlády (PVV) chýba rodová rovnosť ako cieľ a hodnota, hoci „na Slovensku zaostávame v oblasti rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach života a vláda má v zmysle svojich medzinárodných a ústavných záväzkov povinnosť toto zaostávanie systematicky a prierezovo odstraňovať,“ uviedla Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Continue reading

Mimovládne organizácie kritizujú programové vyhlásenie vlády

11. 8. 2010

 

Spoločne s viacerými ľudskoprávnymi a feministickými mimovládnymi organizáciami* sme kritizovali nedostatky v tom, ako vláda v programovom vyhlásení poňala obsah ľudských práv a svoju zodpovednosť v tejto sfére. V celom programovom vyhlásení vlády chýba rodová rovnosť ako cieľ a hodnota, hoci napríklad aj v prístupovej zmluve k Európskej únii sa SR zaviazala „zohľadňovať rodové hľadisko vo všetkých politikách“, a tak napĺňať rovnoprávne postavenie žien a mužov.

Continue reading