head4.png

MVO: Štát nesmie tolerovať diskrimináciu tehotných žien

Hromadná pripomienka MVO k novele Zákonníka práce a ochranu tehotných žien a odstránenie ich diskriminácie

Bratislava, 7. 10. 2010 (MVO) – Skupina 22 ľudskoprávnych, feministických a niektorých ďalších mimovládnych organizácií (napr. profesijných, environmentálnych, spotrebiteľských či odborárskych organizácií) žiada, aby Slovenská republika po dlhých rokoch konečne naplnila svoje záväzky v oblasti ľudských práv žien. Konkrétne, aby zabezpečila dôslednú právnu ochranu tehotných žien ohrozených prepustením zo zamestnania v skúšobnej dobe a odstránila diskrimináciu žien žijúcich mimo manželstva pri čerpaní voľna na prevoz do zdravotníckeho zariadenia a späť pri narodení dieťaťa. Mimovládne organizácie (MVO) zároveň požadujú zosúladiť znenie Zákonníka práce s antidiskriminačným zákonom a s antidiskriminačnými smernicami EÚ. S týmto cieľom včera odoslali ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefovi Mihálovi hromadnú pripomienku k navrhovanej novele Zákonníka práce, ktorú za tri dni podporilo 626 ľudí*. K pripomienke MVO sa osobitným listom ministrovi pripojilo ajSlovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Zákonník práce v súčasnosti umožňuje v skúšobnej dobe prepustiť akúkoľvek zamestnankyňu alebo zamestnanca „z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu“. Mnohí zamestnávatelia, keď sa o tehotenstve pracovníčok dozvedia, zneužívajú túto formuláciu aj na prepustenie tehotných žien. V praxi sa tak deje často (na čo pravidelne upozorňuje aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), hoci uvedené ustanovenie zákonníka v žiadnom prípade prepúšťanie z diskriminačného dôvodu neumožňuje. V prípade tehotných žien je takýmto diskriminačným dôvodom ich tehotenstvo a pohlavie. Medzinárodné dohovory, ústava i ďalšie právne normy SR, napr. od roku 2004 aj osobitný antidiskriminačný zákon, diskrimináciu zakazujú. „Prepustené ženy sa spätne svojich práv fakticky nedomôžu. Niet pritom rozumného dôvodu, prečo by zamestnávatelia pri organizovaní práce nemali zohľadniť tehotenstvo žien bez negatívnych následkov na ženy i na svoj podnik, keď dokážu riešiť iné, dokonca oveľa zložitejšie a nepredvídateľnejšie pracovné výpadky mužov bez toho, aby ich prepustili. Je to vec systematického riadenia organizácie a manažérskych zručností. Žiadna vláda na Slovensku však doteraz nedokázala takéto prípady eliminovať. Pritom už od roku 1992 platí smernica EÚ, ktorá členským štátom prikazuje zabezpečiť, aby tehotné ženy nemohli byť zo zamestnania prepúšťané z iných ako vážnych dôvodov. Tieto dôvody nesmú súvisieť s ich tehotenstvom a zamestnávatelia musia prepustenie tehotných žien vždy písomne odôvodniť./ Je načase aj u nás naplno zaviesť do praxe základné ľudskoprávne princípy, napríklad dôsledným uplatňovaním smerníc EÚ,“ uviedla Janka Debrecéniová, právna expertka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

MVO pripomienkujú aj ďalšie ustanovenie týkajúce sa prekážok v práci. Súčasný Zákonník práce umožňuje poskytnúť platené pracovné voľno zamestnancovi na čas, keď pri narodení dieťaťa preváža do zdravotníckeho zariadenia a späť manželku. „Toto ustanovenie považujeme za diskriminačné, lebo zákon neumožňuje čerpať takéto voľno v prípade partnerky, ktorá má porodiť dieťa a nie je zároveň manželkou. Okrem diskriminácie žien žijúcich mimo manželstva táto zákonná úprava v konečnom dôsledku odporuje aj medzinárodnémuDohovoru o právach dieťaťa,“ doplnila Adriana Mesochoritisová z občianskeho združenia Možnosť voľby. MVO preto žiadajú odstránenie súčasnej úpravy a navrhujú nediskriminačnú formuláciu zákona.

MVO žiadajú tiež zmeniť niektoré formulácie textu novely z dôvodu nesprávneho prekladu dvoch termínov použitých v príslušných smerniciach EÚ. Hoci v porovnaní so znením navrhovaným ministerstvom nejde o výraznú obsahovú zmenu, navrhujú namiesto použitých termínov iné, precíznejšie výrazy,aby sa znenie Zákonníka práce zosúladilo s relevantnými ustanoveniami slovenskéhoantidiskriminačného zákona aj s pôvodným anglickým znením antidiskriminačných smerníc EÚ.

* Pozn.:
V zmysle legislatívnych pravidiel vlády sa pripomienka považuje za hromadnú pri podpore najmenej 500 ľudí.

Hromadnú pripomienku podporilo 22 MVO:

Občan, demokracia a zodpovednosť ● OZ Možnosť voľby ● ASPEKT ● Queer Leaders Forum ● Inštitút pre verejné otázky ● Profesionálne ženy ● Asociácia Fórum žien ● o.z. EsFem ● Nadácia Jána Langoša ● Kultúrne Združenie Rómov SR ● Slovensko-český ženský fond ● Centrum rodových štúdií ● Liga za duševné zdravie SR ● Centrum pre výskum regiónov, n. o. ● Základná organizácia odborového zväzu pri EXIMBANKE SR ● o.z. Utópia ● Iniciatíva Inakosť ● o.z. ZA MATKU ZEM ● PROXIMA* ● OZ Brečtan ● POPI – Slovensko ● Združenie občianskej sebaobrany

Ďalšie informácie:

Priebeh legislatívneho procesu novely Zákonníka práce(Portál právnych predpisov).

Kontakt:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur.
Občan, demokracia a zodpovednosť
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: debreceniova@oad.sk
www.oad.sk

Mgr. Adriana Mesochoritisová
Možnosť voľby
e-mail: adriana@moznostvolby.sk