head2.png

Hromadná pripomienka na ochranu tehotných žien – malá novela Zákonníka práce

22. 10. 2010

 

S cieľom zosúladiť znenie Zákonníka práce s antidiskriminačným zákonom a s antidiskriminačnými smernicami EÚ sme 6. 10. 2010 spolu s 24 mimovládnymi organizáciami* podali  hromadnú pripomienku k navrhovanej novele Zákonníka práce. V septembri 2010 ju predložilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadali sme predovšetkým, aby Slovenská republika po dlhých rokoch konečne naplnila svoje záväzky v oblasti ľudských práv žien. Konkrétne, aby zabezpečila dôslednú právnu ochranu tehotných žien ohrozených prepustením zo zamestnania v skúšobnej dobe a odstránila diskrimináciu žien žijúcich mimo manželstva pri čerpaní voľna na prevoz do zdravotníckeho zariadenia a späť pri narodení dieťaťa.

 

Hromadnú pripomienku za tri dni podporilo 626 ľudí. Osvojili si ju aj podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Za účasti ministra práce Jozefa Mihála sme sa 22. 10. zúčastnili na rozporovom konaní. Ministerstvo akceptovalo pripomienku MVO, ktorá prostredníctvom presnejšej terminológie zosúlaďuje navrhované ustanovenie Zákonníka práce s relevantným ustanovením antidiskriminačného zákona a s pôvodným anglickým znením antidiskriminačných smerníc EÚ.

 

Pri ďalších dvoch zásadných pripomienkach, ktoré sa týkali podmienok prepúšťania tehotných žien v skúšobnej dobe a odstránenia diskriminačných pravidiel pri udeľovaní pracovného voľna pri prevoze partnerky do pôrodnice, ministerstvo požiadavky MVO neakceptovalo. Ako dôvod uviedlo, že diskusiou v tripartite sa v týchto dňoch začína proces tzv. veľkej novelizácie Zákonníka práce, v ktorom možno tieto pripomienky do zákona zapracovať. Naďalej tak trvá rozpor medzi ministerstvom a zainteresovanou verejnosťou, ale aj medzi podpredsedom vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Čítajte viac

 

Pozn.:

* Občan, demokracia a zodpovednosť ● OZ Možnosť voľby ● ASPEKT ● Queer Leaders Forum ● Inštitút pre verejné otázky ● Profesionálne ženy ● Asociácia Fórum žien ● o.z. EsFem ● Nadácia Jána Langoša ● Kultúrne Združenie Rómov SR ● Slovensko-český ženský fond ● Centrum rodových štúdií ● Liga za duševné zdravie SR ● Centrum pre výskum regiónov, n.o. ● Základná organizácia odborového zväzu pri EXIMBANKE SR ● o.z. Utópia ● Iniciatíva Inakosť ● o.z. ZA MATKU ZEM ● PROXIMA ● OZ Brečtan ● POPI – Slovensko ● Združenie občianskej sebaobrany ● ZZZ MyMamy ● Centrum dobrovoľníctva ● OZ ŽENA V TIESNI