head2.png

MVO: Časť požiadaviek k novele Zákonníka práce akceptovaná

Rozporové konanie na ministerstve práce k hromadnej pripomienke MVO a verejnosti

Bratislava, 26. 10. 2010 (MVO) – Za účasti ministra Jozefa Mihálaa troch pracovníčok príslušných sekcií ministerstva sa v piatok 22. 10. uskutočnilo na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozporové konanie k pripravovanej novele Zákonníka práce. Predmetom rokovania boli tri zásadné pripomienky, ktoré k tejto novele predložilo 25 mimovládnych organizácií (MVO)* a takmer 650 podporovateľov a podporovateliek. Pripomienku si osvojili aj podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Ministerstvo akceptovalo pripomienku MVO, ktorá prostredníctvom presnejšej terminológie zosúlaďuje navrhované ustanovenie Zákonníka práce s relevantným ustanovením antidiskriminačného zákona a s pôvodným anglickým znením antidiskriminačných smerníc EÚ.

Pri ďalších dvoch zásadných pripomienkach, ktoré sa týkali podmienok prepúšťania tehotných žien v skúšobnej dobe a potreby ich zosúladenia s legislatívou EÚ, ako aj odstránenia diskriminačných pravidiel pri udeľovaní pracovného voľna pri prevoze partnerky do pôrodnice, ministerstvo požiadavky MVO neakceptovalo. Ako dôvod uviedlo, že diskusiou v tripartite sa v týchto dňoch začína proces tzv. veľkej novelizácie Zákonníka práce, v ktorom možno tieto pripomienky do zákona zapracovať. Nateraz tak formálne trvá rozpor medzi ministerstvom a zainteresovanou verejnosťou, ale aj medzi podpredsedom vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorého úrad vzniesol obsahovo rovnaké pripomienky ako mimovládne organizácie.

Ministerstvo však podľa vlastných slov súhlasí s vecnou podstatou oboch nateraz nezapracovaných pripomienok.V nadchádzajúcom procese sa nimi bude vážne zaoberať. „Na rozporovom konaní s ministerstvom bolo dohodnuté, že zástupkyne a zástupcovia verejnosti budú prizvaní k prerokovaniu pripomienok ešte počas prípravy návrhu veľkej novely, teda pred jej uvoľnením do pripomienkového konania. Konkrétna podoba zapracovania oboch požiadaviek tak ostáva otvorená na ďalšie precizovanie a vláde zostáva slušný časový priestor na diskusiu so všetkými zainteresovanými aktérkami a aktérmi. Táto diskusia by však mala byť otvorená a prístupná nielen zamestnávateľom, odborom a štátnej správe, ale celej verejnosti – pretože diskriminácia žien v súvislosti s tehotenstvom je záležitosťou celej spoločnosti,“ uviedol Laco Oravec.

Konkrétna diskriminácia, ktorú MVO požadujú svojou pripomienkou odstrániť, má podobu často sa vyskytujúceho prepúšťania tehotných žien zo zamestnania v skúšobnej dobe po tom, čo sa zamestnávatelia dozvedia o ich tehotenstve. Toto prepúšťanie sa deje napriek tomu, že už od roku 2004 platí na Slovensku antidiskriminačný zákon, ktorý zakazuje diskrimináciu aj z dôvodu tehotenstva. Hoci smernice EÚ prepúšťanie tehotných žien umožňujú len z riadne opodstatnených dôvodov, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, kvôli nedostatočnej legislatíve v tejto oblasti sa prax v SR diametrálne odlišuje. Predkladateľky a predkladatelia pripomienky však upozorňujú, že v žiadnom prípade nechcú spochybňovať ani ohrozovať podstatu inštitútu skúšobnej doby.

„Je legitímne, že prvoradým cieľom zamestnávateľov je čo najvyššia efektívnosť a produktivita práce. Skúšobná doba je veľmi dôležitá pre vzájomné otestovanie sa zamestnávateľa a zamestnanca či zamestnankyne a pre utvrdenie sa v tom, že chcú mať dlhodobejší pracovný vzťah. Na druhej strane všakskúšobná doba nesmie slúžiť ako nástroj na diskriminačné prepúšťanie zamestnankýň z dôvodu ich tehotenstva – teda z dôvodu, ktorý nijako nesúvisí s ich schopnosťou alebo neschopnosťou vykonávať určitú prácu, ani s kvalitou tejto práce,“ povedala Ľubica Trubíniová zo združeniaObčan, demokracia a zodpovednosť.

* Hromadnú pripomienku podporilo 25 mimovládnych organizácií rôzneho zamerania:

Občan, demokracia a zodpovednosť ● OZ Možnosť voľby ● ASPEKT ● Queer Leaders Forum ● Inštitút pre verejné otázky ● Profesionálne ženy ● Asociácia Fórum žien ● o.z. EsFem ● Nadácia Jána Langoša ● Centrum rodových štúdií ● Kultúrne Združenie Rómov SR ● Slovensko-český ženský fond ● Liga za duševné zdravie SR ● Centrum pre výskum regiónov, n.o. ● Základná organizácia odborového zväzu pri EXIMBANKE SR ● o.z. Utópia ● Iniciatíva Inakosť ● o.z. ZA MATKU ZEM ● PROXIMA* ● OZ Brečtan ● POPI-Slovensko ● Združenie občianskej sebaobrany ● ZZZ MyMamy ● Centrum dobrovoľníctva ● OZ ŽENA V TIESNI

Dokumenty:

Pozrite aj:

 

Ďalšie informácie:

● Ing. Ľubica Trubíniová (ODZ) – trubiniova@oad.sk
● Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. (ODZ) –debreceniova@oad.sk
● JUDr. Zuzana Magurová (OZ Možnosť voľby) –zuzana.magurova@chello.sk
● Mgr. Ladislav Oravec – laco@nadaciams.sk