head4.png

PODPORTE: Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce na ochranu tehotných žien

Podporte, prosím, hromadnú pripomienku na občianskom portáli ChangeNet.sk.

Organizácie sa môžu pripojiť zaslaním podporného mailu na adresu trubiniova@oad.sk.
TERMÍN: Najlepšie do 6. 10. 2010 do 13.00 hod.
ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

HROMADNÁ PRIPOMIENKA K NOVELE ZÁKONNÍKA PRÁCE NA ODSTRÁNENIE DISKRIMINÁCIE A OCHRANU TEHOTNÝCH ŽIEN

Ľudskoprávne a ženskoprávne mimovládne organizácie (MVO) podávajú hromadnú pripomienku k novele Zákonníka práce, ktorú predkladá ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadajú v nej predovšetkým, aby Slovenská republika po dlhých rokoch konečne naplnila svoje záväzky a zabezpečila dôslednú právnu ochranu tehotných žien ohrozených prepustením zo zamestnania v skúšobnej dobe (bod 2 hromadnej pripomienky).

V súčasnosti Zákonník práce umožňuje v skúšobnej dobe prepustiť akúkoľvek zamestnankyňu alebo zamestnanca „z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu“. Hoci túto formuláciu v žiadnom prípade nemožno vykladať tak, že umožňuje aj prepúšťanie z diskriminačného dôvodu, teda v prípade tehotných žien z dôvodu tehotenstva a pohlavia, napriek tomu sa takéto prepúšťanie žien v praxi často deje, keď sa zamestnávatelia o ich tehotenstve dozvedia. Doteraz žiadna vláda na Slovensku nedokázala takéto prípady eliminovať. Pritom už od roku 1992 platí smernica EÚ, ktorá členským štátom prikazuje zabezpečiť, aby tehotné ženy mohli byť zo zamestnania prepúšťané len z vážnych dôvodov nesúvisiacich s ich tehotenstvom a aby zamestnávatelia museli ich prepustenie vždy písomne odôvodniť.

MVO tiež pripomienkujú ďalšie ustanovenie týkajúce sa prekážok v práci. Súčasný Zákonník práce umožňuje poskytnúť platené pracovné voľno zamestnancovi na čas, keď pri narodení dieťaťa preváža do zdravotníckeho zariadenia a späť manželku. MVO považujú toto ustanovenie za diskriminačné, lebo zákon neumožňuje čerpať takéto voľno v prípade partnerky, ktorá má porodiť dieťa a nie je zároveň manželkou. Okrem diskriminácie žien mimo manželstva táto zákonná úprava v konečnom dôsledku odporuje aj medzinárodnému Dohovoru o právach dieťaťa. MVO preto žiadajú jej odstránenie a navrhujú nediskriminačnú formuláciu zákona (bod 3 hromadnej pripomienky).

Okrem toho MVO žiadajú (v bode 1 hromadnej pripomienky) zmeniť niektoré formulácie textu novely z dôvodu nesprávneho prekladu dvoch termínov použitých v príslušných smerniciach Európskych spoločenstiev. Hoci v porovnaní so znením navrhovaným ministerstvom nejde o výraznú obsahovú zmenu, navrhujú namiesto použitých termínov iné, precíznejšie výrazy, aby sa znenie Zákonníka práce zosúladilo s relevantnými ustanoveniami antidiskriminačného zákona aj s pôvodným anglickým znením antidiskriminačných smerníc EÚ.
Hromadnú pripomienku predkladajú mimovládne organizácieObčan, demokracia a zodpovednosťOZ Možnosť voľby aASPEKT.

Pripomienku môžete podporiť na www.ChangeNet.sk.

Priebeh legislatívneho procesu novely Zákonníka práce môžete sledovať na vládnom Portáli právnych predpisov.

Kontakt:

Janka Debrecéniová
debreceniova@odz.sk
Ľubica Trubíniová
trubiniova@odz.sk
0905 271 888

Občan, demokracia a zodpovednosť
Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
www.odz.sk

&nbsp+