head4.png

MVO: V programovom vyhlásení vlády chýba rodová rovnosť

Občan, demokracia a zodpovednosť – ASPEKT – Možnosť voľby – OZ Žena v tiesni – EsFem – Aliancia žien Slovenska – Queer Leaders Forum – Fenestra – Ženská loby Slovenska – Museion – QUO VADIS, o.z.

Bratislava, 11. 8. 2010 – Viaceré ľudskoprávne a feministické organizácie vidia nedostatky v tom, ako vláda v programovom vyhlásení poňala obsah ľudských práv a svoju zodpovednosť v tejto oblasti. Ako problém vnímajú skutočnosť, že v celom programovom vyhlásení vlády (PVV) chýba rodová rovnosť ako cieľ a hodnota, hoci „na Slovensku zaostávame v oblasti rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach života a vláda má v zmysle svojich medzinárodných a ústavných záväzkov povinnosť toto zaostávanie systematicky a prierezovo odstraňovať,“ uviedla Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

„Vláda by sa mala správať pri presadzovaní rodovej rovnostiproaktívne a zaviesť princíp uplatňovania rodového hľadiska do každodennej praxe, napríklad v oblasti tvorby a realizácie verejných rozpočtov,“ dodáva Adriana Mesochoritisováz mimovládnej organizácie Možnosť voľby.

Mimovládne organizácie so znepokojením zaznamenali zmenu v PVV zverejnenom Národnou radou SR v porovnaní s predchádzajúcim znením: V pôvodne zverejnenom návrhu PVV vláda deklarovala, že „pri tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní vládnych politík a ich dosahov bude presadzovať uplatňovanie rodového hľadiska“. Tento zámer zodpovedázáväzku SR zakotvenému v prístupovej zmluve k Európskej únii (tzv. Amsterdamskej zmluve) „zohľadňovať rodové hľadisko vo všetkých politikách“, ktorý má slúžiť napĺňaniu rovnoprávneho postavenia žien a mužov. Národnej rade SR však vláda predložila upravený návrh PVV, v ktorom konštatuje, že chce „presadzovať opatrenia na odstraňovanie rodových diskriminácií“. Tento prístup je nedostatočný, pretože sa obmedzuje iba na odstraňovanie diskriminácie, ktorá sa už stala. A to je len jedna z viacerých stratégií komplexnej rodovej politiky.

Ľudskoprávne a feministické mimovládne organizácie vítajú snahu vlády o dialóg a partnerskú spoluprácu s organizáciami neziskového sektora. Svoje stanovisko k chýbajúcej zmienke o rodovej rovnosti preto chápu ako začiatok korektnej diskusie.

V rovnakom duchu nedávno pripomienkovali aj vládny návrhnovely kompetenčného zákona, ktorý v názve a pôsobnosti podpredsedu vlády pre ľudské práva opomenul samotné ľudské práva aj oblasť rodovej rovnosti. Vo svojej hromadnej pripomienke žiadajú vládu, aby v tejto oblasti vykonala nápravu ešte pred predložením návrhu zákona do NR SR.

Dokumenty:

Pozrite aj:

Kontakt:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. (ODZ) – debreceniova@oad.sk
Mgr. Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby) – adriana@moznostvolby.sk
PhDr. Jana Cviková (ASPEKT) – cvikova@aspekt.sk