head5.png

2009

ZA TRANSPARENTNÉ SÚDNICTVO REŠPEKTUJÚCE PRINCÍP ROVNOSTI

Hlavným cieľom projektu bolo posilniť nezávislosť a nestrannosť súdnictva aj dôveru verejnosti v jeho zákonné a transparentné rozhodovanie. Zároveň posilniť aj významný aspekt rozhodovania súdov, ktorý si vyžaduje hĺbkové a interdisciplinárne porozumenie problematiky – princíp rovnosti.

Realizáciou projektu a ďalšími naň nadväzujúcimi aktivitami, ktoré organizujeme až podnes, usilujeme o posilnenie princípov právneho štátu: najmä princípu rovnosti a nediskriminácie, princípu právnej istoty a ochrany legitímnych očakávaní a princípu zákonnosti. Dôležité je aj posilnenie verejnej kontroly súdnictva a posilnenie občianskej participácie. Continue reading

Monitoring médií v oblasti (anti)diskriminácie

Autorky: Katarína Iľanovská, Iris Kopcsayová

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, december 2009

CD pod názvom Monitoring médií v oblasti (anti)diskriminácie je správou z projektovej aktivity, ktorú v roku 2009 realizovalo združenieObčan, demokracia a zodpovednosť v rámci projektu Posilňovanie kapacít v antidiskriminácii. Identifikuje kvalitu informácií týkajúcich sa (anti)diskriminácie a ich odovzdávania, vrátane predsudkov a stereotypov, ako aj dopadov týchto informácií na jednotlivcov, skupiny a celú spoločnosť.

Continue reading

Tréning aktívneho presadzovania práva na rovnosť a zásady rovnakého zaobchádzania

V dňoch 20. – 21. novembra 2009 sme zorganizovali tréningové stretnutie pre študentov a študentky humanitných odborov vysokých škôl (i postgraduálneho a doktorandského štúdia) s tematikou občianskej participácie pri presadzovaní práva na rovnosť a zásady rovnakého zaobchádzania. Tréning sa konal v študijnom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre-Harmónii. Organizovalo ho združenie Občan a demokracia.

 

Podujatie sa zameralo na podieľanie sa na občianskych aktivitách, najmä v kontexte práva na rovnosť a nediskrimináciu. Časť programu sa uskutočnila formou modelových situácií a riešenia prípadov. V programe bolo možné vyskúšať si vlastnú aktívnu a tvorivú polohu i zručnosti, a to prácou v skupinách či vo dvojiciach. Výhoda tohto postupu spočíva vo vyskúšaní a overení si svojich schopností v priateľskom prostredí a zároveň v získaní fundovanej spätnej väzby odborníčok a odborníkov. V prípade záujmu bolo možné si dohodnúť konzultácie pri príprave vlastných aktivít – tvorivých či participatívnych vstupov do programu.

Continue reading

SEMINÁR: Rodová rovnosť a ľudské práva žien

V rámci projektu Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti sme začali realizovať cyklus seminárov o rodovej rovnosti a ľudských právach žien, určený osobám pôsobiacim v justícii – sudcom a sudkyniam, justičným čakateľom a čakateľkám, súdnym úradníkom a úradníčkam. V dňoch 11. – 13. novembra 2009 sme zorganizovali úvodný trojdňový seminár v Tatranskej Štrbe.

 

Úvodný seminár sa zamerial najmä na predstavenie základných teoretických konceptov a medzinárodnoprávnych štandardov v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti, s možnosťou oboznámiť sa s pojmovým vymedzením a štruktúrou rodových stereotypov a rodových rol, s mechanizmami ich vzniku a udržiavania. Zameral sa aj na ich dôsledky na postavenie a realizáciu práv žien a mužov, najmä v kontexte prerozodelenia moci a diskriminácie žien s ohľadom na jej individuálne aj štruktúrne aspekty.

 

Seminár viedli expertky v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti spolupracujúce so združením Občan a demokracia – Jana Cviková (Aspekt),Adriana Lamačková (Možnosť voľby), Sylvia Ondrisová (OaD), Janka Debrecéniová (OaD) a Šarlota Pufflerová. Metodológia seminárov bola obohatená o viacero interaktívnych a participatívnych prvkov, ktoré umožnili zúčastneným osobám priamu spoluúčasť na tvorbe ich obsahu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

Continue reading

CYKLUS SEMINÁROV: Rodová rovnosť a ľudské práva žien

Cyklus seminárov o rodovej rovnosti a ľudských právach žien je určený osobám pôsobiacim v justícii – sudcom a sudkyniam, justičným čakateľom a čakateľkám, súdnym úradníkom a úradníčkam. Úvodný seminár je trojdňový a uskutoční sa 11. – 13. novembra 2009 v Tatranskej Štrbe. Ďalší seminár sa bude konať na jar 2010.

Požiadavka na dodržiavanie princípu rodovej rovnosti je všeobecným právnym postulátom vzťahujúcim sa prierezovo na celý právny poriadok SR. Rodové vzťahy sa týkajú takmer všetkých spoločenských a právnych vzťahov, v súvislosti s ktorými súdy realizujú svoju rozhodovaciu činnosť, resp. na ktoré majú rozhodnutia súdov dopad. Napriek tomu sa však pri príprave právnických profesií venuje rodovej rovnosti a ľudským právam žien len marginálna pozornosť.

Podobne marginalizované sú tieto otázky aj v právnickom diskurze, pričom ich mimoprávne roviny (napríklad psychologická, sociologická), ktoré sú v nich veľmi výrazne prítomné, sa na Slovensku stále viac-menej opomínajú. Združenie Občan a demokracia, dlhodobo aktívne v oblasti ženských práv a rodovej rovnosti, preto ponúka vzdelávací program, ktorý môže byť slovenskej justícii nápomocný pri vysporiadavaní sa s otázkami, ktoré majú ženskoprávny kontext a/alebo rodové dopady.

Vzdelávací program ponúka osobám pôsobiacim v justícii možnosť hĺbkovejšieho oboznámenia sa s niektorými otázkami ženských práv a rodovej rovnosti v najširšom zmysle. Vychádza z akreditovaného tréningového kurzu združenia Občan a demokracia a  Záujmového združenia žien Aspekt s názvom Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien – úvod do problematiky a zameriava sa najmä na sprostredkovanie relevantného interdisciplinárneho kontextu vo vzťahu k vybraným otázkam ženských práv a rodovej rovnosti. V právnej rovine sa opiera o jednotlivé ustanovenia Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a o všeobecné odporúčania a záverečné zistenia Výboru na odstránenie diskriminácie žien, ako aj o ďalšie medzinárodné a vnútroštátne právne štandardy.

Tematicky sú jednotlivé semináre zamerané najmä na tieto hlavné okruhy:

  • ľudské práva žien ako osobitná a rovnocenná kategória ľudských práv,
  • diskriminácia žien a jej individuálne a štruktúrne aspekty,
  • rodové stereotypy, ich pojmové vymedzenie a štruktúra, súvislosti so základnými ľudskými a občianskymi právami, mechanizmy vzniku a udržiavania rodových stereotypov a rodových rol a ich dôsledkov na postavenie a realizáciu práv žien a mužov a prerozodelenie moci,
  • deľba práce medzi ženami a mužmi ako dôsledok rodových stereotypov, jej mocenské a ekonomické dopady a súvislosti s realizáciou práv žien v niektorých druhoch právnych vzťahov (napríklad pracovnoprávnych, rodinnoprávnych a pod.),
  • rodičovstvo, materstvo a otcovstvo a ich súvislosti s modelmi rodičovstva ukotvenými v rodových stereotypoch a s tradičnou rodovo špecifickou deľbou práce; dopady tradičných modelov rodičovstva, materstva a otcovstva na spoločenské a ekonomické vzťahy a relizáciu práv vo vybraných druhoch právnych vzťahov (napríklad rodinnoprávne/občianskoprávne vzťahy, pracovnoprávne vzťahy a pod.),
  • reprodukčné práva žien, ich špecifiká a ukotvenie v právnom poriadku SR a v medzinárodnom práve,
  • násilie páchané na ženách ako rodovo podmienený fenomén a jeho právne a mimoprávne súvislosti,
  • mýtus krásy, jeho dopady na uplatňovanie práv žien a jeho pôsobenie ako spoludeterminanta štruktúrnej diskriminácie žien,
  • jazyk ako spolutvorca spoločenskej a právnej reality a nástroj prispievajúci k ukotvovaniu inštitucionálnej a štruktúrnej diskriminácie žien,
  • špecifiká diskriminácie žien v kontexte viacnásobnej diskriminácie.

Problematika ľudských práv žien a rodovej rovnosti má interdisciplinárny charakter. Obsah seminárov preto integruje aj teoretické poznatky iných vedných disciplín než právnej vedy. Semináre vedú expertky v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti spolupracujúce so združením Občan a demokracia(vrátane zahraničných expertiek, prizvaných v neskorších štádiách projektu). Metodológia seminárov je obohatená o viacero interaktívnych a participatívnych prvkov, ktoré umožňujú zúčastneným osobám priamu spoluúčasť na tvorbe ich obsahu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.
 

Ďalšie informácie:

 

Kontakt:

Beata Jakubáčová, vedúca sekretariátu OaD
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail jakubacova@oad.sk
www.odz.sk

 

Semináre sa uskutočnia v rámci projektu Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti, realizovaného na základe Blokového grantu NOS-OSF a financovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.

 

OaD: Štát musí sprístupniť informácie bez výhovoriek

V kauze privatizačnej zmluvy Slovenských telekomunikácií súd opakovane rozhodol v prospech združenia Občan a demokracia

Bratislava, 4. 11. 2009 (OaD) – Najvyšší súd SR včera rozhodol o nezákonnosti utajenia privatizačnej zmluvy štátnej akciovej spoločnosti Slovenské telekomunikácie (ST). Opakovane tým potvrdil predchádzajúce rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z decembra 2008. Občianske združenie Občan a demokracia zažalovalo ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikáciíza nesprístupnenie informácií o nakladaní s verejnými financiami ešte v roku 2002. Na základe tejto zmluvy bolo za nejasných podmienok prevedených 51 % akcií ST do vlastníctva spoločnosti Deutsche Telekom. Continue reading

SEMINÁR: Antidiskriminácia v interdisciplinárnom kontexte

Cyklus seminárov o antidiskriminácii je určený sudcom a sudkyniam, justičným čakateľom a čakateľkám i súdnym úradníkom a úradníčkam. Úvodný seminár sa konal v júni 2009, druhý sa uskutočnil 15. – 16. októbra 2009 a tretí je plánovaný na apríl 2010.

Semináre sa uskutočnia v rámci projektu Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti, realizovaného na základe Blokového grantu NOS-OSF a financovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Continue reading

Jesenná škola občianskej participácie

V Modre-Harmónii sa 30. septembra – 3. októbra 2009 uskutočnila Jesenná škola občianskej participácie pre študentov a študentky vysokých škôl (i postgraduálneho a doktorandského štúdia), najmä študujúcich odbory ako právo, žurnalistika, verejná správa, politológia, sociológia, psychológia, pedagogika (občianska náuka) či sociálna práca.

Vzdelávacie podujatie sme zorganizovali v spolupráci s ďalšími partnermi v rámci spoločného štvorročného projektu Centra excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie (COPART) – najmä s PDCSInštitútom pre verejné otázky (IVO) a Kabinetom sociálnej a biologickej komunikácie SAV. Continue reading

WORKSHOP o stave uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku

V rámci programu Európskej únie PROGRESS sme 22. septembra 2009 v Dome Európskej únie v Bratislave zorganizovali workshop o stave uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku.

V tomto programe sa vytvorila sieť odborníkov a odborníčok pôsobiacich v sociálnej a ekonomickej sfére v oblasti antidiskriminácie z dôvodu rasy, etnického pôvodu, viery alebo náboženstva, veku, sexuálnej orientácie alebo ich kombinácie (SEN, social-economic network). Účelom siete je poskytovať nezávislé expertízy a poradenstvo Európskej komisii. Continue reading

TRÉNING: Za život bez diskriminácie

Združenie Občan a demokracia zorganizovalo v dňoch 11. – 13. júna 2009 v Tatranskej Štrbe ďalšie vzdelávacie podujatie pre študentov a študentky humanitných odborov vysokých škôl. Podujatie s názvom Za život bez diskriminácie sa zameralo najmä na diskrimináciu z dôvodu pohlavia/rodu a sexuálnej orientácie. Uskutočnilo sa v rámci projektu Viacúrovňové posilňovanie odborných kapacít v oblasti antidiskriminácie.

 

Projektová aktivita predstavovala interaktívny tréning so zameraním na témudiskriminácie v oblasti rodovej rovnosti a sexuálnej orientácie. Mala interdisciplinárny charakter. Účastníci a účastníčky absolvovali časť programu vo forme modelových situácií a riešenia konkrétnych prípadov, prácou v skupinách a vo dvojiciach.

Continue reading