head3.png

SEMINÁR: Rodová rovnosť a ľudské práva žien

V rámci projektu Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti sme začali realizovať cyklus seminárov o rodovej rovnosti a ľudských právach žien, určený osobám pôsobiacim v justícii – sudcom a sudkyniam, justičným čakateľom a čakateľkám, súdnym úradníkom a úradníčkam. V dňoch 11. – 13. novembra 2009 sme zorganizovali úvodný trojdňový seminár v Tatranskej Štrbe.

 

Úvodný seminár sa zamerial najmä na predstavenie základných teoretických konceptov a medzinárodnoprávnych štandardov v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti, s možnosťou oboznámiť sa s pojmovým vymedzením a štruktúrou rodových stereotypov a rodových rol, s mechanizmami ich vzniku a udržiavania. Zameral sa aj na ich dôsledky na postavenie a realizáciu práv žien a mužov, najmä v kontexte prerozodelenia moci a diskriminácie žien s ohľadom na jej individuálne aj štruktúrne aspekty.

 

Seminár viedli expertky v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti spolupracujúce so združením Občan a demokracia – Jana Cviková (Aspekt),Adriana Lamačková (Možnosť voľby), Sylvia Ondrisová (OaD), Janka Debrecéniová (OaD) a Šarlota Pufflerová. Metodológia seminárov bola obohatená o viacero interaktívnych a participatívnych prvkov, ktoré umožnili zúčastneným osobám priamu spoluúčasť na tvorbe ich obsahu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

 

Ako združenie dlhodobo aktívne v oblasti ženských práv a rodovej rovnosti tak realizujeme vzdelávací program, ktorý môže byť slovenskej justícii nápomocný pri vysporiadavaní sa s otázkami, ktoré majú ženskoprávny kontext a/alebo rodové dopady.

 

Vzdelávací program ponúka osobám pôsobiacim v justícii možnosť hĺbkovejšieho oboznámenia sa s niektorými otázkami ženských práv a rodovej rovnosti v najširšom zmysle. Vychádza z akreditovaného tréningového kurzu združenia Občan a demokracia a Záujmového združenia žien Aspekt s názvom Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien – úvod do problematiky. Zameriava sa najmä na sprostredkovanie relevantného interdisciplinárneho kontextu vo vzťahu k vybraným otázkam ženských práv a rodovej rovnosti. V právnej rovine sa opiera o jednotlivé ustanovenia Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a o všeobecné odporúčania a záverečné zistenia Výboru na odstránenie diskriminácie žien, ako aj o ďalšie medzinárodné a vnútroštátne právne štandardy.

 

Ďalšie informácie:

 

Seminár sa realizoval na základe Blokového grantu NOS-OSF financovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.