head5.png

CYKLUS SEMINÁROV: Rodová rovnosť a ľudské práva žien

Cyklus seminárov o rodovej rovnosti a ľudských právach žien je určený osobám pôsobiacim v justícii – sudcom a sudkyniam, justičným čakateľom a čakateľkám, súdnym úradníkom a úradníčkam. Úvodný seminár je trojdňový a uskutoční sa 11. – 13. novembra 2009 v Tatranskej Štrbe. Ďalší seminár sa bude konať na jar 2010.

Požiadavka na dodržiavanie princípu rodovej rovnosti je všeobecným právnym postulátom vzťahujúcim sa prierezovo na celý právny poriadok SR. Rodové vzťahy sa týkajú takmer všetkých spoločenských a právnych vzťahov, v súvislosti s ktorými súdy realizujú svoju rozhodovaciu činnosť, resp. na ktoré majú rozhodnutia súdov dopad. Napriek tomu sa však pri príprave právnických profesií venuje rodovej rovnosti a ľudským právam žien len marginálna pozornosť.

Podobne marginalizované sú tieto otázky aj v právnickom diskurze, pričom ich mimoprávne roviny (napríklad psychologická, sociologická), ktoré sú v nich veľmi výrazne prítomné, sa na Slovensku stále viac-menej opomínajú. Združenie Občan a demokracia, dlhodobo aktívne v oblasti ženských práv a rodovej rovnosti, preto ponúka vzdelávací program, ktorý môže byť slovenskej justícii nápomocný pri vysporiadavaní sa s otázkami, ktoré majú ženskoprávny kontext a/alebo rodové dopady.

Vzdelávací program ponúka osobám pôsobiacim v justícii možnosť hĺbkovejšieho oboznámenia sa s niektorými otázkami ženských práv a rodovej rovnosti v najširšom zmysle. Vychádza z akreditovaného tréningového kurzu združenia Občan a demokracia a  Záujmového združenia žien Aspekt s názvom Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien – úvod do problematiky a zameriava sa najmä na sprostredkovanie relevantného interdisciplinárneho kontextu vo vzťahu k vybraným otázkam ženských práv a rodovej rovnosti. V právnej rovine sa opiera o jednotlivé ustanovenia Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a o všeobecné odporúčania a záverečné zistenia Výboru na odstránenie diskriminácie žien, ako aj o ďalšie medzinárodné a vnútroštátne právne štandardy.

Tematicky sú jednotlivé semináre zamerané najmä na tieto hlavné okruhy:

  • ľudské práva žien ako osobitná a rovnocenná kategória ľudských práv,
  • diskriminácia žien a jej individuálne a štruktúrne aspekty,
  • rodové stereotypy, ich pojmové vymedzenie a štruktúra, súvislosti so základnými ľudskými a občianskymi právami, mechanizmy vzniku a udržiavania rodových stereotypov a rodových rol a ich dôsledkov na postavenie a realizáciu práv žien a mužov a prerozodelenie moci,
  • deľba práce medzi ženami a mužmi ako dôsledok rodových stereotypov, jej mocenské a ekonomické dopady a súvislosti s realizáciou práv žien v niektorých druhoch právnych vzťahov (napríklad pracovnoprávnych, rodinnoprávnych a pod.),
  • rodičovstvo, materstvo a otcovstvo a ich súvislosti s modelmi rodičovstva ukotvenými v rodových stereotypoch a s tradičnou rodovo špecifickou deľbou práce; dopady tradičných modelov rodičovstva, materstva a otcovstva na spoločenské a ekonomické vzťahy a relizáciu práv vo vybraných druhoch právnych vzťahov (napríklad rodinnoprávne/občianskoprávne vzťahy, pracovnoprávne vzťahy a pod.),
  • reprodukčné práva žien, ich špecifiká a ukotvenie v právnom poriadku SR a v medzinárodnom práve,
  • násilie páchané na ženách ako rodovo podmienený fenomén a jeho právne a mimoprávne súvislosti,
  • mýtus krásy, jeho dopady na uplatňovanie práv žien a jeho pôsobenie ako spoludeterminanta štruktúrnej diskriminácie žien,
  • jazyk ako spolutvorca spoločenskej a právnej reality a nástroj prispievajúci k ukotvovaniu inštitucionálnej a štruktúrnej diskriminácie žien,
  • špecifiká diskriminácie žien v kontexte viacnásobnej diskriminácie.

Problematika ľudských práv žien a rodovej rovnosti má interdisciplinárny charakter. Obsah seminárov preto integruje aj teoretické poznatky iných vedných disciplín než právnej vedy. Semináre vedú expertky v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti spolupracujúce so združením Občan a demokracia(vrátane zahraničných expertiek, prizvaných v neskorších štádiách projektu). Metodológia seminárov je obohatená o viacero interaktívnych a participatívnych prvkov, ktoré umožňujú zúčastneným osobám priamu spoluúčasť na tvorbe ich obsahu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.
 

Ďalšie informácie:

 

Kontakt:

Beata Jakubáčová, vedúca sekretariátu OaD
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail jakubacova@oad.sk
www.odz.sk

 

Semináre sa uskutočnia v rámci projektu Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti, realizovaného na základe Blokového grantu NOS-OSF a financovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.