head1.png

Tréning aktívneho presadzovania práva na rovnosť a zásady rovnakého zaobchádzania

V dňoch 20. – 21. novembra 2009 sme zorganizovali tréningové stretnutie pre študentov a študentky humanitných odborov vysokých škôl (i postgraduálneho a doktorandského štúdia) s tematikou občianskej participácie pri presadzovaní práva na rovnosť a zásady rovnakého zaobchádzania. Tréning sa konal v študijnom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre-Harmónii. Organizovalo ho združenie Občan a demokracia.

 

Podujatie sa zameralo na podieľanie sa na občianskych aktivitách, najmä v kontexte práva na rovnosť a nediskrimináciu. Časť programu sa uskutočnila formou modelových situácií a riešenia prípadov. V programe bolo možné vyskúšať si vlastnú aktívnu a tvorivú polohu i zručnosti, a to prácou v skupinách či vo dvojiciach. Výhoda tohto postupu spočíva vo vyskúšaní a overení si svojich schopností v priateľskom prostredí a zároveň v získaní fundovanej spätnej väzby odborníčok a odborníkov. V prípade záujmu bolo možné si dohodnúť konzultácie pri príprave vlastných aktivít – tvorivých či participatívnych vstupov do programu.

 

Tréning poskytol účastníčkam a účastníkom prehľad o možnostiachovplyvňovania verejných politík pri presadzovaní práva na rovnosť a nediskriminácie v prípadoch segregácie (rómskych komunít, ľudí s mentálnym postihnutím alebo skupín migrantov/tiek) s dôrazom na informovanie o dostupných právnych aj mimoprávnych mechanizmoch ovplyvňovania týchto politík (napr. účasť v legislatívnych konaniach, iniciatívy a kampane, vyjednávanie s orgánmi verejnej správy a pod.) a o ich praktických aspektoch. Pozornosť sa venovala aj nevyhnutnosti synergického pôsobenia kvalitnejprávnej expertízy v kombinácii s vhodne vybratými komunikačnými a mediálnymi stratégiami, napr. vo vzťahu k spojencom, k decízorom, ktorých je potrebné presvedčiť a k verejnosti, ktorá by mala realizované kroky podporiť.

 

 

Projektová aktivita bola realizovaná s finančnou podporou NOS-OSF, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, štátneho rozpočtu SR a Nadácie Intenda.

 

Intenda