head1.png

WORKSHOP o stave uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku

V rámci programu Európskej únie PROGRESS sme 22. septembra 2009 v Dome Európskej únie v Bratislave zorganizovali workshop o stave uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku.

V tomto programe sa vytvorila sieť odborníkov a odborníčok pôsobiacich v sociálnej a ekonomickej sfére v oblasti antidiskriminácie z dôvodu rasy, etnického pôvodu, viery alebo náboženstva, veku, sexuálnej orientácie alebo ich kombinácie (SEN, social-economic network). Účelom siete je poskytovať nezávislé expertízy a poradenstvo Európskej komisii.

Európska komisia požiadala organizácie a expertov/expertky zapojené v sieti SEN o zorganizovanie workshopov v každom členskom štáte EÚ. Cieľom týchto podujatí je dať príležitosť organizáciám a inštitúciám angažujúcim sa v boji proti diskriminácii, ako aj sociálnym partnerom prezentovať ich názory a analýzy situácie. Prostredníctvom dvojročných správ o každom členskom štáte EÚ, zaoberajúcich sa jednotlivými témami a problémami verejných politík, poskytujú odborníci a odborníčky siete SEN Komisii najmä analýzy situácie a vývoja politík vo svojej krajine v súvislosti s diskrimináciou.

Ako základ diskusie na workshope v Bratislave slúžili dve podrobné správy k aktuálnemu stavu v oblasti (anti)diskriminácie na Slovensku. Obe správy sme pripravili v našom združení v priebehu roku 2009 v anglickom jazyku, ako súčasť medzinárodného projektu zadaného Európskou komisiou pre všetky krajiny únie. Prvá správa bola dokončená v apríli 2009, druhá správa v auguste 2009.

 

Správy pre Európsku komisiu:

 

Kontakt:

Ľubica Trubíniová, mediálna manažérka ODZ
0905 271 888
trubiniova@odz.sk

 

Občan, demokracia a zodpovednosť
ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: odz@odz.sksekretariat@odz.sk
www.odz.sk