head4.png

ANALÝZA: Zapojenie migrantov a migrantiek na slovenskom trhu práce

Analýza reálnych možností migrantov a migrantiek participovať na nediskriminačnej báze na trhu práce na Slovensku

 

Od januára 2010 do marca 2011 sme realizovali projekt Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce, v rámci Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010. Jedna z dvoch ťažiskových aktivít projektu sa zamerala na zlepšenie reálnych možností migrantov a migrantiek zapojiť sa na trhu práce v SR.

So zámerom získať informácie týkajúce sa diskriminácie migrantov a migrantiek sme oslovili 50 subjektov verejného a súkromného práva – štátne orgány, verejné inštitúcie, zamestnávateľov a pod. Zo získaných reakcií sme mapovali a analyzovali:

  • situáciu v oblasti diskriminácie migrantov a migrantiek na trhu práce,
  • existujúce verejné politiky, opatrenia a praktiky,
  • najčastejšie bariéry pre migrantky a migrantov naplno a na nediskriminačnej báze participovať na trhu práce v SR, ako aj ich príčiny.

 

Cieľom projektovej aktivity ďalej bolo:

  • prispieť k scitliveniu, informovanosti a porozumeniu problémom a potrebám migrantov a migrantiek zo strany odbornej aj laickej verejnosti v SR, k zvnútorneniu si potreby a zákonnej povinnosti nediskriminačne zaobchádzať s migrantmi a migrantkami na trhu práce,
  • otvoriť intenzívnejšiu verejnú aj odbornú diskusiu o týchto témach a zlepšiť komunikáciu o nich medzi vládnym/verejným a mimovládnym sektorom.

 

Výstupom tejto časti projektu je analýza, ktorá ukazuje, že diskriminácia migrantov a migrantiek, najmä z tretích krajín, je na Slovensku častým javom. Jej výskyt je indukovaný negatívnym vnímaním migrantov a migrantiek širokou aj odbornou verejnosťou, ako aj celkovým nastavením legislatívy, migračnej politiky a politiky ich zamestnávania. Tieto sa navyše nevyhodnocujú v pravidelných systematických výskumoch. Na základe zistených poznatkov sme preto vypracovali odporúčania tvorcom a tvorkyniam verejných politík a legislatívy, napr. ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvu školstva, NR SR, Národnému inšpektorátu práce (NIP) a manažmentom inšpektorátov práce.

 

Analýza môže slúžiť ako dobrý východiskový bod prenastavovanie zásad, odporúčaní, koncepcií a politík v oblasti diskriminácie migrantov a migrantiek, a ako východisko pre monitoring a evalváciu programov a politík v oblasti antidiskriminácie. Môže tatiež slúžiť širokému spektru aktérov a aktérok v oblasti antidiskriminácie i ako podkladový materiál pre verejný diskurz.

 

Ďalšie informácie:

 

Projekt bol realizovany s finančnou podporou Vlády SR.