head2.png

ASPEKT: Špeciál o reprodukčných a sexuálnych právach (nielen) počas pandémie

ASPEKT, 2. 12. 2021

Aká je situácia v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv na Slovensku?

Verejnú diskusiu o sexuálnych a reprodukčných právach na Slovensku do veľkej miery formujú tí aktéri, ktorí sa ich snažia obmedzovať. Aj preto sa vytvára dojem, že najvážnejším problémom v tejto oblasti sú snahy legislatívne obmedzovať prístup k interrupciám. Je to však tak? Kto si (ne)môže dovoliť antikoncepciu, aký je v skutočnosti prístup k umelému prerušeniu tehotenstva a čo zažívajú ženy pri pôrodoch?
Vyberáme z výskumných správ:

  • O prístupe k antikoncepcii

Vypočítaná nespravodlivosť. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom. (2011) Bratislava: Centrum pre reprodukčné práva, Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť.

Vyberáme zo zistení výskumu (s. 8 – 9):
„Ženy a dospievajúce dievčatá sa na Slovensku v prístupe k moderným antikoncepčným prostriedkom a informáciám o antikoncepcii stretávajú s početnými prekážkami. Keďže antikoncepčné prostriedky nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, ich používateľky musia uhradiť plnú cenu z vlastných prostriedkov. Niektoré ženy a dospievajúce dievčatá, najmä tie, ktoré sú najviac ohrozené, napríklad ženy s nízkym príjmom či ženy žijúce v násilných vzťahoch, nemajú prostriedky na ich úhradu. Iné sa musia pre vysokú cenu hormonálnej antikoncepcie uchýliť k typom nižšej kvality, a tie pre ne nemusia byť najvhodnejšie, prípadne sú nútené vystačiť si s nespoľahlivými tradičnými metódami plánovaného rodičovstva, ako je napr. coitus interruptus (prerušovaná súlož).

(…)

  • O pôrodnej starostlivosti

Debrecéniová, J. (ed., 2015) Ženy – Matky – Telá I. Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Občan, demokracia a zodpovednosť.

Vyberáme zo záveru (s. 168):
„Možno zhrnúť, že porušenia sa týkajú všetkých ľudských práv, ktoré sú pri pôrodoch dotknuté, a že porušujúcimi subjektmi sú jednotliví zdravotnícki pracovníci a pracovníčky, zdravotnícke zariadenia, ale aj štát (v prípade nášho monitoringu priamo reprezentovaný ministerstvom zdravotníctva, najmä vo vzťahu k jeho regulačným, koordinačným a kontrolným zodpovednostiam). Znepokojenie vyvolávajú aj pomerne výrazné rozdiely medzi odbornými zdravotníckymi štandardmi, ktoré sú všeobecne akceptované na medzinárodnej úrovni, a zaužívanou praxou v mnohých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Toto znepokojenie sa ešte posilňuje v spojení so skutočnosťou, že pôrody pod vedením lekárov a lekárok v nemocniciach, ako relatívne uzavretých inštitucionálnych systémoch, sú prakticky jedinou možnosťou, ako ženy môžu rodiť svoje deti a mať pritom poskytovanú štátom garantovanú zdravotnú starostlivosť.“

(…)

  • Debrecéniová, J. (ed., 2016). Ženy – Matky – Telá II. Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Občan, demokracia a zodpovednosť.

Vyberáme zo záverečného zhrnutia (s. 228 – 236):
Informovaný súhlas, komunikácia a rešpekt
Z rozhovorov s personálom, ale aj so ženami vyplynulo, že pôrod v nemocničnom zariadení akoby implicitne predpokladal prispôsobenie sa pravidlám inštitúcie zo strany rodiacich žien. Nerovnováha moci v neprospech žien je posilňovaná tým, že lekári, lekárky a pôrodné asistentky disponujú odbornými vedomosťami a skúsenosťami a že nemocnica je prostredím, ktoré dôverne poznajú, ktorého pravidlá a chod sami určujú alebo ovplyvňujú. Kým teda pôrod je pre zdravotnícky personál rutinnou záležitosťou, ktorá sa nijako nedotýka ich osobného fyzického a často ani duševného prežívania, pre ženy je kľúčovou životnou a intímnou udalosťou prebiehajúcou v cudzom, sterilnom a často aj nekomfortnom prostredí a za účasti cudzích a väčšinou aj neznámych ľudí, od ktorých sú rodiace ženy závislé. Mnohé ženy navyše vkladajú zdravotníckemu personálu do rúk svoju plnú dôveru.

(…)

  • Debrecéniová, J. (ed., 2021). Pôrod – Práva – Pandémia. Monitorovacia správa o porušovaní ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Občan, demokracia a zodpovednosť.

Vyberáme zo záverov vyplývajúcich z monitoringu (s. 43):
Vypuknutie pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku jednoznačne potvrdilo, že systém poskytovania pôrodnej starostlivosti v slovenských pôrodníckych zariadeniach nie je systémom, ktorý by bol založený na ľudských právach a ktorý by dôsledne vychádzal z najnovších vedeckých poznatkov a odzrkadľoval požiadavky medicíny založenej na dôkazoch. Skúsenosti z obdobia počiatočnej fázy pandémie zároveň potvrdili, že pokiaľ systémy, ktoré majú slúžiť potrebám ľudí a napĺňať ich práva, nemajú ambíciu tieto potreby a práva skutočne napĺňať, sú vysoko náchylné na ďalšie deformácie a ďalšie poškodzovanie tých, ktorým majú slúžiť. Osobitne to platí o prípadoch neočakávaných a neznámych okolností, ktoré si vyžadujú rýchle reakcie.

(…)
 
Čítajte viac

 

© ASPEKT, 2021

Článok uverejnil feministický webzin ASPEKTin 1. 12. 2021, ISSN 1225-8982.