head3.png

admin

ODZ: Inštitúcie musia konať! Štát nezabezpečuje nápravu porušení práv pri pôrodoch

ODZ, 5. 5. 2022

Výskumy z posledných rokov potvrdzujú závažné porušovanie ľudských práv žien a novorodencov pri pôrodoch. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) teraz prichádza s výsledkami monitoringu toho, ako zodpovedné orgány a inštitúcie zabezpečujú nápravu týchto porušení.

Výsledky, zverejnené v monitorovacej správe s názvom Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti, sú alarmujúce. Predstaviteľky združenia preto vyzývajú zodpovedné inštitúcie na plnenie si svojich povinností, ako aj na systémové zmeny v poskytovaní nápravy porušení práv pri pôrodoch.

Zabezpečovanie nápravy porušení práv žien a ich novorodencov v praxi nefunguje, zodpovedné subjekty nenapĺňajú svoje zákonné úlohy v dostatočnej miere a adekvátnymi spôsobmi. Ochrana a napĺňanie ľudských práv pritom nie sú možné bez efektívneho a spravodlivého zabezpečovania nápravy v prípadoch, keď sú práva porušené. Nezabezpečovanie nápravy okrem iného vytvára atmosféru beztrestnosti a nepostihnuteľnosti,“ konštatuje Janka Debrecéniová, právnička ODZ a autorka monitorovacej správy.

Continue reading

Ombudsmanka predstavila v parlamente svoju poslednú výročnú správu

VOP, 23. 3. 2022

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová dnes osobne predstavila Správu o svojej činnosti za rok 2021 poslancom a poslankyniam v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Na samotnom hlasovaní o správe, ktoré nasledovalo po rozprave, sa zúčastnilo 130 hlasujúcich poslancov a poslankýň, z ktorých 81 hlasovalo za, 15 proti, 33 sa zdržalo hlasovania a 1 nehlasoval.

Dnes som predstavila parlamentu svoju poslednú výročnú správu. Zhodnotila som moje aktivity v minulom roku a uviedla som odporúčania legislatívnych úprav, ktoré by poslanci a poslankyne mali inšpirovať pri navrhovaní zmien zákonov tak, aby sa z hľadiska ochrany ľudských práv dospelo k posunu vopred. Ide napríklad aj o limitovaný mandát inštitúcie, ktorú reprezentujem, v čase mimoriadnej situácie, československé dôchodky či príspevky pre športovcov a športovkyne so zdravotným postihnutím,“ uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Continue reading

MVO vyzývajú na okamžité a efektívne opatrenia na ochranu sexuálnych a reprodukčných práv žien a dievčat zasiahnutých vojnou na Ukrajine

ODZ, 17. 3. 2022

Naše združenie ODZ sa pripojilo k viac ako 60 mimovládnym organizáciám z Maďarska, Moldavska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny, ako aj organizáciám fungujúcim na medzinárodnej úrovni, ktoré adresovali spoločnú výzvu vládam, Európskej únii i širšiemu medzinárodnému spoločenstvu na prijatie okamžitých a efektívnych opatrení na ochranu sexuálnych a reprodukčných práv žien a dievčat, ktoré sú v dôsledku agresie Ruskej federácie zasiahnuté vojnou na Ukrajine.

Táto vojna, ako každá iná vojna, osobitne ohrozuje ženy a dievčatá a ich sexuálne a reprodukčné zdravie. Oproti mierovým časom sú napríklad ženy a dievčatá vo vyššej miere vystavené sexuálnemu násiliu. Takisto sú im ešte viac než inokedy upierané služby sexuálneho a reprodukčného zdravia, alebo je prístup k týmto službám ohrozený či oklieštený. Týka sa to napríklad prístupu k predpôrodnej a pôrodnej starostlivosti, núdzovej a inej antikoncepcii či interrupciám. Continue reading

PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ 2 %

Pomôžte nám ďalej presadzovať ľudské práva žien a iných skupín, nediskrimináciu a fungovanie verejných inštitúcií.

Aj v r. 2021 – v 30. roku našej existencie – sme realizovali množstvo monitorovacích, analytických, publikačných, advokačných a vzdelávacích aktivít na ochranu a posilňovanie ľudských práv žien.

V súčasnosti čelí napĺňanie práv žien nebývalým výzvam. V dôsledku toho sú ohrozené ešte viac než inokedy. Náš monitoring napríklad potvrdil, že porušovanie ľudských práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tehotným a rodiacim ženám a ich novorodencom sa počas pandémie ešte viac prehĺbilo.

Žiaľ, k tomuto stavu výdatne prispievajú aj orgány verejnej správy a verejné inštitúcie vrátane nemocníc. Pritom sú zo zákona zodpovedné nielen za dodržiavanie týchto práv, ale aj za ich aktívne presadzovanie, adekvátne systémové nastavenia, nápravu v prípadoch porušení a preventívne opatrenia. Práve na tieto inštitúcie sme minulý rok sústredili naše systematické úsilie.

Vaša podpora nám umožní pokračovať v tomto úsilí.
Bude pre nás veľkým povzbudením do ďalšej práce.

2perc_banner_ODZ_w_560x265 Continue reading

Výzva mimovládnych organizácií k jasnému spoločnému postoju k situácii na Ukrajine

MVO, 24. 2. 2022

Mimovládne organizácie s obavami sledujú vojenskú agresiu voči Ukrajine. Vyjadrujeme solidaritu s obyvateľkami a obyvateľmi nášho východného suseda.

Vyzývame predstaviteľov všetkých mocí na Slovensku, inštitúcií, ale aj občanov a občianky Slovenskej republiky, aby zaujali jasný postoj odsúdenia vojnového konfliktu na Ukrajine, a aby tým jasne ukázali agresorom, ale aj spojencom, že Slovenská republika a jej občania patria do spoločnosti krajín uznávajúcich princípy demokracie.

Posledné mesiace a roky na Slovensku s obavami sledujeme, ako sa stupňujú nezhody do agresívnych napádaní, ako upadá kultúra diskusie a vytráca sa rešpekt. Nechali sme zájsť náladu v spoločnosti do rozporov, ktoré už dávno vedú našu spoločnosť deštrukčným smerom. Akoby sme zabudli, že vyspelá a prosperujúca spoločnosť sa nedá stavať na ruinách. Aj konflikt na Ukrajine nám pripomína, že ako spoločnosť sa musíme spojiť a brániť demokratické princípy, ľudskosť a hodnoty, ktoré nás rozvíjajú a nie ničia. Continue reading

Komisárka pre deti predložila NR SR správu o svojej činnosti za rok 2021

Komisárka pre deti, 18. 2. 2022

Komisárka pre deti Viera Tomanová predložila na rokovanie Národnej rady SR Správu o činnosti komisárky pre deti za rok 2021. Správa obsahuje najmä zistenia o negatívnych vplyvoch pandnemických opatrení na deti, ako aj množstvo systémových návrhov prostriedkov nápravy, ktoré komisárka pre deti postupne v priebehu rokov 2020 a 2021 predkladala príslušným ministrom a ďalším zodpovedným orgánom štátu s cieľom odstrániť porušovanie práv detí.

V správe na stranách 49 – 50 sa komisárka pomerne obsiahlo venuje našim zisteniam monitoringu o porušeniach práv novorodencov pri poskytovaní popôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. Zistenia sme uverejnili v publikácii PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA: Monitorovacia správa o porušovaní ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, ktorú sme vydali v minulom roku. Continue reading

Príručka ľudských práv / Human Rights Guide

HVS, 29. 1. 2022

Učte sa o ľudských právach prostredníctvom tém, hľadajte pomoc a skúmajte zdroje

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku (HVS) prichádza s inovatívnou online Príručkou ľudských práv – Human Rights Guide, ktorá je k dispozícii na nahliadnutie, štúdium a praktické používanie širokej verejnosti na stránke www.humanrightsguide.sk. Jej inovatívnosť spočíva najmä tom, že je používateľsky veľmi príjemná, prehľadná a dobre ovládateľná. Pri približovaní problematiky ľudských práv volí tematický a situačný prístup. Príručka sa neustále vyvíja a aktualizuje s vývojom situácie v normotvorbe či administratívnej praxi.

Príručka je určená bežnému používateľovi či používateľke a snaží sa poskytnúť prvé usmernenie v situáciách domnelého porušenia ľudských práv a ich vymáhania. Continue reading

Posilňovaním kľúčových inštitúcií, vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti k udržateľnému presadzovaniu nediskriminácie a rodovej rovnosti

V období od januára 2022 do marca 2023 realizujeme projekt Posilňovaním kľúčových inštitúcií, vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti k udržateľnému presadzovaniu nediskriminácie a rodovej rovnosti. Projekt podporili krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 v rámci programu Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia (Fond pre aktívne občianstvo), zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku, v téme Ľudské práva. Continue reading

PF 2022: Želáme vám dobré inštitúcie

Okrem zdravia Vám želáme, aby v nadchádzajúcom roku pribúdali medzi verejnými inštitúciami také, ktorým je možné dôverovať, ktoré si uvedomujú svoje zodpovednosti a ktorým záleží na kvalite služieb, ktoré verejnosti poskytujú. Deťom (a aj ich rodičom) želáme, aby v školách nezažívali autoritárstvo, frustráciu a dril, ale slobodu, rešpekt, empatiu, demokraciu a podporu. Len to, čo deti zažijú na vlastnej koži, vedia ďalej aplikovať vo vlastnom živote. Celej našej krajine, ktorá má voči deťom mimoriadne veľký dlh, želáme naozajstnú Komisárku alebo Komisára pre deti.

Janka Debrecéniová, právnička a občianska aktivistka
a celý tím ODZ
 

Nová publikácia ODZ: Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti

ODZ, 20. 12. 2021

Poskytovanie pôrodnej starostlivosti je oblasťou, v ktorej je na Slovensku dlhodobo prítomné porušovanie ľudských práv žien a ich novorodencov. V posledných rokoch boli mnohé porušenia zdokumentované a veľa sa o nich diskutovalo v médiách, komunitách žien i odborných kruhoch. Hlasy volajúce po prebratí zodpovednosti za porušovanie práv a po systémových zmenách silnejú čoraz viac. Napriek tomu sa však štát ani žiadny zo zodpovedných orgánov alebo inštitúcií svojej zodpovednosti nijako nechopili.

Povinnosti štátu vo vzťahu k ľudským právam sú veľmi komplexné a mnohorozmerné. Ich súčasťou je aj zabezpečovanie nápravy v prípadoch, keď sú práva porušené. Na úrovni individuálnych osôb dotknutých porušeniami práv je zabezpečovanie adekvátnej nápravy otázkou elementárnej spravodlivosti. Na systémovej úrovni je otázkou prevzatia zodpovednosti – inštitucionálnej (na úrovni inštitúcie, v ktorej sa porušenie udeje), individuálnej (na úrovni osôb, ktoré porušenie spôsobili) i systémovej (na úrovni štátu). Continue reading