head1.png

Calculated injustice: The Slovak Republic´s Failure to Ensure Access to Contraceptives

Autorky: Christina Zampas, Roseanne Kross, Adriana Lamačková, Janka Debrecéniová

Vydali: Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, marec 2011

 

Anglická verzia publikácie Vypočítaná nespravodlivosť: Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom.

Analytická správa dokumentuje a analyzuje právne, politické a spoločenskéfaktory, ktoré vytvárajú prekážky v prístupe žien a dospievajúcich dievčat k modernej antikoncepcii. Vychádza z hĺbkových rozhovorov s 29 ženami v reprodukčnom veku s rôznym sociálno-ekonomickým zázemím z okresov Prešov a Košice, a s 39 odborníčkami a odborníkmi, vrátane zástupkýň/cov mimovládnych organizácií pracujúcich so ženami. Opiera sa o výskum vnútroštátneho a medzinárodného práva a politík, ako aj publikované materiály týkajúce sa antikoncepcie.

 

Správa sa zaoberá zlyhávaním štátu v zabezpečovaní prístupu k finančne dostupným antikoncepčným prostriedkom pre ženy a ďalšími štrukturálnymi a spoločenskými prekážkami – absenciou povinnej, komplexnej a na dôkazoch založenej sexuálnej výchovy v školách, obmedzenými informáciami poskytovanými v gynekologických ambulanciách, ako aj vplyvom katolíckej cirkvi na Slovensku na súvisiacu legislatívu a politiku.

 

V závere správa zhŕňa odporúčania pre kľúčové zainteresované subjekty.

 

Na stiahnutie:

 

Kontakt:

– Christina Zampas (Center for Reproductive Rights) – CZampas@reprorights.org
– Adriana Lamačková (Center for Reproductive Rights) – ALamackova@reprorights.org
– Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby) – adriana@moznostvolby.sk
– Janka Debrecéniová (Občan, demokracia a zodpovednosť) – debreceniova@odz.sk