head3.png

2022

ODZ: Inštitúcie musia konať! Štát nezabezpečuje nápravu porušení práv pri pôrodoch

ODZ, 5. 5. 2022

Výskumy z posledných rokov potvrdzujú závažné porušovanie ľudských práv žien a novorodencov pri pôrodoch. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) teraz prichádza s výsledkami monitoringu toho, ako zodpovedné orgány a inštitúcie zabezpečujú nápravu týchto porušení.

Výsledky, zverejnené v monitorovacej správe s názvom Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti, sú alarmujúce. Predstaviteľky združenia preto vyzývajú zodpovedné inštitúcie na plnenie si svojich povinností, ako aj na systémové zmeny v poskytovaní nápravy porušení práv pri pôrodoch.

Zabezpečovanie nápravy porušení práv žien a ich novorodencov v praxi nefunguje, zodpovedné subjekty nenapĺňajú svoje zákonné úlohy v dostatočnej miere a adekvátnymi spôsobmi. Ochrana a napĺňanie ľudských práv pritom nie sú možné bez efektívneho a spravodlivého zabezpečovania nápravy v prípadoch, keď sú práva porušené. Nezabezpečovanie nápravy okrem iného vytvára atmosféru beztrestnosti a nepostihnuteľnosti,“ konštatuje Janka Debrecéniová, právnička ODZ a autorka monitorovacej správy.

Continue reading

Zástupkyňa ODZ na konferencii pôrodných asistentiek

ODZ, 25. 4. 2022

Právnička nášho združenia Janka Debrecéniová sa zúčastnila V. vedeckej konferencie pôrodných asistentiek v Banskej Bystrici. 25. apríla 2022 ju zorganizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a UNION zdravotná poisťovňa. Konferencia sa týkala mnohých tém, ústrednými však boli témy autonómie rodiacich žien a autonómie pôrodných asistentiek. Ako vyplynulo z viacerých príspevkov prezentérok i postrehov v diskusii, pre kvalitu poskytovanej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom, pozitívnu pôrodnú skúsenosť a napĺňanie práv žien a novorodencov je veľmi dôležitá kontinuálna starostlivosť zo strany pôrodných asistentiek.

V tomto systéme starostlivosti sprevádza tehotné a rodiace ženy a ich rodiny počas nekomplikovaného tehotenstva, nízkorizikového fyziologického pôrodu a popôrodného obdobia jedna pôrodná asistentka, prípadne malá skupinka pôrodných asistentiek. Tieto pôrodné asistentky sú vzdelané, majú potrebné zručnosti a skúsenosti, ako aj autonómiu v zmysle možnosti samostatne sprevádzať ženu a jej novorodenca a niesť za toto sprevádzanie aj zodpovednosť. V takomto systéme sú zároveň pôrodné asistentky rovnocennými partnerkami lekárov a lekárok z oblasti gynekológie a pôrodníctva, na ktorých svoje klientky odkazujú v prípade, že si ich stav vyžaduje lekársku starostlivosť.

Continue reading

Ombudsmanka predstavila v parlamente svoju poslednú výročnú správu

VOP, 23. 3. 2022

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová dnes osobne predstavila Správu o svojej činnosti za rok 2021 poslancom a poslankyniam v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Na samotnom hlasovaní o správe, ktoré nasledovalo po rozprave, sa zúčastnilo 130 hlasujúcich poslancov a poslankýň, z ktorých 81 hlasovalo za, 15 proti, 33 sa zdržalo hlasovania a 1 nehlasoval.

Dnes som predstavila parlamentu svoju poslednú výročnú správu. Zhodnotila som moje aktivity v minulom roku a uviedla som odporúčania legislatívnych úprav, ktoré by poslanci a poslankyne mali inšpirovať pri navrhovaní zmien zákonov tak, aby sa z hľadiska ochrany ľudských práv dospelo k posunu vopred. Ide napríklad aj o limitovaný mandát inštitúcie, ktorú reprezentujem, v čase mimoriadnej situácie, československé dôchodky či príspevky pre športovcov a športovkyne so zdravotným postihnutím,“ uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Continue reading

MVO vyzývajú na okamžité a efektívne opatrenia na ochranu sexuálnych a reprodukčných práv žien a dievčat zasiahnutých vojnou na Ukrajine

ODZ, 17. 3. 2022

Naše združenie ODZ sa pripojilo k viac ako 60 mimovládnym organizáciám z Maďarska, Moldavska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny, ako aj organizáciám fungujúcim na medzinárodnej úrovni, ktoré adresovali spoločnú výzvu vládam, Európskej únii i širšiemu medzinárodnému spoločenstvu na prijatie okamžitých a efektívnych opatrení na ochranu sexuálnych a reprodukčných práv žien a dievčat, ktoré sú v dôsledku agresie Ruskej federácie zasiahnuté vojnou na Ukrajine.

Táto vojna, ako každá iná vojna, osobitne ohrozuje ženy a dievčatá a ich sexuálne a reprodukčné zdravie. Oproti mierovým časom sú napríklad ženy a dievčatá vo vyššej miere vystavené sexuálnemu násiliu. Takisto sú im ešte viac než inokedy upierané služby sexuálneho a reprodukčného zdravia, alebo je prístup k týmto službám ohrozený či oklieštený. Týka sa to napríklad prístupu k predpôrodnej a pôrodnej starostlivosti, núdzovej a inej antikoncepcii či interrupciám. Continue reading

PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ 2 %

Pomôžte nám ďalej presadzovať ľudské práva žien a iných skupín, nediskrimináciu a fungovanie verejných inštitúcií.

Aj v r. 2021 – v 30. roku našej existencie – sme realizovali množstvo monitorovacích, analytických, publikačných, advokačných a vzdelávacích aktivít na ochranu a posilňovanie ľudských práv žien.

V súčasnosti čelí napĺňanie práv žien nebývalým výzvam. V dôsledku toho sú ohrozené ešte viac než inokedy. Náš monitoring napríklad potvrdil, že porušovanie ľudských práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tehotným a rodiacim ženám a ich novorodencom sa počas pandémie ešte viac prehĺbilo.

Žiaľ, k tomuto stavu výdatne prispievajú aj orgány verejnej správy a verejné inštitúcie vrátane nemocníc. Pritom sú zo zákona zodpovedné nielen za dodržiavanie týchto práv, ale aj za ich aktívne presadzovanie, adekvátne systémové nastavenia, nápravu v prípadoch porušení a preventívne opatrenia. Práve na tieto inštitúcie sme minulý rok sústredili naše systematické úsilie.

Vaša podpora nám umožní pokračovať v tomto úsilí.
Bude pre nás veľkým povzbudením do ďalšej práce.

2perc_banner_ODZ_w_560x265 Continue reading

Výzva mimovládnych organizácií k jasnému spoločnému postoju k situácii na Ukrajine

MVO, 24. 2. 2022

Mimovládne organizácie s obavami sledujú vojenskú agresiu voči Ukrajine. Vyjadrujeme solidaritu s obyvateľkami a obyvateľmi nášho východného suseda.

Vyzývame predstaviteľov všetkých mocí na Slovensku, inštitúcií, ale aj občanov a občianky Slovenskej republiky, aby zaujali jasný postoj odsúdenia vojnového konfliktu na Ukrajine, a aby tým jasne ukázali agresorom, ale aj spojencom, že Slovenská republika a jej občania patria do spoločnosti krajín uznávajúcich princípy demokracie.

Posledné mesiace a roky na Slovensku s obavami sledujeme, ako sa stupňujú nezhody do agresívnych napádaní, ako upadá kultúra diskusie a vytráca sa rešpekt. Nechali sme zájsť náladu v spoločnosti do rozporov, ktoré už dávno vedú našu spoločnosť deštrukčným smerom. Akoby sme zabudli, že vyspelá a prosperujúca spoločnosť sa nedá stavať na ruinách. Aj konflikt na Ukrajine nám pripomína, že ako spoločnosť sa musíme spojiť a brániť demokratické princípy, ľudskosť a hodnoty, ktoré nás rozvíjajú a nie ničia. Continue reading

Komisárka pre deti predložila NR SR správu o svojej činnosti za rok 2021

Komisárka pre deti, 18. 2. 2022

Komisárka pre deti Viera Tomanová predložila na rokovanie Národnej rady SR Správu o činnosti komisárky pre deti za rok 2021. Správa obsahuje najmä zistenia o negatívnych vplyvoch pandnemických opatrení na deti, ako aj množstvo systémových návrhov prostriedkov nápravy, ktoré komisárka pre deti postupne v priebehu rokov 2020 a 2021 predkladala príslušným ministrom a ďalším zodpovedným orgánom štátu s cieľom odstrániť porušovanie práv detí.

V správe na stranách 49 – 50 sa komisárka pomerne obsiahlo venuje našim zisteniam monitoringu o porušeniach práv novorodencov pri poskytovaní popôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. Zistenia sme uverejnili v publikácii PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA: Monitorovacia správa o porušovaní ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, ktorú sme vydali v minulom roku. Continue reading

Príručka ľudských práv / Human Rights Guide

HVS, 29. 1. 2022

Učte sa o ľudských právach prostredníctvom tém, hľadajte pomoc a skúmajte zdroje

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku (HVS) prichádza s inovatívnou online Príručkou ľudských práv – Human Rights Guide, ktorá je k dispozícii na nahliadnutie, štúdium a praktické používanie širokej verejnosti na stránke www.humanrightsguide.sk. Jej inovatívnosť spočíva najmä tom, že je používateľsky veľmi príjemná, prehľadná a dobre ovládateľná. Pri približovaní problematiky ľudských práv volí tematický a situačný prístup. Príručka sa neustále vyvíja a aktualizuje s vývojom situácie v normotvorbe či administratívnej praxi.

Príručka je určená bežnému používateľovi či používateľke a snaží sa poskytnúť prvé usmernenie v situáciách domnelého porušenia ľudských práv a ich vymáhania. Continue reading

Posilňovaním kľúčových inštitúcií, vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti k udržateľnému presadzovaniu nediskriminácie a rodovej rovnosti

V období od januára 2022 do marca 2023 realizujeme projekt Posilňovaním kľúčových inštitúcií, vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti k udržateľnému presadzovaniu nediskriminácie a rodovej rovnosti. Projekt podporili krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 v rámci programu Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia (Fond pre aktívne občianstvo), zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku, v téme Ľudské práva. Continue reading