head2.png

Databáza dôležitých súdnych rozhodnutí v prípadoch diskriminácie

ODZ, 17. 12. 2014

Pre vyššiu informovanosť širokej občianskej i odbornej verejnosti sme vytvorili databázu dôležitých súdnych rozhodnutí v prípadoch diskriminácie a ľudských práv žien. Databáza pozostáva zo sumárov rozhodnutí vnútroštátnych súdov SR, Súdneho dvora Európskej únie (SD EÚ) a Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Poskytuje prehľad najdôležitejších súdnych rozhodnutí, ktoré sú rozdelené podľa formy diskriminácie a typu súdu, ktorý ich vydal. Prostredníctvom portálu www.diskriminacia.sk je databáza prístupná širokej odbornej i občianskej verejnosti.

 

Databáza dôležitých súdnych rozhodnutí v prípadoch diskriminácie

 
Postupne napĺňaná databáza poskytuje najmä pozitívne vnímané prípady rozhodnutí súdov vo veciach diskriminácie. Vďaka tomuto zameraniu sa môže stať cenným informačným zdrojom pre širokú i odbornú verejnosť, ktorý bude ďalej napomáhať presadzovanie princípu rovnosti a ľudských práv žien v praxi.

 
Vypracovanie databázy podporili:

– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotačného programu Dotácie na podporu rodovej rovnosti
Open Society Foundations v rámci Women´s Rights Program
Fond pre mimovládne organizácie v rámci projektu Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií

Projekt Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií bol podporený sumou 68 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.