head6.png

ENAR: Správa o stave rasizmu v EÚ a jej členských štátoch

Košice, 14. 5. 2012 (ENAR) – Medzinárodná mimovládna organizácia ENAR (European Network Against Racism) so sídlom v Bruseli zverejnila pravidelnú správu o stave rasizmu v Európe – ENAR Shadow Report. Uvádza sa v nej, že rasizmus je realitou v živote mnohých etnických a náboženských skupín v Európskej únii.

Rozsah a prejavy tejto reality sú však často neznáme a nezdokumentované – predovšetkým v oficiálnych zdrojoch – preto je obtiažne analyzovať stav a prinášať riešenia.

ENAR Shadow Report sa snaží vyplniť túto medzeru v oficiálnych zdrojoch a ponúkapohľad mimovládnych organizácií, ktorý má – vzhľadom na povahu ich fungovania – špecifický charakter a zahŕňa rôzne zdroje – oficiálne, neoficiálne, odborné aj skúsenostné. To umožňuje prístup k informáciám, ktoré niekedy nezodpovedajú akademickým štandardom, avšak autenticky odrážajú realitu v monitorovanej oblasti, pretože pochádzajú od ľudí, ktorí s problematikou prichádzajú do styku bezprostredne v teréne. To je to, čo dáva ENAR Shadow Report pridanú hodnotu a umožňuje porovnávanie s oficiálnymi a akademickými výstupmi.

ENAR Shadow Report ja zostavená na základe 27 národných Shadow Report. Autorkou slovenskej Shadow Report 2010-2011 je Irena Bihariová, predsedníčka mimovládnej organizácie Ľudia proti rasizmu. V správe poukazuje na niektoréproblémy súvisiace s diskrimináciou na úseku zamestnanosti, bývania, vzdelávania, zdravia a v oblasti prístupu k tovarom a službám, pričom zároveň uvádza ajpríklady dobrej praxe, ktoré sa osvedčili v činnosti slovenských mimovládnych organizácií. Poukazuje aj na problematiku negatívnej profilácie menšín médiami a ich vplyv na umocňovaní antirómskych a islamofóbnych vášní. Správa taktiež mapuje ajkľúčové vládne politiky a legislatívne akty prijaté v oblasti sociálnej integrácie a migrácie. Zároveň formulujeniekoľko odporúčaní pre úseky s najväčšou frekvenciou diskriminačných praktík voči príslušníkom menšín na Slovensku.

Bihariová v správe konštatuje, že animózne postoje vo verejnom diskurze smerujúpredovšetkým proti príslušníkom rómskej komunity, ale (hlavne vo virtuálnom priestore) zasahujú aj moslimov, migrantov a príslušníkov neheterosexuálnych menšín. Poukazuje aj na neefektivitu niektorých návrhov vládnych opatrení, ktoré sa snažia zabezpečiť inklúziu marginalizovaných Rómov cezrepresívne a reštriktívne opatrenia. Bihariová upozorňuje, že tento systém opatrení, ktorý sa na Slovensku skúša posledných 20 rokov, ešte viac zacykluje Rómov v extrémnej chudobe, na čo vo finále dopláca aj samotná majorita. Na druhej strane sa však v monitorovanom období oceňujú aj pozitívne zámery – napríklad snaha o právne vymedzenie sociálne vylúčených skupín tak, aby sa na nich mohli adresnejšie vzťahovať konkrétne vyrovnávacie opatrenia.

Vydanie ENAR Shadow Report je financované z programu Európskej komisie PROGRESS 2007-2013, Nadácie ENAR a Joseph Rowntree Charitable Trust.

Ďalšie informácie:

 

Kontakt:

ENAR Slovensko
Vajanského 55, 080 01 Prešov
Miroslav Lacko, riaditeľ
e-mail: ramad@centrum.sk
www.enar-eu.org