head5.png

Európska komisia začala proti štátu konanie za porušovanie práv verejnosti

SITA, 7. 10. 2008

Európska komisia oficiálne oznámila, že začala proti Slovenskej republike konanie kvôli tomu, že viaceré zákony prijaté v roku 2007 porušujú práva verejnosti chrániť si svoje zdravie a životné prostredie a tým sú v rozpore s predpismi Európskej únie.

 

Konkrétne ide o novely zákona o ochrane prírody, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona o urýchlení výstavby diaľnic. Tieto zákony boli prijaté vďaka vládnym poslancom a tichej podpore Ministerstva životného prostredia SR, a to aj napriek mnohým upozorneniam, že zákony sú v rozpore s legislatívou EÚ.

 

Komisia štátu vyčíta, že občania a ich združenia nemajú v dôsledku prijatých zákonov dostatočné práva zúčastniť sa na úradnom povoľovaní aktivít, ktoré majú dopad na zdravie ľudí a životné prostredie. Úrady sa podľa prijatých zákonov vôbec nemusia zaoberať ich pripomienkami.

 

Komisia ďalej kritizuje, že ak úrady porušia zákon a vydajú nezákonné povolenie, združenia občanov nemajú právo domáhať sa nápravy na súde.

 

Ide napríklad o povoľovanie banskej ťažby, skládok odpadu, elektrární, spaľovní nebezpečného odpadu, diaľnic, chemických tovární alebo povoľovanie závažných zásahov do prírody.

 

Vládni poslanci zrušili napríklad aj účastníctvo združení obyvateľov, ktoré by sa chceli zapojiť napr. do povoľovania ťažby uránu v Jahodnej pri Košiciach, ťažby zlata v Kremnici alebo do povoľovania plánovanej uhoľnej elektrárne v Trebišove. Spojenie obyvateľov obce do združenia bolo pritom často jedinou možnosťou, ako sa ľudia mohli stať účastníkmi úradného povoľovania a ako mohli chrániť svoje zdravie a životné prostredie.

 

Komisia tiež namieta, že aj jednotliví občania, ktorí môžu byť povolenou aktivitou zasiahnutí, často nemajú možnosť sa úradného povoľovania zúčastniť a ani sa nemôžu domáhať nápravy na súde, ak úrad vydá nezákonné povolenie.

 

To je napríklad prípad skládky v Pezinku, kde Krajský stavebný úrad pri povoľovaní umiestnenia skládky vylúčil všetkých občanov i samotné mesto Pezinok, tvrdiac, že nikto nemôže byť skládkou zasiahnutý. Tak sa nikto okrem investora nemohol zúčastniť kľúčovej fázy povoľovania skládky.

 

Právnik Peter Wilfling zo združenia Občan a demokracia uvádza: „Stav, kedy po prijatí medzinárodného Aarhuského dohovoru o účasti verejnosti na rozhodovaní, ktorý je súčasťou predpisov EÚ, prišlo na Slovensku namiesto posilnenia naopak k úplnému zrušeniu a oslabeniu mnohých významných práv verejnosti, nemá bohužiaľ v Európe obdobu. Vláda musí čo najskôr zosúladiť zákony s európskou legislatívou, aby už práva verejnosti neboli porušované. Ak to neurobí, Komisia ju môže zažalovať naEurópskom súdnom dvore.“

 

Komisia začala konanie na základe podnetu, ktorý vypracovalo občianske združenie Občan a demokracia a ktorý podalo 20 mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv a životného prostredia.