head2.png

2008

MVO odmietajú návrh novely kompetenčného zákona

10. 8. 2012

 

68 občianskych organizácií* odmietlo vládny návrh novely kompetenčného zákona, ktorú v máji 2012 predložil Úrad vlády SR, pretože ju považujú za zlú aj znepokojujúcu. Podľa nich sa vláda zbavuje zodpovednosti za ľudské práva, ktoré novelou stratili inštitucionálne zastrešenie na najvyššej úrovni. Novela totiž zrušila post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny bez adekvátnej náhrady a výrazne znížila dôležitosť rodovej rovnostiDotačné schémy na podporu ľudských práv a riešenie problémov rómskych komunít presunula na rezorty, ktoré nemajú takmer žiadne kompetencie v týchto oblastiach, ani sa doteraz touto problematikou systematicky nezaoberali (vnútro, zahraničné veci).

Continue reading

Peter Wilfling: Ľudí musí brániť únia

SME, 9. 10. 2008

Na tom, aby mali slovenskí občania možnosť chrániť si svoje zdravie a životné prostredie, záleží viac Európskej únii ako slovenskému parlamentu a ministerstvu životného prostredia. Európska komisia začala proti Slovensku konanie za porušovanie európskej legislatívy a práv verejnosti. Dôvodom je to, že vládni poslanci s tichou podporou ministerstva životného prostredia minulý rok presadili viaceré zákony, ktoré porušujú právo verejnosti chrániť si svoje zdravie a životné prostredie.

Continue reading

Európska komisia začala proti štátu konanie za porušovanie práv verejnosti

SITA, 7. 10. 2008

Európska komisia oficiálne oznámila, že začala proti Slovenskej republike konanie kvôli tomu, že viaceré zákony prijaté v roku 2007 porušujú práva verejnosti chrániť si svoje zdravie a životné prostredie a tým sú v rozpore s predpismi Európskej únie.

 

Konkrétne ide o novely zákona o ochrane prírody, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona o urýchlení výstavby diaľnic. Tieto zákony boli prijaté vďaka vládnym poslancom a tichej podpore Ministerstva životného prostredia SR, a to aj napriek mnohým upozorneniam, že zákony sú v rozpore s legislatívou EÚ.

Continue reading

Na ceste k rovnosti / On the way to Equality

Publikácia Na ceste k rovnosti opisuje aktivity a výstupy rovnomenného projektu. Obsahuje kľúčové zistenia výskumov realizovaných v rámci projektu, prípadové štúdie, závery verejných diskusií, odporúčania i stručný popis jednotlivých aktivít realizovaných v úzkej partnerskej spolupráci štyroch mimovládnych organizácií – Občan a demokracia, Inštitút pre verejné otázky, Partners for Democratic Change Slovensko a Hlava98. Continue reading

Komentár k antidiskriminačnému zákonu – 1. vydanie

Autorka: Janka Debrecéniová

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2008

Odborná publikácia vydaná združením Občan a demokracia zahŕňa detailné komentáre k ustanoveniam slovenského antidiskriminačného zákona a súvisiacej antidiskriminačnej legislatívy (pracovnoprávne vzťahy, prístup k tovarom a službám, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a pod.).

Continue reading

Čo (ne)vieme o diskriminácii

Autorka: Janka Debrecéniová

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2008

Druhé aktualizované vydanie brožúry združenia Občan a demokracia ponúka základný prehľad o témach týkajúcich sa rovnosti a diskriminácie. Je určená širokej verejnosti a ľudom, ktorí sú alebo by mohli byť znevýhodňovaní.

Continue reading

Slovensko je odstrašujúcim príkladom porušovania práv verejnosti

V piatok 13. júna 2008 sa v lotyšškej Rige skončilo medzinárodné zasadnutie 41 členských krajín Dohovoru o účasti verejnosti na rozhodovaní (tzv. Aarhuského dohovoru).Slovensko bolo na zasadnutí viackrát spomínané ako exemplárny príklad porušovania práv verejnosti a medzinárodných záväzkov.

 

Aarhuský dohovor zaväzuje štát, aby občanom a združeniam občanov chrániacich životné prostredie priznal právo účinne sa zúčastňovať na úradnom povoľovaní činností, ktoré majú vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. V prípade, ak úrady porušia zákon, musí mať verejnosť právo domáhať sa nápravy na nezávislom súde. Medzinárodné spoločenstvo tieto práva považuje za základnú slušnosť štátu voči svojim občanom.

Continue reading

Slovak Lines uľahčí cestovanie ľuďom so zdravotným postihnutím

Bratislava 19. júna 2008, Slovak Lines, Občan a demokracia

 

Dňa 12. 6. 2008 vstúpil do platnosti nový Prepravný poriadok autobusovej dopravy spoločnosti Slovak Lines. Prináša zmeny, ktoré uľahčujú ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím cestovanie v autobusoch spoločnosti.

 

V spolupráci so združením Občan a demokracia dal impulz k týmto zmenám Radovan Grman, ktorému bariéry v prepravnom poriadku a nevhodný prístup vodiča autobusu zabránili v preprave. Vodič autobusu mu ako človeku na invalidnom vozíku neumožnil cestovať bez sprievodcu a teda sa slobodne podľa potreby prepravovať, čo pánovi Grmanovi bránilo viesť inak úplne samostatný život.

Continue reading

Európska komisia začala proti štátu konanie za porušovanie práv verejnosti

Európska komisia oficiálne oznámila, že začala proti Slovenskej republike konanie kvôli tomu, že viaceré zákony prijaté v roku 2007 porušujú práva verejnosti chrániť si svoje zdravie a životné prostredie a tým sú v rozpore s predpismi Európskej únie.

 

Konkrétne ide o novely zákona o ochrane prírody, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona o urýchlení výstavby diaľnic. Tieto zákony boli prijaté vďaka vládnym poslancom a tichej podpore Ministerstva životného prostredia SR, a to aj napriek mnohým upozorneniam, že zákony sú v rozpore s legislatívou EÚ.

Continue reading

MVO vyzývajú vládu, aby neschválila novelu infozákona

Iniciatíva za dobrý zákon o prístupe k informáciám vyzvala Vládu SR, aby neschválila návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám a pristúpila k systémovému riešeniu problémov postihnutých ľudí.

 

Vláda SR bude v najbližších dňoch rozhodovať o návrhu novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Návrh novely predkladá vláde ministerstvo spravodlivosti po pripomienkovom konaní, v ktorom neakceptovalo hromadnú pripomienku. Iniciovali ju mimovládne organizácie a žiadali návrh stiahnuť.

Continue reading