head6.png

Slovak Lines uľahčí cestovanie ľuďom so zdravotným postihnutím

Bratislava 19. júna 2008, Slovak Lines, Občan a demokracia

 

Dňa 12. 6. 2008 vstúpil do platnosti nový Prepravný poriadok autobusovej dopravy spoločnosti Slovak Lines. Prináša zmeny, ktoré uľahčujú ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím cestovanie v autobusoch spoločnosti.

 

V spolupráci so združením Občan a demokracia dal impulz k týmto zmenám Radovan Grman, ktorému bariéry v prepravnom poriadku a nevhodný prístup vodiča autobusu zabránili v preprave. Vodič autobusu mu ako človeku na invalidnom vozíku neumožnil cestovať bez sprievodcu a teda sa slobodne podľa potreby prepravovať, čo pánovi Grmanovi bránilo viesť inak úplne samostatný život.

 

Výsledkom intenzívnych stretnutí a konzultácií všetkých troch zúčastnených strán bola zásadná úprava prepravného poriadku spoločnosti v časti, ktorá sa týka osobitných práv niektorých cestujúcich. Mať sprievodcu pri preprave už u osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinnosť, ale možnosť.

 

„Hoci cestujúci so zdravotným postihnutím mali pri cestovaní autobusom vždy osobitné práva, či už v podobe vyhradených sedadiel v autobuse alebo zľavy pri preprave, prax posledných rokov ukázala, že to v súčasnej dobe nestačí,“ uvádza hovorkyňa SL Eva Vozárová.

 

Dnes už prepravný poriadok spoločnosti Slovak Lines prináša štandardy modernej doby pri preprave nielen osobám s invalidným vozíkom, ktoré sú samostatné a cestujú bez sprievodcu, ale mení napríklad aj pravidlá prepravy detských kočíkov.„Naša spoločnosť urobila niekoľko zmien, ktoré uľahčujú ľuďom so zdravotným postihnutím bežný život. Tá najťažšia vec je zmena správania sa ľudí. Je to beh na dlhé trate a ešte nás všetkých čaká veľa práce,“ zdôraznil Peter Sádovský, generálny riaditeľ spoločnosti.

 

V zmysle nového prepravného poriadku je vodič autobusu pri preprave cestujúceho s invalidným vozíkom alebo s detským kočíkom povinný vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie ich nástupu na prepravu, samotnej prepravy a výstupu, a to spravidla požiadaním cestujúcich o poskytnutie pomoci.

 

Spoločnosť zároveň podnikla kroky, aby so zmenami boli oboznámení všetci/všetky vodiči a vodičky spoločnosti a dôsledne sa ňou riadili. Ako povedal Radovan Grman, efekty týchto zmien boli badateľné okamžite. „Človek, ktorý používa invalidný vozík, sa už nemusí zakaždým obávať, či ho zoberú do autobusu a či sa dostane napríklad do práce alebo na dohodnuté stretnutie. Aj keď sa ešte z času na čas vyskytujú drobné problémy, spoločnosť Slovak Lines ich bezodkladne rieši.“

 

K novému zneniu prepravného poriadku významne prispelo aj združenie Občan a demokracia. Ako uviedla Janka Debrecéniová, právnička zo združenia, „proces a výsledok tvorby zmeny prepravného poriadku je príkladom dobrej praxe pri uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona. Je zároveň prejavom spoločenskej zodpovednosti firmy, ktorá okrem snahy o dodržiavanie zákona vedie aktívny dialóg so svojimi cieľovými skupinami, ako aj so širším spektrom spoločenských aktérov a aktérok.“

 

„Výsledok tejto spolupráce je krôčikom k skvalitneniu života ľudí so zdravotným postihnutím. Slovak Lines verí, že sa k tejto iniciatíve pridajú aj ďalšie dopravné spoločnosti na Slovensku,“ dodal Peter Sádovský, generálny riaditeľ spoločnosti.