head2.png

COVID-19: Je nevyhnutné, aby európske vlády zabezpečili bezpečný a včasný prístup k interrupcii

MVO, 23. 4. 2020

Dnes sme zaslali prezidentke SR a ďalším najvyšším činiteľom výzvu, aby sa súčasná pandémia nezneužívala na ďalšie obmedzovanie práv žien v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Naopak, o to viac je nevyhnutné zabezpečiť ich ľudské práva a ochranu zdravia aj v dnešnej zložitej situácii:

Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený pán predseda vlády SR,

pandémia COVID-19 a kríza verejného zdravia postavili systémy zdravotnej starostlivosti pred veľké výzvy. Európske krajiny vrátane Slovenska sa usilujú riešiť pandémiu a chrániť obyvateľstvo. Pritom je však nevyhnutné, aby prijali aj opatrenia na ochranu zdravia, ľudskej dôstojnosti, telesnej a duševnej integrity a reprodukčnej autonómie žien a dievčat.

Upozornilo na to aj viac ako sto organizácií z rôznych európskych krajín.

Dolupodpísané organizácie zo Slovenska sa pridali k tejto výzve, keďže ženy v našej krajine čelia viacerým prekážkam v prístupe k bezpečnej a včasnej interrupcii. K takýmto prekážkam patrí napríklad nedostupnosť medikamentóznej interrupcie vhodnej pre rané štádiá tehotenstva, čakacie lehoty, nedostatočné informácie o tom, v ktorých zariadeniach je možné podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, ako aj absencia prístupu k interrupciám v niektorých častiach Slovenska a pod. Súčasná pandémia COVID-19 tieto prekážky ešte zhoršuje, na čo v uplynulých dňoch upozornila aj verejná ochrankyňa práv.⇓

Upriamujeme preto Vašu pozornosť na problémy v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktorým môžu ženy na Slovensku čeliť a ktoré môžu dopadať predovšetkým na tie najzraniteľnejšie skupiny. Spoločne so stovkou európskych organizácií vyzývame, aby predstaviteľky a predstavitelia krajín zabezpečili prístup k službám týkajúcim sa sexuálneho a reprodukčného zdravia a odmietli všetky potenciálne návrhy, ktorých cieľom je obmedziť prístup k bezpečným interrupciám a súvisiacej zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19. Výzvu považujeme za o to akútnejšiu, že programové vyhlásenie, ktoré vláda SR predložila v uplynulých dňoch, si nekladie za cieľ uvedené problémy eliminovať, ale má ambíciu práva žien a dievčat v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia ešte viac obmedzovať.

Možnosť voľby, ASPEKT, Amnesty International, Občan, demokracia a zodpovednosť, Ženské kruhy

 

Pozrite aj: