head4.png

JUDr. Daniela Lamačková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
právnička, konzultantka, lektorka, trénerka

 
Vyštudovala právo a aj doktorandské štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika. Spočiatku sa venovala všetkým oblastiam práva, neskôr sa viac zamerala na ľudské práva, medzinárodné azylové právo a občianske právo. Od roku 1999 spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, najmä so združením Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ), ako lektorka a trénerka v rámci programov a projektov so zameraním na oblasť ľudských práv a nediskriminácie. Viedla semináre a workshopy pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl, pedagógov a pedagogičky z ústavov pre výkon trestu odňatia slobody, vychovávateľov a vychovávateľky v reedukačných domovoch a diagnostických centrách, odsúdených a odsúdené, políciu, verejnú správu, príslušníkov a príslušníčky menšín i zástupcov a zástupkyne mimovládnych organizácií. Vypracovávala právne analýzy, právne komentáre, odborné a metodické texty a príručky v oblasti ľudských práv, diskriminácie, domáceho násilia, práv dieťaťa, vzdelávania a pracovného práva v kontexte slovenskej právnej úpravy a práva EÚ. V rokoch 2002 – 2006 pre ODZ koordinovala aj právne a vzdelávacie programy na východnom Slovensku, pričom sa sústredila na zavedenie klinického právneho vzdelávania na Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ. Ako externe pôsobiaca vysokoškolská pedagogička sa zaslúžila o zavedenie a realizáciu prvého klinického predmetu Právnej kliniky pre vybrané komunity / Street Law, ktorú dodnes (už ako vysokoškolská učiteľka vedie), pričom poskytuje supervíziu a koučing študentom a študentkám práva. V rámci svojho pôsobenia na Ústave európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v rokoch 2006 – 2010 viedla prednášky a semináre v oblasti európskeho práva všeobecne aj so špecifickým zameraním na problematiku ľudských práv v Európskej únii, taktiež viedla komparatívny predmet Európske systémy ochrany ľudských práv a preklady rozsudkov Súdneho dvora EÚ. Od roku 2011 až do súčasnosti pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na Pracovisku právnych kliník Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde zároveň celkovo koordinuje klinické vzdelávanie. V rámci Právnej kliniky pre vybrané komunity / Street Law študenti a študentky práva vykonávajú prax vo väzniciach a na stredných školách, kde učia o práve s využitím interaktívnych a participatívnych metód. Predmet je zameraný najmä na problematiku ľudských práv a nediskriminácie, podobne ako nový predmet Úvod do štúdia ľudských práv, ktorý pomohla na fakulte nedávno etablovať.