head2.png

Ľudia v ODZ

Uznávanú profesorku Janu Plichtovú osočujú dezinformačné weby

Denník N.sk, 24. 5. 2018

Za normálnych okolností by Jana Plichtová nemala dôvod pustiť si dezinformačné rádio Infovojna. Nedávno ani netušila, že vôbec existuje. Teraz si na počítači prehráva jednu z ich relácií, ktorej hrdinkou sa stala práve ona. Dvojica moderátorov – Ľubomír Huďo a Norbert Lichtner – začína poslucháčom rozprávať o „Janke Plichtovej“. „Neviem, prečo mi hovoria „Janka“, v živote som ich nevidela. Ale asi pre to majú nejaký hlbší dôvod,“ komentuje to s úsmevom.

Dvojica poslucháčom povie pár informácií o jej osobe a postupne pritvrdzuje. „Pani Plichtová, vy ste jedna krava. Nič viac a nič menej,“ povie do éteru Lichtner. JPlichtova_wN_270x180_orezĎalej zaznejú výrazy ako „boľševik“, „chazarská boľševická kreatúra“ a prirovnanie ku komunistickému prokurátorovi Urválkovi, ktorý v 50. rokoch účinkoval v politických procesoch. Jana Plichtová pri počúvaní zostáva pokojná, občas aj zasmeje. „Aspoň počujete, akú tí páni majú úroveň,“ poznamená.

Jana Plichtová je uznávanou profesorkou psychológie. Sedíme v jej kancelárii v Ústave aplikovanej psychológie, ktorý spadá pod Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Stretli sme sa kvôli jej znaleckému posudku, ktorý vypracovala na žiadosť polície na článok Tibora Eliota Rostasa, šéfredaktora časopisu Zem a vek. Continue reading

Anketa Pravdy: Aké je Slovensko po 25 rokoch od vyhlásenia samostatnosti?

Pravda, 3. 1. 2018

Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť:

Patrím medzi ľudí, ktorí stále považujú rozpad Československa za stratu, aj napriek tomu, že sme samostatnosťou mnohé získali. Na Slovensku asi najviac boduje ekonomický rast. Sami sme sa však obrali o to najvzácnejšie: historický odkaz demokratickej prvej československej republiky.

Nejde len o to, že deň jej založenia nie je u nás štátnym sviatkom, ale najmä o to, že hodnoty demokracie nie sú pre nás prvoradé – a to sloboda, rovnosť, spravodlivosť a ľudská dôstojnosť. Keby boli, nechýbali by všade tam, kde je to pre našu budúcnosť podstatné – vo vzdelávaní, vo verejných politikách, v sociálnej sfére i v oblasti zdravia, najmä však vo výkone verejnej moci. Continue reading

JUDr. Daniela Lamačková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
právnička, konzultantka, lektorka, trénerka

 
Vyštudovala právo a aj doktorandské štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika. Spočiatku sa venovala všetkým oblastiam práva, neskôr sa viac zamerala na ľudské práva, medzinárodné azylové právo a občianske právo. Od roku 1999 spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, najmä so združením Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ), ako lektorka a trénerka v rámci programov a projektov so zameraním na oblasť ľudských práv a nediskriminácie. Viedla semináre a workshopy pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl, pedagógov a pedagogičky z ústavov pre výkon trestu odňatia slobody, vychovávateľov a vychovávateľky v reedukačných domovoch a diagnostických centrách, odsúdených a odsúdené, políciu, verejnú správu, príslušníkov a príslušníčky menšín i zástupcov a zástupkyne mimovládnych organizácií. Vypracovávala právne analýzy, právne komentáre, odborné a metodické texty a príručky v oblasti ľudských práv, diskriminácie, domáceho násilia, práv dieťaťa, vzdelávania a pracovného práva v kontexte slovenskej právnej úpravy a práva EÚ. V rokoch 2002 – 2006 pre ODZ koordinovala aj právne a vzdelávacie programy na východnom Slovensku, pričom sa sústredila na zavedenie klinického právneho vzdelávania na Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ. Ako externe pôsobiaca vysokoškolská pedagogička sa zaslúžila o zavedenie a realizáciu prvého klinického predmetu Právnej kliniky pre vybrané komunity / Street Law, ktorú dodnes (už ako vysokoškolská učiteľka vedie), pričom poskytuje supervíziu a koučing študentom a študentkám práva. V rámci svojho pôsobenia na Ústave európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v rokoch 2006 – 2010 viedla prednášky a semináre v oblasti európskeho práva všeobecne aj so špecifickým zameraním na problematiku ľudských práv v Európskej únii, taktiež viedla komparatívny predmet Európske systémy ochrany ľudských práv a preklady rozsudkov Súdneho dvora EÚ. Od roku 2011 až do súčasnosti pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na Pracovisku právnych kliník Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde zároveň celkovo koordinuje klinické vzdelávanie. V rámci Právnej kliniky pre vybrané komunity / Street Law študenti a študentky práva vykonávajú prax vo väzniciach a na stredných školách, kde učia o práve s využitím interaktívnych a participatívnych metód. Predmet je zameraný najmä na problematiku ľudských práv a nediskriminácie, podobne ako nový predmet Úvod do štúdia ľudských práv, ktorý pomohla na fakulte nedávno etablovať.

 

PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

Lota_tb2012B_thumb_600x600
výkonná riaditeľka, projektová manažérka, expertka, konzultantka, trénerka

 

Absolventka psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Ešte počas štúdia (od roku 1981) začala pôsobiť v oblasti základného výskumu na Slovenskej akadémii vied, kde v roku 1992 získala titul kandidátky psychologických vied. V rokoch 1992 – 2004 postupne absolvovala tréningový kurz rozvoja manažérskych spôsobilostí British Institute of Management, postdoktorandskú stáž zameranú na práva menšín na Inštitúte environmentálnych a menšinových práv na Laponskej univerzite vo Fínsku a viaceré študijné programy a tréningy zamerané na moderné interaktívne a participatívne postupy v oblasti vzdelávania k ľudským právam – napríklad vo Veľkej Británii (Minority Rights Group International), Dánsku (Human Rights Institute), Poľsku a Južnej Afrike, kde sa v roku 2001 zúčastnila aj Svetovej konferencie OSN proti rasizmu. V roku 2005 bola účastníčkou prestížneho Eisenhower Fellowship Multinational Program v USA, so zameraním na uplatňovanie rovnosti a práv žien vo verejných politikách a na vzdelávanie v oblasti ľudských práv v školstve a väzenstve. Je tiež absolventkou medzinárodného programu amerického vládneho kabinetu International Visitors´ Program so zameraním na fungovanie verejných inštitúcií, orgánov verejnej moci a verejnej správy a s dôrazom na rozvoj ich vzájomnej spolupráce. Od roku 1995 je výkonnou riaditeľkou a zároveň manažérkou projektov združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ). Podieľa sa na získavaní zdrojov pre realizáciu aktivít ODZ a rozvíjaní vzťahov združenia s verejnosťou a verejným i podnikateľským sektorom. V súčasnosti koordinuje tímy viacerých projektov zameraných na prehĺbenie participácie občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík a posilňovanie verejných inštitúcií v oblasti rovného zaobchádzania a rodovej rovnosti. Koncepčne pripravuje a vedie semináre, workshopy a tréningy pre rôzne cieľové skupiny (verejná správa, zamestnávatelia, mimovládne organizácie, súdy, polícia, inšpektoráty práce a pod.). Je autorkou viacerých správ a analýz v oblasti ochrany, monitoringu a presadzovania ľudských práv, antidiskriminácie, rovnakého zaobchádzania, rodovej rovnosti a ľudských práv žien.

 

Ing. Ľubica Trubíniová

mediálna manažérka
 

Koordinuje mediálne a prezentačné aktivity ODZ, administruje web stránku združenia www.odz.sk a špecializovaný portál www.diskriminacia.sk. Je dlhoročnou aktivistkou v oblasti ochrany životného prostredia aj ľudských a občianskych práv. Má bohaté skúsenosti s prácou v mimovládnych organizáciách, vedením kampaní za riešenie konkrétnych spoločenských problémov, občianskou advokáciou a participáciou, komunikáciou s verejnou správou, politickou sférou a médiami.

Ako aktivistka iniciatívy Bratislava otvorene sa venuje občianskym aktivitám na komunálnej úrovni, najmä problematike participácie verejnosti pri rozhodovaní, otvorenej samosprávy, územného plánovania a výstavby, ochrany pamiatok, zelene a i.
 

Expertíza:

 • občianska participácia, monitoring verejných politík
 • občianska advokácia, kampane
 • mediálna komunikácia, public relation
 • manažment, koordinácia, supervízia, evalvácia
 • ochrana životného prostredia

Profesionálna prax:

 • od 2006: členka občianskej iniciatívy Bratislava otvorene
 • 1995 – 2009: členka autorského kolektívu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) – spoluautorka kapitoly Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj v každoročne vydávanej Súhrnnej správe o stave spoločnosti
 • 1990 – 2009: aktivistka a projektová manažérka viacerých environmentálnych mimovládnych organizácií: Greenpeace Slovensko (zakladateľka a riaditeľka, 1993 – 2003), Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR, od 1993), Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ, od 2003), Mimovládny výbor Naše Tatry (MVNT, 2004 – 2007), Energia 2000 (1996 – 2003) a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK, od 1990) – ZO č. 27 Podunajsko

Vzdelanie:

 • 1986 – 1989: Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta, Bratislava – Katedra geotechniky, interná ašpirantúra – ašpirantské minimum, špecializácia – Mechanika zemín
 • 1978 – 1983: Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta, Bratislava, špecializácia – Geotechnika

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

 • tréning Facilitácia – vedenie stretnutí, akreditovaný MŠ SR – certifikát PDCS (2011)
 • kampaň Za dobrý zákon o prístupe k informáciám (2000)
 • monitoring uplatňovania infozákona v praxi (2001)
 • kampane za trvalo udržateľné riešenie náročných environmentálnych problémov – jadrová energetika (1993 – 2003), VD Gabčíkovo a lužné lesy Podunajska (1990 – 1993, 2003 – 2007), certifikácia FSC (2007 – 2008), TANAP po smršti v r. 2004 (2004 – 2007) a i.
 • Cena Josefa Vavrouška, Nadace Charty 77 – za aktivity na ochranu životného prostredia (2000)
 • The Sasakawa Environmental Award (Slovensko), The Sasakawa Peace Foundation – spoluautorstvo Novej energetickej politiky SR (2000)

 
Životopis
 

Ľudmila Pauková

účtovníčka
 

Vedie účtovnú a mzdovú agendu ODZ od roku 1996. Spolupracuje s výkonnou riaditeľkou, koordinátorkami projektov pri administrácii účtovných dokladov, vyúčtovaní projektov združenia, pripravuje podklady pre priebežné a záverečné finančné správy. Absolvovala viaceré špecializované školenia o vedení účtovníctva v mimovládnych organizáciách.
 

Expertíza:

 • vedenie kompletného účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy
 • poradenstvo a konzultácie z rôznych oblastí účtovníctva
 • reporting
 • vyúčtovanie grantov

Profesionálna prax:

 • od 2004: Pauková Ľudmila, spol. s r.o. – konateľka, hlavná účtovníčka spoločnosti
 • 2001 – 2003: SZČO
 • 1997 – 2001: EDIVAN, a.s. – samostatná účtovníčka
 • od 1997: Nadácia Občan a demokracia (neskôr ODZ) – samostatná účtovníčka

Vzdelanie:

 • 1983 – 1987: SPŠ M. C. Sklodowskej, Svit (zameranie – ekonomika)

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

 • Kurzy jednoduchého, podvojného účtovníctva, ochrana osobných údajov, mzdy, školenia z daňovej a účtovnej oblasti, podľa legislatívnych zmien

 
Životopis
 

Mgr. Margaréta Vozáriková

právnička

 

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2004-5 spolupracovala so združením Spoločnosť pre otvorené súdnictvo na projekte občianskeho monitoringu súdov. V rokoch 2008-9 aktívne spolupracovala so združením Občan a demokracia na programe Právo na každý deň, v rámci ktorého vyučovala právo formou interaktívneho učenia v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou, ako aj na monitoringu prístupu k súdnym rozhodnutiam v rámci projektu Za transparentné súdnictvo podporujúce princíp rovnosti. Od júna do augusta 2010 pracovala ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave.
Spolupracuje so združením Občan, demokracia a zodpovednosť pri monitoringu právneho prostredia zameranom na implementáciu antidiskriminačnej legislatívy a jej uplatňovanie pri tvorbe verejných politík v SR. Zároveň príležitostne pracuje aj ako grafička a webdizajnérka.

Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD.

psychologička, konzultantka, lektorka

 

Vyštudovala psychológiu a ukončila interné doktorandské štúdium na katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Absolvovala semináre a dlhodobý výcvik v procesorientovanej psychoterapii so zameraním na individuálnu psychoterapiu, vzťahovú prácu a facilitáciu skupinových procesov. Od roku 2000 pôsobí ako psychoterapeutka.
V rokoch 2001-8 úzko spolupracovala so združením Občan a demokracia ako koordinátorka projektov a lektorka. V rámci projektov pripravila vydanie dvoch publikácií pre učiteľky a učiteľov stredných škôl, ktoré sa zameriavajú na problematiku rodových stereotypov a na otázky sexuálnej orientácie. Realizovala tiež workshopy a pracovné semináre pre študentov a študentky vysokých škôl a stredoškolských učiteľov a učiteľky. V súčasnosti spolupracuje so združením ako lektorka a konzultantka.

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.

Debra_webinar_2021_thumb_420x420


zástupkyňa riaditeľky, právnička, analytička, konzultantka, lektorka

 
Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a následne absolvovala postgraduálne štúdium v odbore európske právo a právna komparatistika na Oxfordskej univerzite. Doktorandské štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. V rokoch 2007 – 2009 absolvovala prestížny Women´s Human Rights Training Institute. Od roku 2000 pôsobí v združení Občan, demokracia a zodpovednosť a podieľa sa na realizácii advokačných, publikačných, vzdelávacích a výskumných projektov najmä v oblasti antidiskriminácie a rovného zaobchádzania, ľudských práv žien a rodovej rovnosti. V uvedených oblastiach sa intenzívne zapája aj do procesov tvorby verejných politík a právnych predpisov. Napríklad v roku 2007 bola členkou vládnej medzirezortnej komisie pre novelizáciu antidiskriminačného zákona. Ako zástupkyňa verejnosti sa formou tvorby hromadných pripomienok a účasti na rozporových konaniach podieľala aj na novelizácii ďalších právnych predpisov (v častiach týkajúcich sa rovného zaobchádzania a nediskriminácie) – napríklad Zákonníka práce, zákona o inšpekcii práce, zákona o rodičovskom príspevku, zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, zákona o súdnych poplatkoch či Civilného sporového poriadku. Od roku 2009 v mene združenia Občan, demokracia a zodpovednosť zastupuje v súdnych konaniach viacero osôb, ktoré boli dotknuté diskrimináciou v zamestnaní. V rokoch 2009 – 2016 bola členkou Európskej siete právnych expertiek a expertov pre oblasť rodovej rovnosti a nediskriminácie. V rokoch 2015 – 2019 poskytla v oblasti reprodukčných práv žien expertné konzultácie komisárovi Rady Európy pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN pre násilie na ženách, jeho príčiny a dôsledky a Svetovej zdravotníckej organizácii.

Okrem ďalších publikácií a článkov je autorkou publikácií Antidiskriminačný zákon: Komentár (Občan, demokracia a zodpovednosť, 2008, dotlač 2012) a Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti: Fungovanie mechanizmov nápravy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v SR (Občan, demokracia a zodpovednosť, 2021). Je editorkou a spoluautorkou publikácie Inšpekcia práce a zásada rovnakého zaobchádzania s dôrazom na pohlavie a rod: právne rámce, bariéry, príklady dobrej praxe a odporúčania pre legislatívu, politiky a prax v SR (Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2014) a publikácií Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (Občan, demokracia a zodpovednosť, 2015), Ženy – Matky – Telá II: Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (Občan, demokracia a zodpovednosť, Ženské kruhy, 2016) a Pôrod – Práva – Pandémia: Monitorovacia správa o porušovaní ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci so združením Ženské kruhy, 2021).
 

Bibiána Pufflerová

koordinátorka aktivít ODZ
 

Študuje strategický manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala študijný pobyt na Athens University of Economics and Business v Grécku a letnú európsku univerzitu v Rumunsku a Bulharsku zameranú na európske právo a práva menšín. Koordinuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na organizácii aktivít projektov ODZ. Podieľa sa najmä na komunikácii s ich účastníčkami a účastníkmi a na marketingových aktivitách. Zameriava sa na spoluprácu a vytváranie vzťahov mimovládneho sektora s firemným prostredím. Vzdeláva sa v oblasti ochrany ľudských práv a diskriminácie, s osobitným ohľadom na rodovú rovnosť, spoločenskú zodpovednosť a nediskrimináciu vo firemnom prostredí.
 

Expertíza:

 • nediskriminácia vo firemnom prostredí
 • antidiskriminačné politiky
 • rodová rovnosť
 • spoločenská zodpovednosť firiem
 • monitoring verejných politík a občianska participácia

Profesionálna prax:

 • september 2012 – súčasnosť: junior expertka, Centrum vzdelávania MPSVR SR

Vzdelanie:

 • od 2011: magisterské – Univerzita Komenského, Fakulta manažmentu, Bratislava; špecializácia – Strategický manažment, 2. ročník
 • 2008 – 2011: bakalárske: Univerzita Komenského, Fakulta manažmentu, Bratislava; špecializácia – Medzinárodný manažment: Francúzsky program; bakalárska práca: Rodové rozpočtovanie
 • 2010: Erasmus študijná mobilita – letný semester – Athens University of Economics and Business, Grécko
 • 2004 – 2008:  Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín

Doplnkové vzdelávacie tréningy a aktivity:

 • Seminár – Ako eliminovať diskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity – odporúčania (2012) – ILGA EUROPE
 • Letná európska univerzita v Rumunsku/Bulharsku: Európa ako spoločenstvo riadené právami (2012) – Centre international de formation européenne
 • Mentor Network Program (2012) – The American Chamber of Commerce
 • Oni a my – Ako na to? O rozvíjaní spolupráce neziskových iniciatív s firemnými partnermi (2012) – Voices
 • Študentský projekt Gender equality in companies – Studyka.com – úspech tímu – semifinálové kolo
 • Situačný testing a etické kódexy (2012) – Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ)
 • Rodový tréning pre začínajúcich aktivistov/tky z mimovládnych organizácií (2011 – 2012) – Možnosť voľby
 • Občianska participácia, diskriminácia a ľudské práva (2011) – ODZ
 • Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch (2010, 2012) – ODZ

 
Životopis