head4.png

K poslaneckým návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia

MVO, 6. 3. 2014

28 organizácií a 77 osobností z oblasti ochrany ľudských práv, akademickej sféry a občianskeho aktivizmu dnes vyzvalo v otvorenom liste poslancov a poslankyne NR SR, aby odmietli navrhované zmeny Ústavy SR zavádzajúce ústavný zákaz manželstiev párov rovnakého pohlavia. Oba návrhy, prvý predložený 24. februára tohto roku 40 opozičnými poslancami a poslankyňami, druhý 28. februára predsedom NR SR Pavlom Paškom (Smer-SD) a predsedom poslaneckého klubu KDH Pavlom Hrušovským, dopĺňajú  článok 41 odsek 1 Ústavy SR o vety: „Manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“

V liste zdôrazňujú, že navrhovaná právna úprava nijakým spôsobom nezvyšuje už existujúcu ústavnú ochranu manželstva, rodiny, rodičovstva a detí, ktoré sú navyše chránené medzinárodnými dohovormi a zmluvami o ľudských právach, ktoré majú prednosť pred našimi zákonmi. Jediným faktickým cieľom tejto úpravy explicitne deklarovaným aj v dôvodovej správe spoločného návrhu poslancov Pašku a Hrušovského je zamedziť párom rovnakého pohlavia prístup k inštitúcii manželstva  a pravdepodobne aj k akejkoľvek inej právnej úprave ich vzťahov.

Janka Debrecéniová (Občan, demokracia a zodpovednosť, členka siete právnych expertiek a expertov Európskej komisie v oblasti antidiskriminácie) k tomu poznamenáva: „Ide o porušenie práva na rovnosť na základe menšinovej sexuálnej orientácie, v spojení s právom na ľudskú dôstojnosť a ďalšími právami, napríklad na ochranu súkromného a rodinného života. Na takéto obmedzenie práv musí mať štát veľmi vážne dôvody. Predkladatelia a ani nik iný však takéto dôvody nepreukázali.“

Prijatie navrhovanej ústavnej zmeny by bolo ďalšou stigmatizáciou ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou a pokusom zabrániť diskusii zameranej na právne uznanie párov rovnakého pohlavia a LGBTI rodín. Tá je naopak veľmi potrebná, pretože v súčasnosti LGBTI ľudia na Slovensku žijú v spoločnosti, v ktorej nemôžu napĺňať svoje práva, sú stále vo veľkej miere vystavení predsudkom a nie sú dostatočne chránení pred násilím a diskrimináciou. Podľa Jarmily Lajčákovej (členky Správnej rady Agentúry Európskej únie pre základné práva): „Prijatím novely by najvyšší zákon nášho štátu priamo vytvoril dve kategórie ľudí. Znamenalo by to, že osobná integrita, city a vzťahy LGBTI ľudí by neboli hodné ochrany a boli by považované za priamu hrozbu pre celú spoločnosť.“

Napriek tomu, že diskriminácia je zakázaná Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) a Európskou sociálnou chartou, Amnesty International dokumentuje prípady viacnásobných porušení ľudských práv LGBTI ľudí naprieč európskym kontinentom vrátane Slovenska. Výkonná riaditeľka Amnesty International Slovensko Jana Malovičová dodáva: „Navrhované zadefinovanie manželstva ako výlučného zväzku muža a ženy môže viesť nielen k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, ale odmietnutie rovnakého občianskeho uznania vzťahov rovnakého pohlavia by zabránilo v prístupe k radu ďalších práv, ako je právo na bývanie, sociálne zabezpečenie a iných práv.“ Známy je prípad Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý v prípade Schalk a Kopf proti Rakúsku konštatoval, že odkaz na „mužov a ženy“ v EDĽP už ďalej nemusí znamenať, že „právo uzavrieť manželstvo zakotvené v článku 12 musí byť vo všetkých prípadoch limitované len na manželstvo medzi dvoma osobami opačného pohlavia“.

Slovenská republika je jednou z posledných krajín Európskej únie právne neuznávajúcou rodiny založené pármi rovnakého pohlavia. Aj krajiny, s ktorými sme stáročia žili v spoločných štátnych zväzkoch, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko, tak už dávnejšie urobili. „Vyzývame preto poslancov a poslankyne NR SR, aby právne predpisy a politiky uznávali rozmanitosť rodinných foriem a aby prijali všetky potrebné legislatívne a administratívne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby žiadna rodina nebola diskriminovaná z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity osôb, ktoré ju tvoria,“ uzavrel Martin Macko (výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť).
 

Stiahnite si: