head6.png

Komisárka pre deti predložila NR SR správu o svojej činnosti za rok 2021

Komisárka pre deti, 18. 2. 2022

Komisárka pre deti Viera Tomanová predložila na rokovanie Národnej rady SR Správu o činnosti komisárky pre deti za rok 2021. Správa obsahuje najmä zistenia o negatívnych vplyvoch pandnemických opatrení na deti, ako aj množstvo systémových návrhov prostriedkov nápravy, ktoré komisárka pre deti postupne v priebehu rokov 2020 a 2021 predkladala príslušným ministrom a ďalším zodpovedným orgánom štátu s cieľom odstrániť porušovanie práv detí.

V správe na stranách 49 – 50 sa komisárka pomerne obsiahlo venuje našim zisteniam monitoringu o porušeniach práv novorodencov pri poskytovaní popôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. Zistenia sme uverejnili v publikácii PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA: Monitorovacia správa o porušovaní ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, ktorú sme vydali v minulom roku.

V tejto súvislosti komisárka pre deti osobitne spomína nami zistené porušovanie ľudských práv žien a detí formou separácie matiek od ich novorodencov, ako aj zákonnú povinnosť zdravotníckeho personálu poskytovať klientkam a klientom informácie tak, aby boli všetky zdravotnícke úkony vykonané výlučne len na báze informovaného súhlasu dotyčnej osoby. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na neonatologickú starostlivosť, teda poskytovanie zdravotnej starostlivosti novorodencom a ich matkám, ktoré sú zákonnými zástupkyňami dieťaťa.

Komisárka preto vo svojej správe uvádza, že podporuje snahy o podnietenie verejnej a odbornej diskusie na danú tému a v rámci ochrany práv dieťaťa aj samotné návrhy opatrení, ktoré uvádzame v monitorovacej správe, a to najmä v bodoch 4.2. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti výlučne na báze informovaného súhlasu, 4.8. Podpora kontaktu koža na kožu bezprostredne po pôrode a 4.11. Zamedzenie separácii rodičov a novorodencov vrátane predčasne narodených detí a iných detí hospitalizovaných s potrebou špecializovanej starostlivosti.

V rámci svojich zákonných kompetencií sa komisárka ďalej obrátila aj na hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva pre neonatológiu a na predsedníčku odbornej spoločnosti – Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti so žiadosťou o vytvorenie jednotných pravidiel v súvislosti s rozdielnymi praktickými poznatkami tehotných žien a matiek po pôrode, ako sú zaznamenané v našej publikácii a tiež v podnetoch, doručených jej úradu.

Na základe výsledkov tejto komunikácie má byť vytvorený jednotný odborný informačný materiál pre pozitívne testované rodičky pred pôrodom s cieľom zabezpečiť jednotné, úplné a z medicínskeho pohľadu správne informovanie budúcej matky o nesporných výhodách úzkeho kontaktu matka – dieťa, ale i možných krátko- i dlhodobých rizikách infekcie COVID-19 pre novorodenca. Materiál by mal matkám uľahčiť individuálne rozhodnutie o spôsobe starostlivosti o dieťa po jeho narodení. Slobodné rozhodnutie matky bude potvrdené jej podpisom, pred ktorým ju ošetrujúci zdravotnícky pracovník/pracovníčka bude podrobne informovať formou zákonného poučenia. Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre neonatológiu predpokladal zavedenie jednotného informačného materiálu do praxe v novembri 2021.

Napokon komisárka pre deti vo svojej správe odporúča naďalej venovať náležitú pozornosť tejto problematike.

 
Správa komisárky pre deti je zverejnená na webovom sídle Úradu komisára pre deti.

 

Stiahnite si: