head1.png

Konferencia REPRODUKCIA versus PRODUKCIA – Začarovaný kruh diskriminácie žien

V spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy sme 29. októbra 2014 v Bratislave usporiadali odbornú konferenciu REPRODUKCIA versus PRODUKCIA – Začarovaný kruh diskriminácie žien. Jej cieľom bolo prispieť k systémovým zmenám v oblasti presadzovania rodovej rovnosti a ľudských práv žien.

Konferencia sa venovala výskumným zisteniam týkajucim sa diskriminácie žien na trhu práce v kontexte reprodukčných práv a širším súvislostiam diskriminácie žien s vážnymi dopadmi na ich zdravie, dôstojnosť, sebaúctu, autonómiu, ekonomickú nezávislosť a celkovo na pocit šťastia a životnej pohody – teda so zásadnými dopadmi na realizáciu ich ľudských práv a na ich slobodu. Druhým tematickým okruhom boli ľudské práva žien v kontexte reprodukčných práv, najmä ich porušovanie pri pôrodoch (t. j. pred, počas a po pôrodoch) v pôrodniciach na Slovensku.

Na konferencii sa zúčastnilo takmer 50 osôb z rozličných sfér a najrôznejších profesií: odborníčky a odborníci z praxe (lekárky a lekári, pôrodné asistentky, psychologičky, sociologičky a i.) – napr. zo Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Slovenskej pôrodnícko-gynekologickej spoločnosti, z Univerzity Komenského a ďalších akademických inštitúcií, riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku, zástupkyne nórskej a holandskej ambasády, UNICEF, Americkej obchodnej komory, Kancelárie verejnej ochrankyne práv, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ďalej osoby z verejnej správy – ministerstva spravodlivosti, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva zahraničných vecí, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a i.

Účastníčky a účastníci konferencie sa zhodli na tom, že diskutované okruhy sú vážnym problémom zdravotníctva a celej spoločnosti na Slovensku, ktorému sa nevenuje takmer žiadna pozornosť. Otázky za akých podmienok a okolností rodia ženy v zdravotníckych zariadeniach a čo sa deje ženám pri pôrode dieťaťa pritom zďaleka nie sú iba medicínskymi otázkami, ale aj dôležitými témami ľudských práv žien. Všetky zúčastnené osoby vyslovili vôľu viesť ďalej otvorenú diskusiu, vzájomne sa informovať a spoločne pracovať na riešení problémov pomenovaných v diskusii a potvrdených zisteniami z monitoringu. Mnohí zároveň konštatovali potrebu vyvíjať tlak na ministerstvo zdravotníctva, aby v praxi reálne napĺňalo svoje poslanie, nevyhýbalo sa zodpovednosti za zlyhania v dodržiavaní práv žien pri pôrodoch a urýchlene prikročilo k náprave systémových chýb v tejto oblasti.

 

Stiahnite si:

 

Vybrané informácie prezentované na konferencii:

 

 

Projekt Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií bol podporený sumou 68 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.
 

ODZ_logo_farba_512_zmensene

ZK_logo1_w_hl

EEA_logo_wEEA+N_hrube

OSF-I_logo_w

OSF_logo_2_wOSF_zarovno