head6.png

Minister zdravotníctva chce diskriminovať ženy

O vládnom návrhu zákona rokuje NR SR

Bratislava, 8. 9. 2011 (ODZ) – Ustanovenia návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia predloženého ministrom zdravotníctva by výslovne zakázali akúkoľvek možnosť úhrady antikoncepčných prostriedkov určených na prevenciu neželaného otehotnenia [1] z verejného zdravotného poistenia. Ustanovenia sú v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s princípmi rovnosti a zákazu diskriminácie zaručenými v ústave. Ich prijatím by sa diskriminácia žien zakotvila priamo do právneho poriadku. Ľudskoprávne a feministické organizácieCentrum pre reprodukčné právaMožnosť voľby a Občan, demokracia a zodpovednosť preto vyzývajú poslancov a poslankyne NR SR, aby tieto diskriminačné ustanovenia z návrhu zákona vypustili a nedovolili obmedzovať práva žien predkladaným zákonom. Návrh MVO schválil aj Ústavnoprávny výbor NR SR na svojom zasadnutí 23. 8. Parlament prerokuje zákon v druhom čítaní pravdepodobne už dnes, 8. 9. 2011.

Antikoncepcia nie je záležitosťou životného štýlu, ako naznačuje vládny návrh. Ženy majú právo slobodne a zodpovedne sa rozhodovať o počte a čase narodenia svojich detí, právo na prístup k službám zdravotnej starostlivosti bez diskriminácie, ako aj právo mať prístup k prostriedkom, ktoré im umožnia uvedené práva uplatňovať [2]“, hovorí Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Podľa Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (Výbor CEDAW), ďalších výborov OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)antikoncepcia jednoznačne patrí k primárnej zdravotnej starostlivosti. Zmluvné strany dohovoru sú povinné zabezpečiť prístup k službám zdravotnej starostlivosti, ktoré potrebujú prevažne alebo výlučne ženy, a to nielen formálny, ale aj faktický. Nezabezpečenie tohto prístupu považuje Výbor CEDAW za diskrimináciu žien, a teda porušenie medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv.

V SR antikoncepčné prostriedky nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, používateľky si ich musia zaplatiť v plnej cene. Neželaným otehotnením sú preto najviac ohrozené ženy a dievčatá s nízkym príjmom či žijúce v násilných vzťahoch, ktoré nemajú na ich úhradu finančné prostriedky, takže antikoncepcia je pre ne prakticky nedostupná. Jej vysoká cena núti mnohé ženy užívať antikoncepciu nižšej kvality, alebo uchýliť sa k nespoľahlivým tradičným metódam plánovaného rodičovstva. „Zakotvením legislatívneho zákazu uhrádzať z verejného zdravotného poistenia antikoncepčné prostriedky určené na prevenciu neželaného otehotnenia by sa uvedený stav ešte zhoršil. Tento zákaz by zabránil aj do budúcna, aby sa antikoncepcia mohla uhrádzať z poistenia, po rozhodnutí štátnych orgánov zodpovedných za kategorizačný proces,“ upozorňuje Adriana Mesochoritisová, predsedníčka občianskeho združenia Možnosť voľby.

Aj bez protiústavných ustanovení bude môcť vláda – a ministerstvo zdravotníctva cez kategorizačný proces – rozhodovať, ktoré lieky a v akom rozsahu budú uhrádzané z verejných zdrojov,“ zdôrazňuje Šarlota Pufflerová. „Je najvyšší čas, aby minister zdravotníctva Uhliarik zverejnil skutočné dôvody, prečo chce zákonom obmedzovať reprodukčné práva a slobodu žien autonómne sa rozhodovať.“

Ešte v roku 2008 Výbor CEDAW osobitne upozornil Slovenskú republiku, že služby v oblasti plánovaného rodičovstva na Slovensku zaostávajú za požiadavkami stanovenými v medzinárodných normách. Vyzval vládu, aby zlepšila prístup žien a dospievajúcich dievčat k finančne dostupnej reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, ich prístup k informáciám a k finančne dostupným prostriedkom plánovaného rodičovstva [3]. Žiadna zo slovenských vlád však toto odporúčanie neimplementovala ani sa komplexne nevenovala prekážkam, ktoré bránia ženám v prístupe k antikoncepčným prostriedkom [4].

Uvedené ustanovenia vládneho návrhu sú neprijateľné aj z iných dôvodov. Popierajú jeden z hlavných cieľov zdravotnej politiky – prevenciu. Sú v rozpore aj s ďalším deklarovaným účelom návrhu zákona, efektívnym využívaním nákladov na zdravotnú starostlivosť. „Antikoncepcia predstavuje zdravotne najbezpečnejšiu a z dlhodobého hľadiska aj ekonomicky najvýhodnejšiu cestu, ako predchádzať neželaným i neplánovaným tehotenstvám. K záveru, že bezplatné poskytovanie antikoncepčných prostriedkov je z hľadiska efektívnosti nákladov na zdravotnú starostlivosť nesporným prínosom, dospeli napríklad špecializované odborné štúdie o službách plánovaného rodičovstva vo Veľkej Británii,“ dopĺňa Adriana Lamačková, právna poradkyňa Centra pre reprodukčné práva v New Yorku. Aj WHO opakovane poukazuje na zdravotné prínosy a efektívnosť nákladov bezplatnej alebo aspoň finančne dostupnej antikoncepcie. Zaradila preto antikoncepčné prostriedky do svojho Modelového zoznamu esenciálnych liekov, ktorý predstavuje minimum nutné pre základný systém zdravotnej starostlivosti.

„Jedno je isté – a to pochopí každý demokraticky zmýšľajúci človek: ideológia ani porušovanie ľudských práv nemajú miesto v ústavnom poriadku SR ani v reforme zdravotníctva a ani v žiadnom našom zákone,“ uzatvára Adriana Mesochoritisová.

Pozn.:

[1] Návrh nevylučuje úhradu antikoncepčných prostriedkov predpísaných zo zdravotných dôvodov.
[2] Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) – čl. 16 ods. 1 písm. e), resp. čl. 12
[3] Záverečné zistenia k Slovensku, Výbor CEDAW, júl 2008
[4] Publikácia VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom

Pozrite aj:

 

Kontakt:

• Šarlota Pufflerová (Občan, demokracia a zodpovednosť) – 02-5292 4026, pufflerova@oad.skwww.oad.sk
• Adriana Lamačková (Center for Reproductive Rights, New York) – 0044-20-8249 8372, ALamackova@reprorights.org,http://reproductiverights.org
• Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby) – 02-5443 0889,adriana@moznostvolby.sk,http://moznostvolby.wordpress.com