head2.png

Monitoring a analýza prístupu verejnosti k súdnym rozhodnutiam

Občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť vykonalo v roku 2009 monitoring všetkých okresných a krajských súdov, ako sprístupňujú verejnosti svoje súdne rozhodnutia. Aktivita Monitoring a analýza prístupu verejnosti k súdnym rozhodnutiam je súčasťou projektu Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti.

 

Výsledkom monitoringu je zistenie, že mnohé okresné a krajské súdy nedodržiavajú zákon o slobodnom prístupe k informáciám, napriek tomu, že sú podľa neho povinné sprístupňovať celé rozsudky, po vylúčení chránených (napr. osobných) údajov. Viaceré súdy pritom postupovali inak – horšie – voči individuálnym osobám než voči občianskemu združeniu.

 

Jedným z cieľov projektovej aktivity bolo motivovať súdy, aby svoje rozsudky poskytovali verejnosti. Správu z monitoringu a v nej obsiahnutú právnu analýzu sprístupňovania súdnych rozhodnutí sme preto zaslali všetkým monitorovaným súdom.

 

V rámci projektovej aktivity sme 54 okresným súdom a 8 krajským súdom zaslali 124 žiadostí o sprístupnenie rozsudkov podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V prvej fáze monitoringu podávali žiadosti fyzické osoby, v druhej fáze podávalo žiadosti samotné občianske združenie (v roku 2009 ešte pod názvom Občan a demokracia).

 

V oboch fázach bol značný počet súdov, ktoré na žiadosti vôbec neodpovedali, odpovedali až po zákonnej lehote, rozsudok z rôznych dôvodov nesprístupnili alebo odkázali na iné inštitúcie. Niektoré súdy zaslali iba výrok požadovaného rozsudku bez jeho odôvodnenia.

 

Ďalšie informácie:

 

Projekt sa realizuje v rámci Blokového grantu NOS-OSF s finančnou podporou z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.