head5.png

Monitoring prístupu verejnosti k súdnym rozhodnutiam

Autorka, autor: Kristína Babiaková, Peter Wilfling

Vydalo: združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, január 2010
 
Publikácia je správou z projektovej aktivity Monitoring a analýza prístupu verejnosti k súdnym rozhodnutiam. V rámci projektu Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti  ju vydalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.

Správa podrobne približuje monitoring všetkých okresných a krajských súdov v SR, ktorý vykonalo združenie ODZ v roku 2009.

Popisuje ciele a priebeh monitoringu, analyzuje jeho hlavné zistenia, problematiku sprístupňovania súdnych rozhodnutí a právne východiská monitoringu. Dôraz kladie na právny komentár k procesnému postupu súdov a k dôvodom nesprístupňovania rozhodnutí. Závery monitoringu ústia do odporúčaní k sprístupňovaniu súdnych rozhodnutí.

Publikácia je určená širokej i odbornej verejnosti, najmä pôsobiacej v oblasti súdnictva. Vyšla v slovenskom jazyku.
 

Stručný prehľad výstupov monitoringu

Publikácia na stiahnutie (pdf – 1,7 MB)