head2.png

MVO: Novela Zákonníka práce umožňuje diskrimináciu tehotných žien

Slovenská republika stále neplní svoje medzinárodné záväzky

Bratislava, 2. 3. 2011 (MVO) – Novela Zákonníka práce, ktorú onedlho predloží ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do medzirezortného pripomienkového konania, stále obsahuje neprijateľné ustanovenie, ktoré umožňuje diskriminovať tehotné ženy, ženy krátko po pôrode alebo dojčiace ženy. Napriek mnohým aktivitám mimovládnych organizácií (MVO) totiž ministerstvo odmieta upraviť ustanovenie tak, aby zamestnávatelia mohli prepustiť tieto ženy v skúšobnej dobe iba výnimočne, z vážnych a opodstatnených dôvodov, nijako nesúvisiacich s ich tehotenstvom alebo materstvom, ktoré by museli pri prepúšťaní uviesť v písomnej forme. Na toto flagrantné ignorovanie ľudskoprávnych aj medzinárodnoprávnych záväzkov SR preto MVO upozorňujú premiérku Ivetu Radičovú, podpredsedu vlády Rudolfa Chmela a ministra práce Jozefa Mihála v dnes zaslanomotvorenom liste a žiadajú nápravu tohto stavu. List za dva dni podporilo 25 organizácií [1] a 61 jednotlivcov a jednotlivkýň.

Už od októbra minulého roku MVO žiadajú, aby ministerstvo transponovalo do novely Zákonníka práce tzv. tehotenskú smernicu EÚ [2] spolu so smernicou o rovnakom zaobchádzaní so ženami a mužmi v oblasti zamestnania [3], príslušnými ustanoveniami Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien [4] či Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183 [5]. Predpisy práva EÚ a medzinárodného práva sú pre SR záväzné a podľa Ústavy SR majú prednosť pred zákonmi.

„Zákonník práce svojou súčasnou dikciou, že zamestnávateľ môže ukončiť pomer v skúšobnej dobe „z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu“, stále vyvoláva dojem, že možno celkom legálne prepúšťať tehotné ženy, hoci aj v súvislosti s ich tehotenstvom. Na to, že takáto diskriminačná prax je u zamestnávateľov veľmi častá, poukazujú nielen každodenné skúsenosti žien, ale aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vo svojich každoročných správach o stave dodržiavania ľudských práv,“ uviedla právnička Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

„Zdôrazňujeme, že nechceme oslabovať inštitút skúšobnej doby. Naopak, je to veľmi dôležitý spôsob, ako sa zamestnávatelia a ich zamestnanci a zamestnankyne môžu vzájomne „otestovať“. Chceme iba, aby ženy v skúšobnej dobe nemohli byť prepúšťané pre svoje tehotenstvo a materstvo. Tým, že legislatíva bude obsahovať explicitne tento zákaz aj konkrétne mechanizmy jeho naplnenia, SR zároveň zabezpečí ústavnú požiadavku právnej istoty pre všetky subjekty práva, teda aj pre zamestnávateľov,“ doplnil ľudskoprávny aktivista Laco Oravec.

Súčasný stav považujú MVO za znepokojujúci a alarmujúci z viacerých dôvodov. Tento vážny signál o pokračujúcom ignorovaní ľudskoprávnych záväzkov SR môže nadobudnúť aj veľmi hmatateľnú finančnú podobu – napríklad vo forme povinnosti Slovenskej republiky uhradiť zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobí konkrétnym osobám alebo subjektom netransponovaním smerníc EÚ. Okrem toho má v praxi závažné dôsledky na uplatňovanie ľudských práv žien – práva na zdravie, na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, na prácu a na odmenu za vykonanú prácu, na sociálne zabezpečenie a pod. Jedným z nich je napr. skutočnosť, že tehotné ženy v skúšobnej dobe musia svoje tehotenstvo tajiť. Okrem toho, že ide o závažný zásah do ich ľudskej dôstojnosti, utajovaním tehotenstva sa napr. vystavujú riziku, že budú musieť vykonávať práce zakázané tehotným ženám. V iných prípadoch zas môže nedostatočná právna úprava a legislatívna ochrana tehotných žien pred prepúšťaním v skúšobnej dobe dokonca viesť ženy k rozhodnutiam o interrupcii, v snahe udržať si svoje pracovné miesto a z neho plynúci príjem a sociálne zabezpečenie.

Prijatím novely Zákonníka práce s takýmto ustanovením by súčasná vláda pokračovala v zaužívanej praxi predchádzajúcich vlád ignorujúcich nielen svoje ľudskoprávne záväzky, ale aj úsilie aktérok a aktérov občianskej spoločnosti, ktorí na toto neplnenie záväzkov v oblasti ľudských práv upozorňovali a snažili sa konštruktívne prispievať k ich napĺňaniu. „Rolu občianskej spoločnosti nevnímame v povinnosti neustále a s vypätím všetkých síl donucovať štátnu moc k niečomu, čo dlhodobo a nespochybniteľne predstavuje jej právny záväzok. Ide nám v prvom rade o partnerský a konštruktívny dialóg, ktorý bude prinášať konkrétne reálne výsledky a posúvať veci smerom k maximálnemu dodržiavaniu a napĺňaniu ľudských práv, a ktorý bude zároveň demokratickým a participatívnym procesom,“ uviedla Ľubica Trubíniová z ODZ.

Pozn.:

[1] Občan, demokracia a zodpovednosť ● OZ Možnosť voľby ● ASPEKT ● Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR ● SOCIOFÓRUM – nezávislá platforma sociálnych MNO ● SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien ● Queer Leaders Forum ● Profesionálne ženy ● Asociácia Fórum žien 2000 ● Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo ● Iniciatíva Inakosť ● Slovenská sieť proti chudobe ● Prešovská rozvojová agentúra – PRERAG ● POPI-Slovensko ● Združenie občianskej sebaobrany ● o. z. Utópia ● OZ Antigona ● Prvé lesbické združenie MUSEION ● Kultúrne združenie národností a etník SR ● o. z. MULTIKULTÚRA V NÁS ● OZ Pomoc ohrozeným deťom ● OZ Pomoc rodine ● Slovensko-český ženský fond ● QUO VADIS, o.z. ● Art-Live

Otvorený list dodatočne podporili aj Klub mnohodetných rodín (štatutár p. Stanislav Trnovec) a Aliancia žien (štatutárka Katarína Farkašová).

[2] Čl. 10 Smernice EÚ č. 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (tzv. tehotenská smernica)

[3] Čl. 2 ods. 2 písm. c) smernice 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie)

[4] Čl. 11 ods. 2 písm. a) Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW)

[5] Čl. 8 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183 o ochrane materstva

Ďalšie informácie:

 

Dokumenty:

 

Pozrite aj:

 

Kontakt:

● Ing. Ľubica Trubíniová (Občan, demokracia a zodpovednosť) –trubiniova@oad.sk
● Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. (ODZ) –debreceniova@oad.sk
● JUDr. Zuzana Magurová (OZ Možnosť voľby) –zuzana.magurova@chello.sk
● Mgr. Ladislav Oravec – laco@nadaciams.sk