head4.png

MVO: Vláda nesmie ignorovať ľudské práva a rodovú rovnosť

Občan, demokracia a zodpovednosť – Možnosť voľby – ASPEKT – Centrum pre výskum etnicity a kultúry – EsFem – OZ Žena v tiesni – Nadácia otvorenej spoločnosti – Aliancia žien Slovenska – Fenestra – Nadácia Milana Šimečku

 

Bratislava, 8. 8. 2010 – Skupina 10 ľudskoprávnych mimovládnych organizácií (MVO)*1 doručila úradu vlády hromadnú pripomienku so zásadnými návrhmi k zákonnému postaveniu podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny. Vláda 27. júla 2010 navrhlanovelu kompetenčného zákona, ktorou by sa do pôsobnosti vicepremiéra dostali iba otázky súvisiace s národnostnými menšinami. MVO žiadajú do názvu a vecnej pôsobnosti podpredsedu vlády pridať všeobecnú ľudskoprávnu agendu a zároveň aj agendu rodovej rovnosti. Súčasne navrhujú uložiť mu aj zákonnú povinnosť koordinovať otázky ľudských práv, práv národnostných menšín a rodovej rovnosti a aktívne ich presadzovať v praxi.

 

Dôvodom týchto návrhov je skutočnosť, že v súčasnosti neexistuje žiadny ústredný orgán štátnej správy, ktorý by mal otázky ľudských práv komplexne vo svojej agende. Na úrovni vlády takisto neexistuje nijaká organizačná zložka s nadrezortnými a reálnymi kompetenciami v oblasti rodovej rovnosti. Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žienpritom Slovenskej republike odporúča aj posilnenie inštitucionálnych mechanizmov na ochranu práv žien.*2 Výbor je zriadený pri medzinárodnom Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), ktorý je pre Slovensko záväzný a má prednosť pred zákonmi SR. Vláda je taktiež zaviazaná viacerými ústavnými a medzinárodnými záväzkami dodržiavať a presadzovať ľudské práva vo všeobecnosti.

„Na efektívne a komplexné presadzovanie ľudských práv musí vláda jasne vymedziť, ktorá organizačná zložka vlády je za agendu ľudských práv a rodovej rovnosti programovo zodpovedná. Táto zodpovednosť pritom musí byť do určitej miery nadrezortná a prierezová. Náš návrh požadované parametre aspoň formálne spĺňa – ostatné už bude závisieť od konkrétneho počínania si podpredsedu vlády i vlády ako celku,“ uviedla Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

V nadväznosti na tieto princípy MVO zároveň navrhujú doplniť rodovú rovnosť aj do názvu Rady vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny. V predloženej novele vláda navrhuje zriadiť radu ako svoj poradný orgán. Keďže situácia v oblasti rodovej (ne)rovnosti na Slovensku je alarmujúca a termín rodová rovnosť sa v slovenskej spoločnosti vníma skôr negatívne, doplnený názov rady by mohol prispieť aj k lepšiemu pochopeniu tohto termínu a uvedomeniu si súvislostí a hodnôt, ktoré sa za ním skrývajú.

Lehota skráteného medzirezortného pripomienkového konania k novele kompetenčného zákona uplynula 5. augusta.

Pozn.:

*1 Občan, demokracia a zodpovednosť; Možnosť voľby; ASPEKT; Centrum pre výskum etnicity a kultúry; EsFem; OZ Žena v tiesni; Nadácia otvorenej spoločnosti; Aliancia žien Slovenska; Fenestra; Nadácia Milana Šimečku

*2 Záverečné zistenia Výboru CEDAW a ďalšie informácie

Ďalšie informácie a dokumenty:

 

Kontakt:

• Mgr. Janka Debrecéniová, MJur. – debreceniova@oad.sk
• Mgr. Adriana Mesochoritisová – adriana@moznostvolby.sk
• PhDr. Jana Cviková – cvikova@aspekt.sk