head1.png

MVO: Vláda sa nesmie zbavovať svojich zodpovedností v oblasti ľudských práv

Bratislava, 24. 5. 2012 (MVO) – 68 občianskych organizácií odmieta návrh novely kompetenčného zákona, pretože ju považujú za zlú a znepokojujúcu. Vláda sa ňou plánuje zbaviť zodpovednosti za ľudské práva, ktoré strácajú inštitucionálne zastrešenie na najvyššej úrovni. Navrhovaná novela totiž ruší post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny bez adekvátnej náhrady a výrazne znižuje dôležitosť rodovej rovnosti. Dotačné schémy na podporu ľudských práv a riešenie problémov Rómov presúva na rezorty, ktoré nemajú takmer žiadne kompetencie v týchto oblastiach.[1]

 

Mimovládne organizácie (MVO) preto žiadajú vládu, aby stiahla návrh novely z legislatívneho procesu a vymenovala podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny. Vyzývajú vládu na verejnú diskusiu o inštitucionálnom zabezpečení ľudskoprávnej, menšinovej a rodovej politiky. MVO taktiež nesúhlasia spresunom dotačných schém na ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo vnútra a s vylúčením problematiky rodovej rovnosti z vládnych dotačných schém. Tieto výhrady k návrhu novely zákona MVO predostreli Úradu vlády SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania (príloha 1). Pripomienky s podobným obsahom podalo aj viacero ministerstiev a iných subjektov. Úrad vlády ich dostal spolu 159 (príloha 2).

„Na jednej strane premiér na stretnutiach s MVO hovorí, že nastupuje nový začiatok a chce zabudnúť na to, čo bolo. Súčasne však jeho vláda potichu deštruuje politiky a inštitúcie, ktoré sme tu dlhé roky presadzovali,“ uvádza Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. „Premiér tým vysiela aj signál o tom, ako vláda nerozumie ľudským právam a mieni túto agendu zredukovať iba na formálne prerozdeľovanie peňazí mimovládkam a iným organizáciám na ochranu ľudských práv, aby „bol pokoj“. Vláda asi nepovažuje ľudské práva za oblasť, v ktorej by mala sama aktívne konať.“

„Vláda má plné právo nastaviť inštitucionálne mechanizmy verejných politík. Nemôže však ignorovať svoje medzinárodné a ústavné ľudskoprávne záväzky či dokonca vlastné strategické dokumenty. Realizácia ľudských práv vyžaduje inštitúciu s primeranými kompetenciami, ktoré budú politiku proaktívne vytvárať,“[2] hovorí Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum etnicity a kultúry. „Nestačí sa spoliehať na to, že jednotlivé rezorty nebudú ľudské práva porušovať, resp. do ľudských práv zasahovať. Navyše prierezový a nadrezortný prístup, ktorý táto oblasť vyžaduje, nemôžu zvládnuť len samotné ministerstvá. Koordinovať, prepájať i kontrolovať jednotlivé politiky a činnosť ministerstiev môže iba vláda.“

Aj prerozdeľovanie dotácií v oblasti ľudských práv by sa touto novelou nešťastne rozdrobilo. Napríklad ministerstvo zahraničných vecí má rozdeľovať dotácie na presadzovanie a podporu ľudských práv. Agendu nemá pritom vôbec vo svojej vecnej pôsobnosti. Podobne ministerstvo vnútra by v budúcnosti prerozdeľovalo zdroje pre rómske komunity. Nemá pritom žiadne výrazné kompetencie v oblasti zdravia, vzdelávania, bývania či zamestnanosti, ktoré sú kľúčové v tejto téme. Neprekvapuje, že ministerstvo vnútra vo svojich pripomienkach s presunom tejto agendy do svojej pôsobnosti tiež nesúhlasí.

„Tieto návrhy považujeme za nesprávne. Existujúca dotačná schéma, ktorú administratívne zabezpečoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, bolajediným špecializovaným programom zameraným na rómske komunity. Umožňovala teda rôznym subjektom, obciam a mimovládnym organizáciám realizovať aktivity, na ktoré často nie je možné získať financie z iných zdrojov,“ uvádzaLaco Oravec, programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku. „Navrhované obmedzenie iba na havarijné situácie v rómskych komunitách by malo závažný negatívny dopadna už aj tak výrazne zdecimovanú občiansku participáciu na lokálnej úrovni, ako aj na možnosti realizácie komplexných, prierezových a preventívnych programov. Zároveň sme znepokojení, že dotačnú schému má spravovať práve silový rezort, ktorý je skôr nástrojom represie ako sociálneho začleňovania.“

Napokon, novela sa v tichosti snaží výrazne obmedziť aj podporu pre oblasť rodovej rovnosti. Dotácie na podporu ľudských práv by sa už explicitne nemohli poskytovať na takéto projekty – navrhovateľ zákona ich totiž z existujúcej legislatívy programovo vyškrtal. „Vláda tak jasne dáva najavo, aká agenda je pre ňu úplne zbytočná a vôbec sa ňou nemieni zaoberať,“ hovorí Adriana Mesochoritisová z občianskeho združeniaMožnosť voľby. „Je to neslýchané, veď otázky rodovej rovnosti sú všadeprítomné a bez podpory programov na presadzovanie rodovej rovnosti vláda nemôže byť schopná plniť svoje zodpovednosti v tejto oblasti,“ uzatvára Mesochoritisová.

Z uvedených dôvodov mimovládne organizácie novelu odmietajú a žiadajú, aby vláda zachovala súčasné inštitucionálne nastavenie a namiesto jeho deštrukcie iniciovala diskusiu s relevantnými aktérmi a aktérkami o tom, ako chce svoje zodpovednosti plniť. MVO sú na takúto diskusiu pripravené.

Pozn.:

[1] Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je na vládnom Portáli právnych predpisov.
Pripomienky zaslalo 58 organizácií, dodatočne sa k nim pripojilo ďalších 10 MVO. Informácie nájdete aj nawww.diskriminacia.sk.

[2] § 1 ods. 4 súčasného kompetenčného zákona: „Podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo, usmerňuje a koordinuje plnenie úloh v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti. Dbá o presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv vrátane práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti. Spolupodieľa sa na plnení úloh týkajúcich sa výchovy a vzdelávania vrátane výchovy a vzdelávania národnostných menšín, plní úlohy v oblasti podpory kultúry národnostných menšín a úlohy spočívajúce v prerozdeľovaní finančných prostriedkov určených na presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, na kultúru národnostných menšín a rodovú rovnosť. Spolupodieľa sa na plnení úloh týkajúcich sa televízneho a rozhlasového vysielania programov v jazykoch národnostných menšín.“

Ďalšie informácie:

 

Podporujúce organizácie a ľudia:

Aliancia Fair-play • Amnesty International Slovensko • Asociácie rómskych žien SR • Centrum pre filantropiu • Centrum pre výskum etnicity a kultúry • DAR – Detvianska aliancia Rómov • Divadlo bez domova • Divadlo na Rázcestí Banská Bystrica • Dokumentačné stredisko holokaustu • Dom Európy Bratislava • ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj • Fórum inštitút pre výskum menšín • Iniciatíva Inakosť • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť • Jekhetane – Spolu • Kolpingovo dielo na Slovensku • Krajská asociácia rómskych iniciatív so sídlom v Banskej Bystrici • Kultúrne Združenie Rómov Slovenska • Liga za ľudské práva • Ľudia proti rasizmu • MEMO 98 • MESA 10 • Montessori • Možnosť voľby • Nadácia Milana Šimečku • Nová cesta • Občan, demokracia a zodpovednosť • Občianske združenie na podporu a rozvoj regiónov • Odyseus • Omapo • Pomoc ohrozeným deťom • People in Need Slovenská republika • platforma Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku • Poradňa pre občianske a ľudské práva • Priatelia Zeme – CEPA • Projekt Fórum • Queer Leaders Forum (Dúhový PRIDE Bratislava) • Rada mládeže Slovenska • Región Biele Karpaty • Romano kher – Rómsky dom • Romano nevo ľil – Rómsky nový list • Rómsky inštitút • Slovenská humanitná rada • Slovensko-český ženský fond • Slovenský výbor pre UNICEF • SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien • SOSNA • Spišská katolícka charita • Spoločnosť komunitných centier • Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom • Stredoeurópska nadácia • TransFúzia • Verejný podstavec • Vyrovnávanie šancí • Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku • Záujmové združenie žien ASPEKT • Záujmové združenie žien MYMAMY

Pripomienky dodatočne podporili aj tieto MVO:
EU-ROM • Informačné poradenské centrum Rómov Rimavská Sobota • Komora obrody rómskeho národa • Nadácia otvorenej spoločnosti • Profesionálne ženy • PUNKT • ReSocia • Slovenský zväz zdravotne postihnutých • Spoločnosť pre trvalo udržateľný život Biele Karpaty • Združenie Orava za demokraciu vo vzdelávaní • Združenie za integráciu Rómov

Podporu pripomienkam MVO vyjadrili:
Základná škola s materskou školou Svinia • PhDr. Arne Mann, CSc. • Mgr. Elena Cínová • Ladislav Čonka • Ľuba Lesná, novinárka

Kontakt:

Janka Debrecéniová (ODZ) – debreceniova@oad.sk,www.oad.sk
Šarlota Pufflerová (ODZ) – pufflerova@oad.sk,www.oad.sk
Laco Oravec (Nadácia Milana Šimečku) –laco@nadaciams.skwww.nadaciamilanasimecku.sk
Jarmila Lajčáková (CVEK) – jlajcakova@cvek.sk,www.cvek.sk
Tímea Stránská (People in Need SR) –timea.stranska@peopleinneed.skwww.clovekvtisni.sk
Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby) –adriana@moznostvolby.sk,http://moznostvolby.wordpress.com